11e zondag door het jaar B 2015

14 06 2015

Begroeting

Van harte welkom
om hier samen te vieren en op het spoor te komen
van wat God met ons voorheeft:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Zomaar een zondag in de rij,
niets aparts, geen bijzonderheden.
Een zondag door het jaar,
op de valreep van de overgang
van lente naar zomer.
Bomen en struiken volop in het blad,
velden vol bloeiend gewas,
weilanden groen van gras,
boterbloemen en madeliefjes,
tuinperken met ontluikende bloemenpracht.
Van knop tot blad,
van zaad tot vrucht:
het gebeurt onder onze ogen,
langzaam maar zeker.
Zoals we vertrouwen in de groei van zaad en gewas,
zo roepen de lezingen ons vandaag op
te vertrouwen in de groeikracht van Gods Rijk,
in de groeikracht van ons geloven.
Monique Suys

Gebed om ontferming 1

Leven naar Gods wil
is een weg van vallen en opstaan.
Wij zijn kwetsbare mensen.
Zonder verzoening met God en met elkaar
kunnen wij niet echt tot gastvrijheid komen.
Maken wij het daarom stil en bidden wij om ontferming.

-Heer, wij komen tekort in het liefhebben.
We laten ons vaak beïnvloeden
door de visies en de trends van onze maatschappij
die soms mijlenver van uw Boodschap staan.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij komen tekort in het liefhebben.
We houden soms te weinig rekening
met de draagkracht van onze medemens
en staan erop
dat onze wensen zo snel mogelijk in vervulling gaan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij komen tekort in het liefhebben.
We hebben het moeilijk met mensen
die de verkeerde weg opgingen
en voelen ons niet bereid hen te aanvaarden
of een nieuwe kans te geven.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons telkens weer genadig zijn,
onze ware bedoelingen uitzuiveren
en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Er is de weg van kleine goedheid van mens tot mens:
geduld, luisterbereidheid, een lieve attentie.
Een weg die wij niet altijd gaan,
en daardoor zijn er als gevolg van ons tekortschieten,
minder gelukkige mensen.
Heer, wij vergeven aan elkaar;
vergeeft Gij dan ook onze schuld.

-Er is de weg van de dagelijkse taak:
doen wat moet gedaan worden,
eerlijkheid in tijd en taak.
Een weg die wij niet altijd gaan,
en daardoor is er wat minder gerealiseerd
waarvoor toch op ons gerekend werd.
Heer, wij vergeven aan elkaar;
vergeeft Gij dan ook onze schuld.

-Er is de weg naar de grote wereld:
inzet voor maatschappij en Kerk,
voor de mens veraf of dichtbij.
De weg die wij niet volhouden,
en zo komt het
dat anderen dubbele inzet moeten geven.
Heer, wij vergeven aan elkaar;
vergeeft Gij dan ook onze schuld.
Ward Bruyninckx

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn Woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

God,
op uw mildheid en uw liefde zijn wij aangewezen.
Alles hebben wij van U te verwachten.
Blijf uw Woord in ons zaaien,
maak ons tot een ontvankelijke voedingsbodem,
tot rijpe grond voor de kiemkracht van uw Woord.
Geef ons zaaiers die hun korrels niet tellen
en die geloven in de oogst die ze niet zien.
Maak ons tot mensen
die staan voor recht en vrede,
voor ware humaniteit,
naar het voorbeeld  van Jezus,
uw Zoon en Mens onder de mensen. Amen.

Openingsgebed 2

God,
Gij die met mensen op weg gaat,
bemoedig ons met het oog op morgen.
Zaai uw Woord in onze wereld
en besproei het met de dauw van uw heilige Geest,
opdat het in vele harten kan ontkiemen
en wereldwijd vruchtbaar worden. Amen.

Openingsgebed 3

Goede God, Gij hebt de hele wereld geschapen als één wijde ruimte
waarin de ene mens de ander nodig heeft om uw liefde te ervaren.
Het is uw droom alle mensen bijeen te brengen in uw Koninkrijk.
Daartoe hebt Gij uw Zoon Jezus gezonden.
Daarvoor heeft Hij geleefd.
Daarvoor is Hij gestorven en verrezen,
opdat allen zouden worden: broeders en zusters van elkaar.
Verenig ons dan tot één volk van God, verzoend en solidair,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Lezingen

Vandaag horen we in de Schrift verhalen over groei en bloei,
over zaaigoed dat wacht op ontkiemen.
De Heer spreekt er optimistisch over.
Bij Hem wordt het altijd wat, ook als je er niet veel van verwacht.

