11e zondag door het jaar C 2016

12 06 2016

Begroeting

Jezus’ Boodschap heeft maar één bedoeling:
dat ieder van ons, elke mens,
echt tot leven en tot beminnen komt.
Laten wij onze bereidheid daartoe uitspreken
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De lezingen van vandaag staan stil
bij één van de belangrijke aspecten van Jezus’ Boodschap,
maar ook die van God in het Oude Testament:
vergiffenis.
Vergeving kan niet zonder liefde,
en liefde kan niet zonder vergeving.
Maar alleen sterke liefde kan vergeving tot stand brengen.
vrij naar Kerk in Herent

Openingswoord 2

De barmhartigheid die Jezus ons van Godswege heeft toegezegd
gaat onze menselijke begrippen van berouw en vergeving te boven.
Telkens opnieuw immers
kunnen we kiezen
voor een stap in de goede richting,
hoezeer we ook hebben gefaald.
Die vrijheid ligt in ons mensenhart.
Zo mag David, in onze eerste lezing,
horen hoe er – ondanks alles –
nog vergeving mogelijk is
omdat hij zijn misstappen heeft ingezien.
En in het evangelie komt een vrouw te voorschijn
die zich met volle teugen heeft gelaafd
aan Gods barmhartige genade.

Omdat wij niet altijd in staat zijn
die vrijheid om voor het goede te kiezen,
ten volle te benutten, bidden we om vergeving.

Vergevingsmoment 1

-We veroordelen soms mensen
die, op hun zoektocht naar geluk,
andere dan de gewone wegen bewandelen.
We hebben soms geen zicht op Gods kleurrijke visioen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We sluiten onze ogen soms
voor de noden in gebroken of vastgelopen relaties.
Soms negeren we Gods droom van licht voor iedereen.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We beseffen vaak niet dat fantasie en durf,
aandacht en troost,
inzet en trouw ook van ons worden verwacht
om Gods hemel op aarde waar te maken.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Leven naar Gods wil
is een weg van vallen en opstaan.
Wij zijn kwetsbare mensen.
Zonder verzoening met God en met elkaar
kunnen wij niet echt tot gastvrijheid komen.
Maken wij het daarom stil en bidden wij om ontferming.

-Heer, wij komen tekort in het liefhebben.
We laten ons vaak beïnvloeden
door de visies en de trends van onze maatschappij
die soms mijlenver van uw Boodschap verwijderd staan.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij komen tekort in het liefhebben.
We houden soms te weinig rekening
met de draagkracht van onze medemens
en staan erop
dat onze eigen wensen zo snel mogelijk in vervulling gaan.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij komen tekort in het liefhebben.
We hebben het moeilijk met mensen
die de verkeerde weg opgaan
en voelen ons niet bereid hen te aanvaarden
of een nieuwe kans te geven.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons telkens weer genadig zijn,
onze ware bedoelingen uitzuiveren
en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Barmhartige Vader,
als ik in de spiegel van mijn hart kijk
ontdek ik hoe klein ik ben.
Vergeef me mijn harde woorden thuis,
het gebrek aan begrip voor mijn naaste,
de tijd die ik te weinig aan U besteed,
de onverschilligheid
waarmee ik het lijden in de wereld over me heen laat gaan.
Vergeef mij mijn ontrouw aan mensen,
aan U, mijn Vader.
Wil me weer in uw armen nemen
en mij uw handen opleggen,
zodat ik opnieuw werk kan maken van uw liefde. Amen.

