11e zondag door het jaar B 2021

13 06 2021           Preek

Begroeting

Wees welkom in Gods huis en aan zijn tafel
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Regelmatig spreekt Jezus over her Rijk Gods.
Wat moeten de mensen zich daarbij voorstellen?
Jezus heeft de vertwijfeling bij de mensen gezien
en daarom de parabel van het zaad dat op het land valt en opschiet.
Uit eigen kracht groeit het op tot de dag dat het geoogst kan worden.
En nog een tweede vergelijking,
die van het mosterdzaadje:
hoe iets kleins kan uitgroeien tot iets groots.
Beiden: beelden uit de natuur,
beelden die mensen herkennen
en zo begrip van het Rijk Gods ‘meer begrijpbaar’ maken.

Openingswoord 2

Tussen zaaien en oogsten ligt een periode van wachten,
een tijd waarop je geen greep hebt:
je hebt te vertrouwen in de groeikracht van het zaad.
Marcus roept ons op te vertrouwen
in de groeikracht van het geloof,
in de kracht van Gods Woord.
In elke blijk van liefde,
ook al is die zo klein als een mosterdzaadje,
wordt iets zichtbaar van wat het worden kan…
een nieuwe hemel, een nieuwe aarde.
Gesterkt door dat woord bidden wij om ontferming.

Gebed om ontferming 1

-Heer, onze samenleving is gewend geraakt aan spectaculaire vorderingen
en daarom kunnen we nog moeilijk geloven in het kleine begin
en in het geduld van de boer die zaait.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
het is voor ons zo moeilijk te geloven
dat Gods Rijk komende is,
ongezien en onverwacht.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als we ons inzetten voor onze minder fortuinlijke naaste,
maar daarvan niet onmiddellijk positief resultaat zien,
dan houden we dat meestal niet lang vol.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht

Gebed om ontferming 2

-Net als de tijdgenoten van Jezus kijken wij reikhalzend uit
naar een ideale wereld.
Wij willen wel de komst van uw Rijk ven vrede, gerechtigheid en liefde,
maar hoe dikwijls Gij het ons ook al hebt uitgelegd,
toch is onze wanhoop in de groeikracht ervan dikwijls kleiner dan onze hoop.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt ons komen vertellen
hoezeer God ons lief heeft.
Al te snel geloven wij dat Gij ons niet hoort,
dat Gij ons in de steekt laat.
Geloven is juist vertrouwen hebben in de liefde.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij vraagt van ons dat wij uw liefde blijven uitzaaien over onze wereld,
zonder de moed op te geven
als we niet snel resultaat zien.
Het is voor ons vaak zo moeilijk om nog te geloven in wonderen,
in het grootste wonder van uw onvoorwaardelijke liefde,
die groeikracht wil geven aan elk sprankje leven.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, kom ons klein geloof tegemoet
en doe ons groeien in liefde.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, leer mij geloven
in de kiemkracht van de graankorrel:
kwetsbaar en broos,
maar tegelijk vruchtbaar en rijk.
Laat mij mijn talenten
met gulle hand uitzaaien
in de akker van de wereld,
zonder de zekerheid van een grote oogst,
maar met het volle vertrouwen
dat ze, dankzij U,
ooit zullen vrucht dragen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer van alle wasdom,
wat mensen zaaien om te leven
mag rekenen op uw zegen:
Gij brengt tot vruchtbaarheid wat onbeduidend lijkt.
Geef dat onze kleine inbreng
uitgroeit tot een rijke oogst.
Wij vragen U dit
door Jezus, onze Tochtgenoot. Amen.
André Janssen

Lezingen

Op het dieptepunt van de Babylonische gevangenschap
vermoedt de profeet dat de teloorgang van het oude Israël juist het begin is
van iets totaal nieuw:
uit een twijgje zal God een prachtige ceder laten groeien.
Jezus spreekt in beelden over de onstuitbare groeikracht van het Rijk Gods.
Preken.be

Eerste lezing
(Ez., 17, 1. 22-24)

Uit de profeet Ezechiël

22         Zo spreekt de Heer God:
Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen
en dat in de grond zetten;
van de bovenste scheuten zal Ik een twijgje plukken
en Ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg;
23         op de hoge bergen van Israël zal Ik het planten.
Het zal loten voortbrengen,
vrucht vormen en een prachtige ceder worden.
Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen;
in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen.
24         Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat Ik, de Heer,
een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb,
en dat Ik een sappige boom heb laten verdorren
en een dorre boom tot bloei gebracht heb.
Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal het doen.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(2 Kor., 5, 6-10)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
6           Daarom houden wij altijd moed, ook al weten we dat wij,
zolang we huizen in het lichaam,
in den vreemde zijn, ver van de Heer.
7           Wij leven in geloof, niet in de aanschouwing.
8           Maar we houden moed
en zouden liever vertrekken uit dit lichaam
en intrekken bij de Heer.
9           Daarom is het onze enige ambitie Hem te behagen,
of we nu thuis zijn of in den vreemde.
10         Want wij allen moeten voor Christus’ rechterstoel verschijnen,
opdat ieder het loon ontvangt
voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 4, 26-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

