11e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
elfde zondag B (17/06/2012)

Begroeting

Wees welkom in Gods huis en aan zijn tafel
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord
In de lezingen van vandaag horen we een prachtige beeldspraak:
uit het kleine twijgje dat God plant
groeit een machtige ceder en ook het mosterdzaadje in de parabel van de evangelist Marcus
groeit uit tot een overweldigende struik.
Uit iets kleins en onooglijks laat God onvermoed grote dingen groeien.
Laten we ons daarom inzetten voor Gods Rijk met de talenten die we bezitten,
– al zijn die nog zo miniem -,
erop vertrouwend dat Hij er groeikracht aan geeft.


Vergevingsmoment

– Heer, onze samenleving is gewend geraakt aan spectaculaire vorderingen
en daarom kunnen we nog moeilijk geloven in het kleine begin
en in het geduld van de boer die zaait.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
het is voor ons zo moeilijk te geloven
dat Gods Rijk komende is,
ongezien en onverwacht.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer,
als we ons inzetten voor onze minder fortuinlijke naaste,
maar daarvan niet onmiddellijk positief resultaat zien,
dan houden we dat meestal niet lang vol.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed

God,
op uw mildheid en uw liefde zijn wij aangewezen.
Alles hebben wij van U te verwachten.
Blijf uw Woord in ons zaaien,
maak ons tot een ontvankelijke voedingsbodem,
tot rijpe grond voor de kiemkracht van uw Woord.
Geef ons zaaiers die hun korrels niet tellen
en die geloven in de oogst die ze niet zien.
Maak ons tot mensen
die staan voor recht en vrede,
voor de ware humaniteit,
naar het voorbeeld  van Jezus,
uw Zoon en Mens onder de mensen. Amen.

Lezingen

Luisteren wij met de oren van ons hart naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ezechiël 17,1.22-24)

Uit de profeet Ezechiël

22       Zo spreekt de Heer God:
Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen
en dat in de grond zetten;
van de bovenste scheuten zal Ik een twijgje plukken
en Ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg;
23       op de hoge bergen van Israël zal Ik het planten.
Het zal loten voortbrengen,
vrucht vormen en een prachtige ceder worden.
Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen;
in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen.
24       Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat Ik, de Heer,
een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb,
en dat Ik een sappige boom heb laten verdorren
en een dorre boom tot bloei gebracht heb.
Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal het doen.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Korintiërs 5,6-10)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
6        Daarom houden wij altijd moed, ook al weten we dat wij,
zolang we huizen in het lichaam,
in den vreemde zijn, ver van de Heer.
7        Wij leven in geloof, niet in de aanschouwing.
8        Maar we houden moed
en zouden liever vertrekken uit dit lichaam
en intrekken bij de Heer.
9        Daarom is het onze enige ambitie Hem te behagen,
of we nu thuis zijn of in den vreemde.
10       Want wij allen moeten voor Christus’ rechterstoel verschijnen,
opdat ieder het loon ontvangt
voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 4,26-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

26       In die tijd zei Jezus:
`Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand
die zaad op zijn land heeft gestrooid.
27       Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag,
en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe.
28       Vanzelf draagt de aarde vrucht,
eerst de groene spriet, dan de aar,
dan het graan in de volle aar.
29       Wanneer de vrucht zover is,
slaat hij er meteen de sikkel in,
omdat het tijd is voor de oogst.’
30       Ook zei Hij:
`Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken,
of met welke gelijkenis geven we het weer?
31       Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt.
Het is het kleinste van alle zaden op aarde,
32       maar als het gezaaid is, komt het op
en wordt het groter dan alle andere struiken
en het krijgt grote takken,
zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33       Met veel van dergelijke gelijkenissen predikte Hij het woord,
voor zover ze in staat waren het te horen.
34       Zonder gelijkenis sprak Hij niet tegen hen,
maar als ze onder elkaar waren,
legde Hij zijn leerlingen alles uit.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.

Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen
.

