11e zondag door het jaar A 2017

18 06 2017

Begroeting

Zoals elke zondag, zijn we ook vandaag hier aanwezig in Gods’ huis,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de Heer arbeiders te sturen om te oogsten.’
Op die suggestie van Jezus in de evangelielezing
willen wij vandaag ingaan:
arbeiders worden in Gods wijngaard
en zo bouwers worden aan een hoopvolle toekomst.
Wij willen werk maken van de realisatie van Gods droom  met de mensen.
Dat lukt ons niet altijd even goed.
Vragen wij daarom om vergeving.

Openingswoord 2

De Kerk in onze tijd verkeert in een crisis.
En toch smeken de mensen om echt leven.
We verlangen naar authentiek handelen en spreken,
naar zin en betekenis.
We hebben als geloofsgemeenschap
iets te bieden aan onze maatschappij.
Als wij eerlijk en open durven spreken over ons geloof,
als wij durven getuigen over de ‘Goede Boodschap’,
dan zullen wij op één of andere manier daardoor wel mensen op weg zetten.
Daartoe worden wij vandaag gezonden.

Gebed om ontferming 1

Heer, Gij roept ons állen op
om uw Boodschap te gaan verkondigen.
Wij rekenen er al te vaak op dat anderen dat wel zullen doen.
Om onze gemakzucht vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt zonder onderscheid naar álle mensen toe gegaan,
bij voorkeur zelfs naar mensen
die om één of andere reden aan de rand stonden van de maatschappij.
Wij lopen liever met een boog om hen heen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, ook al is in ons leven niet alles rozengeur en maneschijn,
we hebben het toch goed:
wij hebben een dak boven ons hoofd, we hebben eten en drinken
en kunnen genieten van uitstekende medische verzorging.
Meer dan de helft van de wereldbevolking kan daar helemaal niet op rekenen,
ook al werken ze vele uren per dag in vaak onmenselijke omstandigheden.
Omdat we het al te dikwijls als vanzelfsprekend vinden
dat we van alles hebben, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God van barmhartigheid,
leer ons kijken naar de wereld met uw ogen. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Soms leven wij zeer berekend:
wij willen onze rechten op het werk,
een gunstige belastingsregeling,
voordelige afspraken bij allerlei diensten…
Graag regelen wij de zaken in ons eigen voordeel,
zonder na te gaan of anderen daarvan het slachtoffer kunnen zijn.
Omdat wij zelfzuchtig zijn vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als iemand iets voor ons gedaan heeft,
dan voelen we ons meestal verplicht om iets terug te doen.
Het zou goed zijn
dat ook wíj iets voor anderen zouden doen
zonder er iets voor terug te willen.
Maar … in zo’n gevallen aarzelen wij.
Voor zoveel kleinmenselijkheid vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij geven graag ongezouten onze mening over mensen en dingen,
maar ons geloof,
de ‘christelijke filosofie en grondhouding’ laten meespelen in die mening …
dat vergeten wij soms.
Voor zoveel kleingelovigheid vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is geduldig en vergevensgezind.
Steeds weer vraagt Hij ons naar elkaar toe te groeien
als mensen die voor elkaar open staan in vriendschap en liefde.
En dan staat Hij ons op te wachten als een barmhartige Vader. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed  1

Vanaf het allerprilste begin
stond Jezus’ leven
in dienst van kleinen en armen – zegt God.
In alles wat Hij zei en deed,
probeerde Hij zichtbaar en voelbaar te maken
dat Ik een God van liefde ben
en dat met de komst van mijn Rijk
pijn en verdriet voor altijd plaats zullen maken
voor vreugde en geluk.
Vandaag wil Ik aan jou dezelfde zending meegeven,
opdat je in mijn naam
en met het hart van Jezus
mensen bemoedigt en geneest
en opdat je leven een getuigenis wordt van mijn liefde. Amen.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wat onze wereld van de ondergang kan redden,
wat nodig is om uw Rijk een kans te geven,
is ‘eenheid’.
Roep ons daarom op
en zend ook ons als bouwers aan die eenheid.
Laat ons ‘zoekers’ en ‘vinders’ worden van de verloren schapen,
arbeiders die Jezus’ droom tot waarheid brengen,
zodat vrede en eenheid kan worden geoogst. Amen.