26         In die tijd zei Jezus:
`Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand
die zaad op zijn land heeft gestrooid.
27         Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag,
en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe.
28         Vanzelf draagt de aarde vrucht,
eerst de groene spriet, dan de aar,
dan het graan in de volle aar.
29         Wanneer de vrucht zover is,
slaat hij er meteen de sikkel in,
omdat het tijd is voor de oogst.’
30         Ook zei Hij:
`Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken,
of met welke gelijkenis geven we het weer?
31         Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt.
Het is het kleinste van alle zaden op aarde,
32         maar als het gezaaid is, komt het op
en wordt het groter dan alle andere struiken
en het krijgt grote takken,
zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33         Met veel van dergelijke gelijkenissen predikte Hij het woord,
voor zover ze in staat waren het te horen.
34         Zonder gelijkenis sprak Hij niet tegen hen,
maar als ze onder elkaar waren,
legde Hij zijn leerlingen alles uit.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods Rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.
Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.

Voorbeden 1

God, Gij voedt en draagt ons leven.
Daarom mogen wij vol vertrouwen tot U bidden.

-Bidden wij voor mensen
die geloven in de kiemkracht van het Evangelie,
in het goede zaad door God in iedere mens gelegd.
Door hun levenshouding inspireren zij anderen tot beter mens-zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf,
dat wij onze eigen zorgen te boven groeien
en dat de genade van goddelijk geduld ook onze kiemkracht mag zijn.
Dat wij levengevend zaad mogen zijn voor anderen.
Dat we geborgenheid mogen bieden,
en dat wij erop mogen vertrouwen dat onze inzet zinvol is,
ook al zien we niet direct resultaat.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vele jonge mensen die hun examens voorbereiden.
Dat zij met geduld en moed bouwen aan hun toekomst.
Dat de zaden die vandaag gezaaid worden,
morgen overvloedig vrucht mogen opbrengen
in een toekomst van vrede
en een wereld van liefde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij tot God
die zijn kracht toont in kwetsbaarheid
en leven brengt over de dood heen.

-Bidden wij voor mensen die ontgoocheld zijn
en niet meer geloven in verandering:
om tekenen die hen overtuigen
dat geweld niet het laatste woord heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die met ons geloven in Jezus, de Levende.
Dat Hij de weg wijst en de kracht geeft
om het kwade dat wij tegenkomen
om te zetten in het goede.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat Hij onze gemeenschap maakt tot een plaats
waar de een de ander aanvaardt en verwelkomt,
waar mensen elkaar de vrede doorgeven.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat de Heer onze angst mag doorbreken
wanneer wij ons afsluiten van de wereld om ons heen.
Dat Hij ons vertrouwen geeft in de kracht van de Geest
die Hij ons inblaast.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij, die de Verrezene niet kunnen zien met eigen ogen,
geraakt mogen worden door de Woorden uit de Schrift,
door het teken van het gebroken Brood
en door mensen die trouw zijn tot het uiterste.
 naar Jozef Essing o.p.

Voorbeden 3

Stil en onopgemerkt groeit het Rijk Gods in onze wereld.
Het Koninkrijk van de liefde is vaak onzichtbaar,
maar eenmaal breekt het door,
want God laat zijn schepping niet aan haar lot over.
Daarom bidden wij:

-Bidden wij voor alle  voorgangers in de Kerk.
Dat zij de Blijde Boodschap op de juiste manier verstaan en helder vertolken
en  met respect het volk Gods leiden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle gelovigen.
Dat zij de moed niet verliezen,
maar blijven geloven in de komst van dat Godsrijk
en dat zij hun leven durven inzetten voor dat Godsrijk.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die het materieel niet goed hebben.
Dat zij niet ten onder gaan aan zorg en armoe,
maar dat hun perspectief geboden wordt
op een betere en menswaardiger toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vele vluchtelingen en asielzoekers overal op deze wereld,
mensen die hun familie en land moesten achterlaten
omdat er ter plaatse geen hoop op toekomst meer was.
Dat wij hen geven wat ook wijzelf graag hebben.
Dat wij hen niet zien als leeglopers en profiteurs,
maar als mensen die – net zoals wij –
willen leven in menswaardige omstandigheden
en willen bouwen aan een goede toekomst voor zichzelf en hun familie.

