11e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
elfde zondag B (14 06 2009)

Begroeting

Wees welkom in Gods huis en aan zijn tafel
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Tussen zaaien en oogsten ligt een periode van wachten,
een tijd waarop je geen greep hebt:
je hebt te vertrouwen in de groeikracht van het zaad.
Marcus roept ons op te vertrouwen
in de groeikracht van het geloof,
in de kracht van Gods Woord.
In elke blijk van liefde,
ook al is die zo klein als een mosterdzaadje,
wordt iets zichtbaar van wat het worden kan…
een nieuwe hemel, een nieuwe aarde.
Gesterkt door dat woord bidden wij om ontferming.


Vergevingsmoment 1

– Heer, Gij zaait uw bemoedigend woord.
Wij vertrouwen nog teveel op onszelf
en luisteren niet naar uw boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm u over ons.

– Christus,  Gij zijt de rots van ons vertrouwen.
Wij geloven te weinig in de kracht van uw genade.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, wanneer wij de innerlijke groeikracht van geloof en vertrouwen
het zwijgen opleggen en ons laten leiden door eigen macht,
Heer, ontferm U dan over ons.

Vergevingsmoment 2

Weet je: we hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken,
we hebben elkaar veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven,
veel meer te zeggen dan we uitspreken.
Voor dit gemis aan openheid,
Heer, ontferm U over ons.

Weet je: we kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen,
veel meer danken dan we vermoeden,
veel meer steunen dan we tot nu toe deden.
Voor deze momenten van onverschilligheid,
Christus, ontferm U over ons.

Weet je: we kunnen elkaar veel meer aanmoedigen in het goede,
veel meer bewonderen in het schone,
veel meer helpen in het moeilijke.
Voor deze momenten van laksheid,
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens.
Amen.

Openingsgebed 1

Heer, leer mij geloven
in de kiemkracht van de graankorrel:
kwetsbaar en broos,
maar tegelijk vruchtbaar en rijk.
Laat mij mijn talenten
met gulle hand uitzaaien
in de akker van de wereld,
zonder de zekerheid van een grote oogst,
maar met het volle vertrouwen
dat ze door U ooit zullen vrucht dragen. Amen.


Openingsgebed 2

Heer van alle wasdom,
wat mensen zaaien om te leven
mag rekenen op uw zegen:
Gij brengt tot vruchtbaarheid wat onbeduidend lijkt.
Geef dat onze kleine inbreng
uitgroeit tot een rijke oogst.
Wij vragen U dit
door Jezus, onze tochtgenoot. Amen.
André Janssen

Lezingen

Eerste lezing
(Ezechiël 17,1.22-24)

Uit de profeet Ezechiël

22          Zo spreekt de Heer God:
Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen
en dat in de grond zetten;
van de bovenste scheuten zal Ik een twijgje plukken
en Ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg;
23          op de hoge bergen van Israël zal Ik het planten.
Het zal loten voortbrengen,
vrucht vormen en een prachtige ceder worden.
Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen;
in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen.
24          Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat Ik, de Heer,
een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb,
en dat Ik een sappige boom heb laten verdorren
en een dorre boom tot bloei gebracht heb.
Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal het doen.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Korintiërs 5,6-10)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
6           Daarom houden wij altijd moed, ook al weten we dat wij,
zolang we huizen in het lichaam,
in den vreemde zijn, ver van de Heer.
7           Wij leven in geloof, niet in de aanschouwing.
8           Maar we houden moed
en zouden liever vertrekken uit dit lichaam
en intrekken bij de Heer.
9           Daarom is het onze enige ambitie Hem te behagen,
of we nu thuis zijn of in den vreemde.
10          Want wij allen moeten voor Christus’ rechterstoel verschijnen,
opdat ieder het loon ontvangt
voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 4,26-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

26          In die tijd zei Jezus:
`Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand
die zaad op zijn land heeft gestrooid.
27          Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag,
en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe.
28          Vanzelf draagt de aarde vrucht,
eerst de groene spriet, dan de aar,
dan het graan in de volle aar.
29          Wanneer de vrucht zover is,
slaat hij er meteen de sikkel in,
omdat het tijd is voor de oogst.’
30          Ook zei Hij:
`Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken,
of met welke gelijkenis geven we het weer?
31          Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt.
Het is het kleinste van alle zaden op aarde,
32          maar als het gezaaid is, komt het op
en wordt het groter dan alle andere struiken
en het krijgt grote takken,
zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
33          Met veel van dergelijke gelijkenissen predikte Hij het woord,
voor zover ze in staat waren het te horen.
34          Zonder gelijkenis sprak Hij niet tegen hen,
maar als ze onder elkaar waren,
legde Hij zijn leerlingen alles uit.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan
dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

God, Gij voedt en draagt ons leven.
Daarom mogen wij vol vertrouwen tot U bidden.