Lezingen

In het evangelie van deze zondag
roept Jezus zijn twaalf leerlingen
en zendt hen om te doen wat Hij hun heeft voorgedaan.

Ook de eerste lezing is een soort roepings- en zendingsverhaal:
bij de Sinaï wordt Israël geroepen tot trouw aan het Verbond
en gezonden om te midden van de volkeren
een ‘priesterlijk’ koninkrijk te zijn.

In de tweede lezing legt Paulus uit
dat wij gered zijn door Christus,
die uit liefde voor ons gestorven is.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Ex. 19, 2-6a)

Uit het boek Exodus.

2      Drie maanden na hun vertrek uit Egypte
kwamen de Israelieten aan in de Sinaiwoestijn,
waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen.
3      Mozes ging de berg op, naar God.
Toen hij boven was, sprak de Heer hem daar aan en zei:
`Dit moet u zeggen tegen het huis van Jakob
en moet u de zonen van Israël laten weten.
4      Met eigen ogen hebt u gezien
hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte,
hoe Ik u op arendsvleugelen heb gedragen
en hier bij Mij gebracht heb.
5      Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt,
dan zult u van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn,
want aan Mij behoort de aarde.
6      U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 5, 6-11)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Zusters en broeders,
6      Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd,
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
7      Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens.
8      God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor
dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren.
9      Des te zekerder is het dat wij,
eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed,
dankzij Hem gered worden van de toorn.
10     Toen wij vijanden waren,
zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon;
des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend,
gered worden door zijn leven.
11     En dat niet alleen:
nu reeds roemen wij op God door Jezus Christus onze Heer,
door wie wij de verzoening hebben ontvangen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 9, 36-10, 8)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs.

36     In die tijd werd Jezus diep bewogen bij het zien van de mensenmenigte, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder.
37     Toen zei Hij tegen zijn leerlingen:
`De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
38     Vraag dus de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’
1      Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven
en elke ziekte en elke kwaal te genezen.
2      De namen van de twaalf apostelen zijn deze:
allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt,
en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs,
en Johannes, zijn broer,
3      verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas
en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs,
4      Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.
5
     Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
`Sla de weg naar de heidenen niet in,
en ga een stad van de Samaritanen niet binnen.
6      Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.
7      Verkondig op je tocht:
`Het koninkrijk der hemelen is ophanden!”
8      Genees zieken, wek doden op,
maak melaatsen rein, drijf demonen uit.
Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Hier rond deze tafel willen wij het even stil maken,
en bidden voor alles wat in ons omgaat.

-Bidden wij voor hen die zich met hart en ziel,
met inzet van al hun talenten inzetten
om Gods Blijde Boodschap te verkondigen.
Dat zij, zeker in moeilijke omstandigheden,
Gods liefdevolle steun blijvend mogen voelen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle gezagdragers in Kerk en maatschappij.
Dat zij zich zouden inzetten voor een samenleving
waarin eenieder aan zijn/haar trekken komt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we onze ogen zouden openen
voor de nood aan verkondiging van de Blijde Boodschap.
Dat we ons zouden realiseren dat de verkondiging ervan ook gebeurt
omdat wij bereid zijn er openlijk over te praten,
en in onze levenshouding,
in ons doen en laten,
laten zien dat Jezus’ Boodschap er één is
die vrede en geluk wil voor alle mensen, zonder onderscheid.
Laten wij bidden…

God, we weten wel dat de oogst groot is en het aantal arbeiders te gering.
Geef ons een duwtje in de rug om handen en voeten te geven aan uw Boodschap.
Amen.

Voorbeden 2

Ook vandaag is de oogst groot
en zijn er te weinig arbeiders om alle nood te leningen.
Daarom richten wij ons vol vertrouwen tot de Heer van de oogst.