-Bidden wij tenslotte voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij door de zorg voor elkaar en voor mensen in nood,
zichtbaar handen en voeten zouden geven aan Gods Rijk van liefde.
Laten wij bidden…

God,
Gij laat ons niet in de steek,
Gij blijft werken aan uw Koninkrijk.
Vanuit dat vertrouwen bidden wij U
om onze gebeden te verhoren.
vrij naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

Voor U, God, brengen wij bijeen
wat de aarde aan vruchten geeft,
wat het werk van onze handen opbrengt:
graan en druiven, brood en wijn.
Wat wij elkaar geven,
wat wij voor elkaar hopen,
geven wij aan U.
Ziehier onze gaven die zeggen wie we zijn.
Zegen ze met de liefde van uw Zoon,
heilig ze tot voedsel voor onderweg naar uw Rijk. Amen.
naar Sytze De Vries

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
Gij zaait het Woord
en Gij zijt het die het groeikracht geeft.
Wat klein is en onbeduidend
maakt Gij groot.
Moge deze gaven van brood en wijn
in ons vrucht dragen,
zodat wij groeien in liefde.
Wij vragen U dit,
door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Vertrouwend op Gods nabijheid
mogen wij bidden tot de Vader, zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de Vrede en de Vreugde,
de Kracht en de Heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

God van vrede, bron van leven en geweldloosheid,
schenk ons een geloof als een mosterdzaadje,
maak ons tot bewerkers van uw vrede,
te midden van deze wereld
die veiligheid zoekt in macht en geweld.
Dat wij in alle kwetsbaarheid leven als een onooglijk twijgje,
maar gelovend in uw droom van vrede en liefde.
Moge die vrede van onze God altijd met u zijn.
En reiken wij elkaar een hand vol vrede.

Vredeswens 2

Jezus, Gij voelde U thuis bij gewone mensen,
ook bij mensen aan de rand van de maatschappij.
Gij hebt hen de kans gegeven weer te leven zoals de anderen,
aanvaard en niet uitgestoten.
Leer ook ons elkaar groeikracht te geven
en zo uw Rijk te laten groeien.
Moge Gods vrede dan bij u zijn.
En geven we elkaar alvast een teken van vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer zelf nodigt ons uit  aan zijn tafel
en treedt ons tegemoet in dit gebroken Brood.
Zó wil Hij hier aanwezig zijn.
Zie ….

Bezinning 1

Mild worden…
het is een van de moeilijkste opgaven in het leven.

En toch zou ik graag een mild mens worden,
zacht in mijn woorden, in mijn gebaren,
zacht in de klank van mijn stem,
in de blik van mijn ogen,
zacht in heel mijn manier van doen en zijn.

Nooit meer een hard oordeel,
nooit meer mezelf laten gelden ten koste van anderen.
Luisteren en horen dat elk ander mens een wonder is.
Genieten van heel kleine dingen.
Houden van mensen zoals ze zijn
omdat ik geleerd heb
van mezelf te houden zoals ik ben.

Worden als een kind,
omdat het uiteindelijk allemaal
zo doodeenvoudig is.

Bezinning 2

Zus of broer
van Jezus worden,
diep in mijn hart
wil ik dat wel, God,
maar de consequentie
die dit evangelie
daaraan verbindt
valt me soms zwaar.
En als ik dan nog ervaar
dat mensen mij omwille van mijn geloof
uitlachen,
heb ik vaak veel meer zin
om ‘buitenstaander’ te blijven
en niet verder te zoeken
naar wat Jij van mij wilt.
Toon me daarom
jouw droom over mijn leven
en help me alsjeblief
die droom waar te maken.
Erwin Roosen

Slotgebed 1

God van tijd en eeuwigheid,
Gij hebt eindeloos geduld met uw mensen.
Help ook ons geduldig te zijn
en leer ons de tekenen van de tijd te zien en te verstaan.
Dan zullen wij uw Koninkrijk zien groeien,
vandaag en op de plaatsen waar we leven. Amen.
Kees Pannekoek

Slotgebed 2
God, Bron van leven,
Gij hebt uw Woord tot ons gesproken.
Gij hebt ons aangemaand geduld te oefenen.
Leer ons zorgeloos te vertrouwen op de kiemkracht van uw Rijk,
maar maak ons ook attent genoeg om de tekenen ervan te verstaan.
Wat Gij onder ons begonnen zijt, dat zet Gij door
in Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Preken.be

Zending en zegen

God die zaait en oogst,
die Brood van leven met ons breekt
en daarin vruchtbaarheid van liefde met ons deelt,
wees ons Licht en onze Kracht in de komende dagen.
Ga met ons mee als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.