Openingsgebed 2

Barmhartige God,
vaak wij zijn niet bij machte
om tot vrede en verzoening te komen.
Maak ons geloof in uw grote liefde zo sterk,
dat wij ons tekortkomen te boven komen,
dat wij verzoend met U en met elkaar in liefde leven
en zo uw Rijk van vrede gestalte geven,
door onze Heer Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Lezingen

Luisteren wij naar Gods liefdevolle ontferming
zoals die tot ons komt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (2 Sam. 12, 7-10. 13)

Uit het tweede boek Samuël

7         In die dagen sprak Natan tot David:
Zo spreekt de Heer, de God van Israël:
`Ik heb u gezalfd tot koning over Israël;
Ik heb u bevrijd uit de macht van Saul;
8         Ik heb u het huis van uw heer geschonken
en u de beschikking gegeven over zijn vrouwen;
Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven
en als dat te weinig was geweest,
dan had Ik er nog evenveel aan willen toevoegen.
9         Waarom hebt u dan het gebod van de Heer geminacht
en iets gedaan dat Hem mishaagt?
Uria de Hethiet hebt u met het zwaard geslagen,
zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen,
en hemzelf hebt u vermoord door het zwaard van de Ammonieten.
10        Daarom zal het zwaard nooit meer wijken van uw huis,
omdat u Mij hebt geminacht,
en de vrouw van Uria de Hethiet tot vrouw hebt genomen.
13        Toen zei David tegen Natan:
`Ik heb tegen de Heer gezondigd.’
Natan antwoordde:
`Dan heeft de Heer u deze zonde vergeven:
u zult niet sterven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 2, 16. 19-21)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

16        Aangezien wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt
door de werken van de wet,
maar alleen door het geloof in Jezus Christus,
zijn ook wij in Christus Jezus gaan geloven,
om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus
en niet door de werken van de wet,
want door de werken van de wet
zal geen mens gerechtvaardigd worden.
19        Want staande onder de wet ben ik gestorven voor de wet,
om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd.
20        Ikzelf leef niet meer,
Christus leeft in mij.
Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.
21        Ik doe de genade van God niet teniet:
als de wet ons kon rechtvaardigen,
dan zou Christus voor niets gestorven zijn.’
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 7, 36-8, 3)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

36        Eens vroeg een van de farizeeën Jezus om te komen eten.
Hij kwam in het huis van de farizeeër en ging aan tafel.
37        In diezelfde stad woonde een zondige vrouw.
Toen zij vernam dat Hij aanlag in het huis van de farizeeër,
ging ze erheen met een albasten fles balsem.
38 Huilend ging ze achter Hem staan, bij zijn voeten.
Met haar tranen maakte ze zijn voeten nat
en met de haren van haar hoofd droogde ze die.
Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met balsem.
39        Toen de farizeeër die Hem had uitgenodigd, dit zag, zei hij bij zichzelf:
`Als Hij een profeet was,
zou Hij weten wat voor vrouw het is die Hem aanraakt;
Hij zou weten dat het een zondares is.’
40        Daarop zei Jezus tegen hem:
`Simon, Ik heb u iets te zeggen.’
Hij zei: `Zeg het, Meester.’
41        `Een geldschieter had twee schuldenaars.
De een was hem vijfhonderd denariën schuldig, de ander vijftig.
42        Ze konden het geen van beiden terugbetalen, en daarom schonk hij het hun.
Wie van hen zal nu het meest van hem houden?’
43        `Ik veronderstel,’ zei Simon, `degene aan wie hij het meeste geschonken heeft.’
`Dat is juist’, zei Jezus.
44             Daarop keerde Hij zich om naar de vrouw en zei tegen Simon:
`Ziet u deze vrouw?
Ik kwam uw huis binnen.
Water voor mijn voeten hebt u Me niet gegeven,
maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt
en ze met haar haren afgedroogd.
45        Een kus hebt u Me niet gegeven,
maar zij heeft sinds Ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust.
46        Mijn hoofd hebt u niet met olie gezalfd,
maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem.
47             Daarom zeg Ik u dat haar vele zonden vergeven zijn,
getuige haar grote liefde.
Maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig liefde.’
48        Tegen haar zei Hij: `Uw zonden zijn vergeven.’
49        De andere gasten zeiden toen onder elkaar:
`Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft?’
50        Tegen de vrouw zei Hij:
`Uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede.’
1         In de tijd die daarop volgde trok Hij door steden en dorpen
om de goede boodschap van het koninkrijk van God te verkondigen.
De twaalf vergezelden Hem,
2         en ook enkele vrouwen, die van boze geesten en ziekten genezen waren
– Maria van Magdala, uit wie zeven demonen waren weggegaan,
3         Johanna, de vrouw van Chusas, een hoge beambte van Herodes,
en Susanna – en nog vele andere vrouwen,
die hen uit eigen middelen onderhielden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die hemel en aarde gemaakt heeft,
Bron van leven,
Vader voor altijd.

Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt:
vrede op aarde,
levenskansen voor iedereen.

Ik geloof in Jezus,
zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen.

Die niet kwam om te heersen maar om te dienen,
die de macht van het kwaad heeft gebroken,
die gestorven is, maar ook verrezen,
die leeft in ons midden,
die ons voorgaat op de weg van elke dag.

Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof,
in een Kerk die het evangelie beleeft.

Ik geloof dat wij met vallen en opstaan,
maar gedragen door de Geest van God,
toekomst zullen vinden
en leven in overvloed. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bidden tot onze God
die ons nabij wil zijn met zijn liefde
en die wil dat mensen ten volle leven.

-Bidden wij voor mensen die vastgeroest zitten in hun eigen verleden
en niet meer durven hopen op een toekomst.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die Gods vergevende Woorden over hen uitspreken
en hun zo nieuwe kansen geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die anderen
gemakkelijk vastpinnen op hun gebreken
en steeds maar blijven verwijzen naar wat in het verleden misliep.
Dat zij, in het voetspoor van Jezus van Nazareth,
hun hart laten spreken
en op zoek gaan naar het goede in mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf die hier samen eucharistie vieren.
Dat het vieren van Gods aanwezigheid in ons midden
ons de kracht mag geven om, zoals Jezus,
onze medemensen altijd vanuit een positieve ingesteldheid tegemoet te treden.
Laten wij bidden…
naar Jean Paul Pinxten

Voorbeden 2

-Bidden wij voor hen die geslaagd heten in het leven
en voor allen die aanzien en respect genieten.
Dat zij zich niet boven anderen verheven voelen
of zich wentelen in zelfgenoegzaamheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die mislukt lijken,
voor allen die vinden dat zij hebben gefaald.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen omhoog tillen
en dat zij gespaard mogen blijven van gevoelens van minderwaardigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat wij respect zouden opbrengen voor hen die anders zijn.
Dat wij aandacht zouden hebben voor elkaars goede bedoelingen
en dat wij mild zouden zijn in ons oordeel
en vergevingsgezind.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God, barmhartige Vader,
wij bieden U deze gaven aan:
brood en wijn,
tekenen van onze goede wil, onze bereidheid tot liefde.
Wij gedenken hiermee Jezus, uw Zoon,
zijn verrijzenis en de zending van de Geest.
Moge wij, naar het voorbeeld van Jezus,
vrede en verzoening aanreiken aan elke mens
die ons levenspad kruist.
Dat vragen wij U in naam van uw Zoon
die Mens werd voor ons. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
deze gaven van brood en wijn
mogen wij aan uw tafel delen.
Geef dat wij met U verbonden blijven,
verdraagzaam en geduldig,
bereid om altijd weer op zoek te gaan
naar het goede in elkaar.
Dan worden dit brood en deze wijn
waarachtige tekenen van trouw
aan uw Boodschap van menslievendheid en vrede. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij Mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– Mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het Brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de Beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde,
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Wij, mensen, mogen onze handen uitsteken naar Gods goedheid.
Jezus zelf deed het ons voor
toen Hij ons leerde bidden:
Onze Vader,…

We zitten gekluisterd aan zoveel kwaad,
aan zoveel verborgen angsten.
Maar als wij durven geloven
dat God ons, desondanks, blijft tegemoet treden,
dan mogen wij met een rustig hart
uitzien naar de wederkomst van Jezus, Messias, zijn Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Een vrouw van lichte zeden – zoals dat heet –
stort haar hart uit bij Jezus.
Een farizeeër ziet dat
en fronst zijn wenkbrauwen.
Maar Jezus wenst deze vrouw vrede toe.
Zou Hij dan ons, om onze schamelheid, afwijzen?
Nee, ook ons schenkt Hij zijn vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij Gods vrede ook mekaar van harte toe.