Eerste lezing
(Ez., 17, 1. 22-24)

Uit de profeet Ezechiël

22
       Zo spreekt de Heer God:
Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen
en dat in de grond zetten;
van de bovenste scheuten zal Ik een twijgje plukken
en Ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg;
23       op de hoge bergen van Israël zal Ik het planten.
Het zal loten voortbrengen,
vrucht vormen en een prachtige ceder worden.
Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen;
in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen.
24       Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat Ik, de Heer,
een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb,
en dat Ik een sappige boom heb laten verdorren
en een dorre boom tot bloei gebracht heb.
Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal het doen.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Kor., 5, 6-10)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
6        Daarom houden wij altijd moed, ook al weten we dat wij,
zolang we huizen in het lichaam,
in den vreemde zijn, ver van de Heer.
7        Wij leven in geloof, niet in de aanschouwing.
8        Maar we houden moed
en zouden liever vertrekken uit dit lichaam
en intrekken bij de Heer.
9        Daarom is het onze enige ambitie Hem te behagen,
of we nu thuis zijn of in den vreemde.
10       Want wij allen moeten voor Christus’ rechterstoel verschijnen,
opdat ieder het loon ontvangt
voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 4, 26-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

26       In die tijd zei Jezus:
`Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand
die zaad op zijn land heeft gestrooid.
27       Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag,
en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe.
28       Vanzelf draagt de aarde vrucht,
eerst de groene spriet, dan de aar,
dan het graan in de volle aar.
29       Wanneer de vrucht zover is,
slaat hij er meteen de sikkel in,
omdat het tijd is voor de oogst.’
30       Ook zei Hij:
`Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken,
of met welke gelijkenis geven we het weer?
31       Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt.
Het is het kleinste van alle zaden op aarde,
32       maar als het gezaaid is, komt het op
en wordt het groter dan alle andere struiken
en het krijgt grote takken,
zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33       Met veel van dergelijke gelijkenissen predikte Hij het woord,
voor zover ze in staat waren het te horen.
34       Zonder gelijkenis sprak Hij niet tegen hen,
maar als ze onder elkaar waren,
legde Hij zijn leerlingen alles uit.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan
dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

-Goede God, wij bidden U:
leer ons zien
dat de grootheid en de kracht van uw handelen,
hoewel verborgen,
oplicht in het kleine en het broze.
Laten we bidden…

-Goede God, wij bidden U:
maak ons als bomen die stevig geworteld zijn in deze aardse werkelijkheid,
en tegelijk hun kruin verheffen
om ruimte aan te reiken en geborgenheid.
Laten we bidden…

-Goede God,
uw Rijk – dat is: uw heilzaam en genadevol handelen –
wordt werkelijkheid in de mate dat mensen zijn
als bomen die gastvrijheid schenken.
Maak ons als zulke bomen.
Laten we bidden…
naar Hans Siemerink

Voorbeden 2

-Bidden we voor de ongeduldigen die zeggen:
“Dat Rijk Gods…vergeet het maar”,
maar ook voor hen die kunnen wachten en blijven geloven
dat het Rijk Gods groeit in elk deugddoend woord of gebaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die geruisloos of met veel lawaai de Kerk met pijn hebben verlaten,
omdat  ze geen antwoord kregen op de echte vragen van onze tijd.
Maar ook voor hen die leven zonder vragen
en zich goed en veilig voelen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die vereenzaamd geraakten,
die gestrand zijn,
gediscrimineerd worden of met de vinger gewezen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die in glamour en glitter of in drugs
hun toevlucht zoeken
omdat zij geen warmte, geen luisterend oor vinden.
Moge zij mensen ontmoeten
in wie het Woord van God vrucht voortgebracht heeft,
mensen die dat met hen willen delen,
zodat zij zich eraan kunnen optrekken.
Laten wij bidden…
Vrij naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

God van leven,
wat klein en onbeduidend is maakt Gij groot.
Spreek uw scheppend Woord over deze eenvoudige gaven,
opdat ons samenzijn hier mag uitgroeien
tot een echte gemeenschap,
zoals Gij die droomt. Amen.
naar Levensecht

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
brood en wijn worden dadelijk gedeeld
zoals Jezus het vroeger deed.
Maak ook ons tot christenen
die hun leven delen met elkaar,
die een geschenk zijn voor elkaar.
Help ons, opdat wij kunnen vertrouwen
dat Gij ons toekomst biedt,
vandaag en alle dagen,
tot we bij U zijn. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden;
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit
en volgehouden inzet voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij tot zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”

Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden
want alleen dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vertrouwend op Gods nabijheid
mogen wij bidden tot de Vader, zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Getrouwe God,
wij bidden om kracht en liefde
om voor elkaar open te staan,
om de muren die tussen ons bestaan
af te breken,
zodat wij elkaar weer in de ogen kunnen kijken
en een hand van vrede reiken.
Dan zal uw droom van vrede en eenheid
een stapje dichterbij zijn gekomen.
Moge die vrede van onze God altijd met u zijn.
En reiken wij elkaar een hand vol vrede.