Voorbeden

– Bidden wij voor hen die verkondigen,
die het Woord Gods uitzaaien in de harten van anderen,
en voor hen die in deze rumoerige wereld,
nog weten wat luisteren is,
die stil kunnen worden,
woordeloos.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de ongeduldigen die zeggen:
‘Dat Rijk van God… vergeet het maar’,
maar ook voor hen die kunnen wachten,
die weten: God heeft de tijd, alles komt goed.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de leiders in Kerk en wereld,
voor de hooggeplaatsten,
de mensen met naam,
maar ook voor hen die zich,
in het verborgene en bescheiden als een mosterdzaadje,
inzetten voor de komst van het Rijk Gods.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die,
plannen makend en vergaderend,
bouwen aan de Kerk van de toekomst,
en voor hen die bidden,
de handen gevouwen, de ogen gesloten.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock
God,
bron van alle leven,
sterk ons vertrouwen in U en in elkaar
en leer ons bouwen aan uw Rijk. Amen.

Gebed over de gaven 1

Voor U, God, brengen wij bijeen
wat de aarde aan vruchten geeft,
wat het werk van onze handen opbrengt:
graan en druiven, brood en wijn.
Wat wij elkaar geven,
wat wij voor elkaar hopen,
geven wij aan U.
Ziehier onze gaven die zeggen wie we zijn.
Zegen ze met de liefde van uw Zoon,
heilig ze tot voedsel voor onderweg naar uw Rijk. Amen.
naar Sytze De Vries

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
brood en wijn worden dadelijk gedeeld
zoals Jezus het vroeger deed.
Maak ook ons tot christenen
die hun leven delen met elkaar,
die een geschenk zijn voor elkaar.
Help ons, opdat wij kunnen vertrouwen
dat Gij ons toekomst biedt,
vandaag en alle dagen,
tot we bij U zijn. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden;
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit
en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig …

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”
Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden
want alleen dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vertrouwend op Gods nabijheid
mogen wij bidden tot de Vader, zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Vredewens

God van vrede, bron van leven en geweldloosheid,
schenk ons een geloof als een mosterdzaadje,
maak ons tot bewerkers van uw vrede,
te midden van deze wereld
die veiligheid zoekt in macht en geweld.
Dat wij in alle kwetsbaarheid leven als een onooglijk twijgje,
maar gelovend in uw droom van vrede en liefde.
Moge die vrede van onze God altijd met u zijn.
En reiken wij elkaar een hand vol vrede.

Lam Gods

Communie

God,
uw Rijk wordt werkelijkheid
in de mate dat wij als bomen zijn
die vogels gastvrijheid schenken,
in de mate dat wij elke mens aan onze tafel uitnodigen
zoals Gij ons steeds weer uitnodigt aan uw tafel.
Gij zijt het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig

Bezinning

Het begint als een zaadje, een twijgje.
Het wordt een reusachtige boom met grote takken.
In zijn schaduw nestelen zich alle vogels.

Alle vogels – stond er in het evangelie –
vogels van allerlei gevederte,
van diverse pluimage:
mussen en mezen,
inheemsen en trekvogels,
het duivengezinnetje
en de koekoek die zijn ei in andermans nest legt.
Ook de solovlieger
en de vleugellammen vinden er een plekje.

Zo is het Rijk Gods.
Zo kan onze wereld zijn.
Maar gunnen die vogels
elkaar ook de ruimte?
Kees Pannekoek

Slotgebed

Ik wil mijn woord in je hart leggen – zegt God –
en mijn droom als een graankorrel in je leven zaaien.
Het enige wat jij moet doen,
is je hart klaarmaken
en zó leven dat mijn droom zichtbaar wordt
in je samenzijn met anderen.
Probeer een vriend te zijn voor armen
en een tochtgenoot voor hen
die niet weten hoe hun weg verder gaat
Hou van je medemensen zoals Ik van jou hou,
en je zult zien
dat zelfs het kleinste zaadje kan uitgroeien
tot een boom van tederheid.
Erwin Roosen

Zending en zegen

God die zaait en oogst,
die brood van leven met ons breekt
en daarin vruchtbaarheid van liefde met ons deelt,
wees ons Licht en onze Kracht in de komende dagen.
Ga met ons mee als + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.