– Bidden wij voor mensen
die geloven in de kiemkracht van het evangelie,
in het goede zaad door God in iedere mens gelegd.
Door hun levenshouding inspireren zij anderen tot beter mens-zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf,
dat wij onze eigen zorgen te boven groeien
en dat de genade van goddelijk geduld ook onze kiemkracht mag zijn.
Dat wij levengevend zaad mogen zijn voor anderen,
dat we geborgenheid mogen bieden,
en dat wij erop mogen vertrouwen dat onze inzet zinvol is,
ook al zien we niet direct resultaat.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de vele jonge mensen die hun examens voorbereiden.
Dat zij met geduld en moed bouwen aan hun toekomst.
Dat de zaden die vandaag gezaaid worden,
morgen overvloedig vrucht mogen opbrengen
in een toekomst van vrede en een wereld van liefde.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

Bidden wij tot God
die zijn kracht toont in kwetsbaarheid
en leven brengt over de dood heen.

– Bidden wij voor mensen die ontgoocheld zijn
en niet meer geloven in verandering:
om tekenen die hen overtuigen
dat geweld niet het laatste woord heeft.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die met ons geloven in Jezus, de Levende:
dat Hij de weg wijst en de kracht geeft
om het kwade dat wij tegenkomen
om te zetten in het goede.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat Hij onze gemeenschap maakt tot een plaats
waar de een de ander aanvaardt en verwelkomt,
waar mensen elkaar de vrede doorgeven.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat de Heer onze angst mag doorbreken
wanneer wij ons afsluiten van de wereld om ons heen.
Dat Hij ons vertrouwen geeft in de kracht van de Geest
die Hij ons inblaast.
Laten wij bidden…
  – Bidden we dat wij, die de Verrezene niet kunnen zien met eigen ogen,
geraakt mogen worden door de woorden uit de Schrift,
door het teken van het gebroken Brood
en door mensen die trouw zijn tot het uiterste.
naar Jozef Essing o.p.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
Gij zaait het woord
en Gij zijt het die het groeikracht geeft.
Wat klein is en onbeduidend maakt Gij groot.
Moge deze gaven van brood en wijn
in ons vrucht dragen
zodat wij groeien in liefde.
Wij vragen U dit,
door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Gebed over de gaven 2

Heer van alle wasdom,
wij gedenken uw mensgeworden Zoon.
Als zaad gestorven in de aarde
schenkt Hij zichzelf weg.
Maak ons bereid de gang te gaan van alle zaad:
geven om anderen te doen leven.
We vragen U dit, door Jezus, onze tochtgenoot. Amen.
André Janssen


Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden;
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit
en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:
Heilig, heilig, heilig…
God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”
Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden
want alleen dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vertrouwend op Gods nabijheid
mogen wij bidden tot de Vader, zoals Jezus ons voordeed:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Vredewens

Getrouwe God,
wij bidden om kracht en liefde
om voor elkaar open te staan,
om de muren die tussen ons bestaan
af te breken
zodat wij elkaar weer in de ogen kunnen kijken
en een hand van vrede reiken.
Dan zal uw droom van vrede en eenheid
een stapje dichterbij gekomen zijn.
Moge die vrede van onze God altijd met u zijn.
En reiken wij elkaar een hand vol vrede.

Lam Gods

Communie

God,
uw Rijk wordt werkelijkheid
in de mate dat wij als bomen zijn
die vogels gastvrijheid schenken,
in de mate dat wij elke mens aan onze tafel uitnodigen
zoals Gij ons steeds weer uitnodigt aan uw tafel.
Gij zijt het Lam Gods…..
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

“Wat heb ik misdaan
dat God mij die ziekte zendt?
Waarom laat God zoiets gebeuren?”
Zo konden mensen zich afvragen
in een voor-christelijke fase,
in een heidense wereld
waarin een mens hulpeloos was overgeleverd
aan de willekeur van de goden.

Christus geeft ons de sobere wijsheid van het evangelie:
“Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort…”.
De aarde volgt haar eigen wetmatigheden.
Virussen en bacteriën,
vruchtbaarheid, ziekte en dood
volgen hun eigen dynamiek.
God trekt niet aan alle touwtjes.

Maar, zoals de natuur haar eigen kiemkracht heeft,
zo heeft ook Gods droom een eigen kiemkracht.
Waar mensen in de ban geraken van zijn boodschap,
hoe klein ook,
daar gebeurt iets:
een nieuwe geest,
een nieuwe manier om met elkaar om te gaan
in zorg voor de zwaksten,
in eerbied voor elk leven.

Op die aarde die uit eigen kracht haar vrucht voortbrengt,
kan Gods droom waar worden:
de droom dat mensen, uitgerekend op dié aarde,
de hemel dichterbij brengen.
Manu Verhulst


Slotgebed

God, Gij zijt niet onbereikbaar en ver verheven.
Gij zijt de weg gegaan van alle zaad.
Gij zijt als brood,
onopvallend en gewoon,
maar voedzaam en onmisbaar.
Wij bidden U:
doe ons U herkennen in alle zaad,
in alle brood,
in al uw mensen.
Geef ons nieuwe ogen
en vooral een groot geloof
in de kiemkracht van uw Rijk onder ons. Amen.


Zending en zegen

God die zaait en oogst,
die brood van leven met ons breekt
en daarin vruchtbaarheid van liefde met ons deelt,
wees ons licht en onze kracht in de komende dagen.
Ga met ons mee als + Vader, Zoon en Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.