12e zondag door het jaar A 2020

21 06 2020

Begroeting

Moge de Heer ons zegenen,
nu wij hier bijeen gekomen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Consequent volgeling zijn van Jezus
vraagt dat wij  laten zien
dat ons dagelijks doen en laten gedragen wordt
door zíjn visie op het leven,
door zíjn kijk op mens-zijn.
En dat wij die visie verder uitdragen.
God heeft immers mensen nodig
om zijn doel met ons en met heel zijn schepping te realiseren
en tot voltooiing te brengen.
De lezingen van vandaag willen ons daaraan herinneren.

Dat klinkt ons vertrouwd in de oren.
Toch springen wij daar dikwijls al te laks mee om.

Openingswoord 2

Wie zijn taak in Gods handen durft leggen
heeft niets te vrezen
en hoeft uiteindelijk nergens bang voor te zijn.
Dat is de boodschap die wij vandaag mogen beluisteren en tot de onze maken.
naar Diest

Gebed om ontferming

Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.

Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, Gij peilt ons hart en kent ons door en door.
Gij kent onze goede wil,
maar ook onze zwakheid.
Wij bidden U,
bevrijd ons van angst
wanneer we heen en weer geslingerd worden tussen ja en neen.
Doorbreek onze aarzeling
om, resoluut en vol goede moed,
op weg te gaan in het spoor van Jezus,
uw Woord, uw Genade voor nu en altijd. Amen.

Openingsgebed 2

God,
uw Zoon Jezus heeft uw liefde getoond
door leven, lijden, dood en verrijzenis.
Hij heeft ons de kans geboden
om deel te nemen aan het grote teken van uw Liefde:
de eucharistische maaltijd.
Daarin willen wij gestalte geven
aan onze oprechte goede wil
om gemeenschap te zoeken met U en met elkaar. Amen.
Frans De Rechter & Clem D’Haen

Lezingen

De situatie van Jeremia in de eerste lezing
en die van Jezus’ leerlingen gelijken sterk op elkaar.
In beide gevallen roept hun zending tegenstand op,
in beide gevallen mogen zij zich geborgen weten in Gods hand.
Moge deze Schriftwoorden ons inspireren.

Eerste lezing (Jer. 20, 10-13)

Uit de profeet Jeremia

Jeremia sprak:
10         Ik hoor veel mensen fluisteren:
`Daar heb je `Ontzetting-overal”.
Geef hem aan.
Ja, we geven hem aan.’
Al mijn vrienden willen niets liever dan mijn ondergang.
Ze zeggen: `Misschien laat hij zich misleiden,
dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.’
11         De Heer is bij mij als een machtig strijder.
Mijn achtervolgers vallen neer,
ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd,
nooit bereiken ze iets.
Hun schande duurt eeuwig,
ze wordt nooit vergeten!
12         Heer van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe U wraak neemt.
Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.
13         Zing een lied, een loflied voor de Heer,
want Hij heeft het leven van de arme
uit de macht van de boosdoeners gered.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 5, 12-15)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

12  Door één mens de zonde in de wereld is gekomen
en met de zonde de dood,
en zo de dood over alle mensen is gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben …
13 Er was heus wel zonde in de wereld al voordat de wet er was;
maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is.
14 Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes,
dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam
schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.
15         Maar de genade laat zich niet afmeten aan de misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar aan allen schonk Gods genade een rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade,
de ene mens Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (
Mt. 10, 26-33)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs.

Toen Jezus zijn apostelen uitzond zei Hij hen:
26           
Word niet bang voor de mensen.
Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden,
en niets is verborgen dat niet bekend zal worden.
27            Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht.
Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen,
verkondig dat vanaf de daken.
28         Wees niet bang voor hen die het lichaam doden,
maar de ziel niet kunnen doden.
Wees eerder bang voor hem
die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel.
29         Twee mussen kosten toch maar een stuiver?
En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om.
30         Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.
31         Wees dus niet bang.
Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
32         Als iemand partij kiest voor Mij bij de mensen,
zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel.
33         Wie Mij verloochent tegenover de mensen,
die zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in Gods menslievendheid.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.

Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Richten we ons tot God,
met alle hoop die in ons is,
en bidden we om een zinvol leven,
om een menswaardig bestaan voor elke mens, waar ook ter wereld.

-Bidden we dat we ons niet gewonnen geven aan eigenbelang
dat liefde ruilt voor leugen,
want dan wordt samenleven onbetrouwbaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we tegen de kilte van het wantrouwen,
want dan gaan mensen elkaar ontlopen
en hebben ze niet of nauwelijks oog voor het goede in elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we om vertrouwen in onszelf, in elkaar, in God.
Dan zullen we met elkaar het leven aankunnen,
niet alleen als het goed gaat,
maar ook als er moeilijkheden opduiken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor onszelf en voor elkaar om kracht en moed
om elke dag opnieuw te laten blijken
dat ons geloof in Jezus van Nazareth ons inspireert
om te leven naar zijn voorbeeld,
naar zijn kijk op wat écht waardevol is.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en voor elkaar
om trouw te kunnen zijn aan zijn ideeën
over vrede, gerechtigheid en solidariteit
in een wereld die daar vaak heel anders over denkt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om uithoudingsvermogen voor hen
die weigeren zich over te leveren aan al te kortzichtige waardenpatronen
en daardoor gemarginaliseerd worden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze kerkleiders.
Dat zij zich ervan bewust mogen zijn
dat geloofwaardigheid en geloof meer bepaald worden
door de manier van gelovig zijn,
dan enkel door woorden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om creativiteit
in het zoeken naar wegen en mogelijkheden
om ons geloof in de Goede Boodschap van Jezus
te kunnen doorgeven aan jongere generaties
zodat zij, na ons,
hoopvol kunnen uitkijken naar de komst van Gods Rijk.
Laten wij bidden…
naar Piet Leenhouwers