Vredeswens 2

In een wereld waarin zoveel misdaad en leugen is,
is het zo hard nodig dat er tekenen worden gesteld
van zomaar goed, eerlijk en oprecht handelen,
tekenen van vrede en verzoening.
Daarom bidden wij:
geef ons vertrouwen in elkaar, Heer,
zodat we diepe vrede kunnen stichten.
Kom ons nabij met uw Liefde,
zodat wij steeds meer op U gaan lijken.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar ook een teken van vrede.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Tijdens de maaltijd bij Simon, de Farizeeër,
liet Jezus zien waar het om gaat:
elkaar liefde betonen, fouten vergeven.
Moeilijke relaties worden geheeld.
Kom en neem deel aan deze maaltijd,
waarin Christus zichzelf geeft aan ieder van ons,
opdat wij in vrede kunnen leven.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…
Heer, ik ben…
Kerk in Herent

Bezinning 1

Zij zalfde zijn voeten
zonder woorden,
maar teder in gebaren.
Jezus zag haar bezig
en uitte geen tegenspraak.
De balsem was Hem niet te duur
en haar streling deed Hem deugd.
Dit was Gods welbehagen.

Nog altijd vindt God er zijn welbehagen in
wanneer mensen elkaar zalven,
soms met woorden,
soms alleen maar met gebaren.
Soms denken wij dat zalven overbodig is,
omdat er zoveel pijnstillers bestaan.
Maar…heb je ooit je koffer gepakt
om naar het ziekenhuis te gaan?
Het afscheid was een afscheid zonder woorden,
misschien een kus,
een arm om je schouder
of een kruisje en een traan.
Tedere gebaren: zoveel sterker
dan een pijnstiller.

Bezinning 2

Waarom schrikken wij ervoor terug
ons door God te laten beminnen?
Waarom zelfs die gedachte afwijzen
om te bewijzen
dat Gods liefde een illusie is?
Waarom moet de wereld eerst
volmaakt zijn
vooraleer wij durven geloven
dat God van ons houdt?

Waarom schrikken wij ervoor terug
ons door God te laten beminnen?
Waarom willen wij afstand houden?
Waarom telkens uitpakken
met het doembeeld van onze fouten
en onze behoefte aan vergeving?
Waarom niet simpel gelukkig zijn
omdat God van ons houdt?

Als God ons wil beminnen
in een wereld zoals die is
en Hij van ons wil houden
zoals wij zijn, onvolmaakt,
struikelend, maar steeds op weg.
Als liefde nu eens zíjn manier is
om het lijden van de wereld mee te dragen,
zíjn manier om ons te genezen,
ons weer heel te maken;
als liefde zíjn taal is, zíjn Woord…
waarom zouden wij er dan voor terugschrikken
om Hem te antwoorden in dezelfde taal,
met hetzelfde woord?
Hij heeft het in ons hart gelegd.
naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

Heer,
het gebeurt wel dat ik veel weg heb van Simon, de Farizeeër:
dat ik de vinger op de wonden van anderen leg
alleen maar om te benadrukken hoe goed ik zelf ben.
Toch vraagt Jezus mij dat ik zou kiezen voor een andere weg.
Laat mij daarom groeien in eerbied en liefde voor iedere mens.
Wil me vergeving schenken, telkens opnieuw.
En laat me delen in de warmte van uw hart. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede God,
Gij zijt een gastvrije Vader
met oog en hart voor de minsten.
Laat ons naar dat voorbeeld gastvrije mensen zijn.
Wij vragen U: dat uw Zoon ons mag blijven bezielen
om ons in te zetten voor anderen
zodat er meer vrede, vreugde en vriendschap komt in onze wereld.
Ga daartoe met ons mee op onze levensweg.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Vandaag spoorde Jezus ons aan
om kritisch te zijn voor onszelf,
om niet zó overtuigd te zijn van onze eigen voortreffelijkheid
dat wij onvoldoende respect opbrengen
voor de menselijke waardigheid van wie anders is dan wij.
Als wij ook dat spoor van Jezus gaan
worden wij gezegend + door de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.