Lam Gods

Communie

God,
uw Rijk wordt werkelijkheid
in de mate dat wij zijn als bomen die vogels gastvrijheid schenken,
in de mate dat wij elke mens aan onze tafel uitnodigen
zoals Gij ons steeds weer uitnodigt aan uw tafel.
Gij zijt het Lam Gods…..
Heer, ik ben niet…

Bezinning 1

Maar één keer leef ik, Heer,
één enkele keer slechts ga ik
als zaaier door de velden van dit korte, broze leven.

Ik wil geen onkruid zaaien,
geen ééndagsbloemen langs de weg,
maar graan dat onze diepste honger stilt.

Leg in mijn handen, Heer, het graan van uw liefde
en toon mij het veld waarop ik zaaien mag.

Met uw genade zal ik moedig gaan,
uw liefde zaaiend in de smalle voren
van deze onrustige, verwarde tijd,
en elke avond huiswaarts keren met lege handen,
vol vertrouwen op de oogst die volgen zal.

Wil, Heer, geven wat daarvoor nodig is:
een groot geloof, veel vertrouwen
en heel veel edelmoedigheid.

Heer, help ons.
Al het schone in de wereld vindt zijn oorsprong
in de durf van de edelmoedigheid.
Jörg Zink

Bezinning 2

Geloof in groei

Het zaad in de grond,
het mosterdzaadje:
deze verhalen getuigen
van Jezus’ geloof
in het Rijk van God.
Hij ziet kleine aanzetten.
Hij blijft vertrouwen
in de kleine goedheid
van elke mens.
De groeikracht van het goede
is onweerstaanbaar;
zij is sterker dan het kwaad.
De liefde timmert niet aan de weg,
zij vraagt niet om gezien te worden.
Verborgen en in het klein
draagt ze een goddelijke kracht,
die niet te stuiten is.

Ons wordt gevraagd
om voorwaarden te scheppen,
zodat het goede alle kansen krijgt.
En ook: dat we niet ten onder gaan
aan ons pessimisme.
Ook al wordt er geduld van ons gevraagd,
eens zal het waar worden:
goedheid en liefde aan de macht,
vrede en toekomst voor iedereen.
Soms lijkt het Rijk van God veraf,
maar het groeit dóór
waar wij mensen van God zijn,
zo goed als Hijzelf.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Jezus van Nazareth,
Gij leerde dat de boer mag slapen
terwijl het zaad ontkiemt en opschiet,
ook al weet hij zelf niet hoe.
Leer mij mijn bezige handen beheersen,
rust nemen als ik moe ben
en minder rekenen op eigen werk.
Help mij stil te vallen
opdat uw Woord in mij mag groeien
om rijke vruchten te dragen. Amen.
Kerk & Wereld

Slotgebed 2

Leer mij geloven
in de kiemkracht van de graankorrel, Heer:
heel kwetsbaar en broos,
maar tegelijkertijd heel vruchtbaar en rijk.
Laat mij mijn talenten
met gulle hand uitzaaien
in de akker van de wereld,
zonder de zekerheid
van een grote oogst,
maar met het volle vertrouwen
dat ze door U
ooit vruchten zullen dragen. Amen.

Slotgebed 3

Heer van alle wasdom,
in al wat klein begint maar leeft,
hebt Gij de kracht gelegd
te groeien naar volwaardigheid.
Wij bidden U:
geef dat onze levensgang
die groeikracht krijgt zoals door U bedoeld.
Wij vragen U dit
door Jezus, onze Tochtgenoot. Amen.
André Janssen

Zending en zegen

Het Rijk van God, een Rijk van vrijheid en van altijd nieuwe mogelijkheden,
groeit midden onder ons
en begint bij de allerkleinste attentie.
Als teken daarvan
moge de zegen van onze menslievende God bij ons zijn:
de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.
Monique Suys

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.