Gebed over de gaven 1

Barmhartige God,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn
als teken van onze verbondenheid met U
en van onze toewijding aan elkaar.
Maak dit samenzijn met U
tot een nieuw begin van medemenselijkheid en barmhartigheid.
Dat vragen wij U door Jezus,
Beeld van U voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van alle leven,
breng ons samen aan deze tafel van vrede.
Voed ons met uw gaven:
met brood van vrede en honger naar gerechtigheid
in de geest van Jezus
die leven doet
en leven geeft tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij Mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– Mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods Gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het Brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de Beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden
dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mede door onze handen geboren mag worden,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al wegen onze plichten en verantwoordelijkheden soms erg zwaar,
we willen ze wel ernstig nemen,
maar ons toch geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde vader en moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Wij eten van hetzelfde brood,
wij wonen op dezelfde aarde.
Wij kijken naar dezelfde lucht,
wij drinken van hetzelfde water.
Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede,
goedheid, geduld en medemenselijkheid.
Als mensen broers en zussen zijn,
dan zal de wereld vol van vrede zijn.
Moge Gods vrede over u komen en u altijd vergezellen.
Wensen wij elkaar die vrede, de vrede van Christus.

Vredeswens 2

De Heer Jezus heeft ons zijn vrede beloofd,
een vrede die ons in liefde verbindt met elkaar en met zijn Vader,
een vrede die wijzelf niet kunnen tot stand brengen,
maar die Hij ons wil schenken.
En deze vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Jezus brak Zichzelf tot Voedsel en deelde dit uit opdat wij zouden leven.
Door dit gebaar wilde Hij ons laten zien
hoe wij ons voedsel en ons leven kunnen delen met anderen.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig dat…

Bezinning 1

Wie ben ik?
Een vraag die ik mezelf vaak stel,
meestal niet hardop,
maar in de stilte van mijn hart.

Ik speel zoveel rollen
en draag dikwijls een masker.
Soms herken ik mezelf niet
‘Wat ik wil, doe ik niet;
en wat ik niet wil, doe ik wel’.

Soms ben ik bang van mensen.
Mensen doen me pijn,
ze begrijpen me niet,
ze zoeken overal iets achter,
je weet niet wat je eraan hebt.

En dan plots een brief,
een glimlach, een begrijpende blik,
… en de zon schijnt opnieuw.

Soms voel ik me sterk
en dan weer schaam ik mij om mijn zwakheid.
Ik vlucht dan achter een masker,
zodat de mensen niet zien
dat ik bedroefd ben
of onzeker.

En toch…
juist dan wil ik een mens ontmoeten
die me nabij is en me kent,
die me aanvaardt en me kan zien zoals ik ben.
Ik verlang zozeer naar een mens
bij wie ik zonder angst of vrees
alle maskers kan afleggen,
bij wie ik simpelweg ‘echt’ kan zijn.

Bezinning 2

Wees niet bang
om uit spreken wat je van Mij ziet en hoort:
roep het uit, in taal en teken,
wees mijn blijvend nieuwe Woord.

Wees niet bang
en blijf niet binnen om de mensen en hun spot:
eenmaal zal de waarheid winnen
als het klare licht van God.

Wees niet bang
om na te leven wat ik hier heb voorgedaan:
door de liefde voortgedreven,
voor de anderen bestaan.

Wees niet bang
geen macht kan roven wat Ikzelf verzameld heb;
wees niet bang
en blijf geloven in de toekomst die Ik schep.

Wees niet bang van Mij te zingen,
want de mens die Mij belijdt zal Ik met eer omringen
tot in alle eeuwigheid.
Thomasvieringen

Bezinning 3

Ik vroeg om kracht
en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.
Ik vroeg om moed
en God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.
Ik vroeg om gunsten
en God gaf me kansen.
Ik kreeg niets waarom ik vroeg,
maar ik kreeg
alles wat ik nodig had.

Slotgebed 1
 
God, die liefdevol zwakke mensen nabij zijt,
vorm de macht van ons kennen en kunnen om
tot een menslievende kracht
die aan armen de Blijde Boodschap verkondigt,
aan gevangenen hun vrijlating bekend maakt,
die blinden doet zien,
doven doet horen,
kreupelen doet gaan,
die bevrijding brengt aan de verdrukten,
en vluchtelingen opneemt.
Dan zal uw droom werkelijkheid worden:
een mensenwereld waarin iedereen iedereen bij de hand houdt. Amen.

Slotgebed 2

Wij bidden U, God,
geef ons het inzicht en de wil
om ons ‘christen zijn’ gestalte te geven
in het leven van elke dag.

Schenk ons uw Geest van sterkte
om onze verantwoordelijkheid op te nemen,
om vol te houden
waar doorzettingskracht wordt gevergd.
Geef ons de kracht om verder te gaan,
ook wanneer de weg lijkt dood te lopen
en schenk ons sterkte om de aangegane engagementen
tot het einde toe uit te voeren. Amen.
Theilhard de Chardin

Zending en zegen

Durf de weg te gaan die Jezus ons is voorgegaan.
Durf de waarheid aan
die Jezus ons heeft voorgehouden.
Durf het leven aan
zoals Hij het ons heeft voorgeleefd.
Zoveel moed wil God graag zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.