-Bidden wij om mannen en vrouwen
die anderen op de been helpen,
die vermoeide medemensen nieuwe energie aanreiken
en afgetobden ondersteunen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om vrouwen en mannen
die, in het spoor van de apostelen,
zich ten dienste stellen van de Blijde Boodschap
en, daardoor geïnspireerd,
richtingaanwijzers worden in onze soms chaotische wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om mensen met diepgang,
om mensen met een luisterend oor,
die het kwaad onderkennen
en goede krachten weten te mobiliseren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die onze steun nodig hebben:
voor zieken, voor mensen geslagen door het leven.
In deze tijd van het jaar bidden we ook voor onze studenten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de velen
die zich binnen onze geloofsgemeenschap
herderend inzetten
om iets van Jezus’ ideaal te verwezenlijken.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer God,
brood en wijn hebben wij hier samengebracht,
tekenen van verbondenheid met U en met elkaar,
symbolen van eenheid onder alle mensen.
Geef dat wij het brood daarom niet ‘zomaar’ breken;
de wijn niet ‘zomaar’ schenken,
maar eerlijk en oprecht aanschuiven aan uw tafel
als één heilig volk, uw Verbond waardig. Amen.

Gebed over de gaven 2

Brood en wijn worden aanstonds gedeeld zoals Jezus het vroeger deed.
Heer, maak van ons christenen
die hun leven delen met elkaar,
die een geschenk zijn voor elkaar,
zelf dankbaar om alle geschenken die het leven hun heeft gegeven,
dankbaar om het geloof in Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, barmhartige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Samen en eensgezind willen wij nu bidden
dat Gods wil eens mag geschieden,
dat zijn Rijk van vrede en eenheid er spoedig mag komen.
Onze Vader,…

Verlos onze wereld van onenigheid, Vader,
en laat uw eenheid en uw vrede zegevieren;
Maak ons tot uw één en heilig volk
dat vol vertrouwen kan uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef ik u”
Gij hebt uw vrienden opgeroepen
om die vrede verder uit te dragen.
Geef dat ook wij uw oproep blijven verstaan
en mensen van vrede worden,
Gij die leeft en heerst in eeuwigheid. Amen.
En die vrede zij altijd met u.
En delen wij die Godsvrede mee aan elkaar.

Vredeswens 2

Jezus werd in zijn hart geraakt
toen Hij het lijden van mensen zag.
Hij bleef niet toezien,
maar schakelde zijn leerlingen in
om het Rijk van God naderbij te brengen.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
schenk ook ons uw bewogenheid
om mee te helpen aan een bewoonbare wereld.
Een wereld waar ieder in vrede mag leven.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van onze vredeswil.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Wat wij in geloof hebben ontvangen is gratis, voor niets.
En wij delen ervan, ook ‘gratis’ zonder voorwaarden vooraf.
Moge in die onvoorwaardelijke liefde waarmee wij breken en delen
Christus zelf aanwezig zijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Daar gaan ze, twee aan twee,
uitgezonden naar onbekende bestemmingen,
ver van huis,
overgeleverd aan de welwillendheid van mensen,
uitgerust met alleen vertrouwen in zichzelf.

Daar gaan ze, twee aan twee,
geroepen voor hun zending in de wereld,
aangemoedigd door het uithoudingsvermogen van de ander,
beschermd door de blijvende zorg voor elkaar.

Daar gaan ze, twee aan twee,
geplaatst in de geloofstraditie van Jezus,
vervuld van onwankelbare trouw aan God.

Daar gaan ze.
                                               naar Marianne van der Sommen

Bezinning 2

Ons leven gaat over ongebaande wegen.
We worden geconfronteerd met lijden van mensen.
Hardheid en wreedheid is alom troef.
Oorlogen zitten mensen in het bloed.
Beelden van de televisie zetten zich vast
op ons netvlies; we worden er door geraakt.
We zijn ervan ondersteboven.
Alles in ons komt in opstand.
Hoe is het in Godsnaam mogelijk,
dat mensen zo met elkaar omgaan?
Maar tegelijk worden we opgeroepen
om op weg te gaan,
om zelf een Goede en Bevrijdende Boodschap te worden.
Christenen zijn mensen, die er voor gaan.
Ze sluiten zich aaneen en weten zich gezonden
om de spiraal van doods geweld te doorbreken.
Wij zijn die mensen,
die de melaatsen van nu mogen genezen.
Wij gaan er voor, dat al die mensen,
die gebrandmerkt door het leven moeten gaan,
herkend en erkend worden.
Het is ons een zorg,
dat schandpalen omver worden gehaald.
Wij mogen het ons aanrekenen,
als mensen – dichtbij en veraf –
nog leven in onvrede of in onmin.
Wij gaan er voor, voor die Blijde Boodschap.
En we blijven op zoek naar medestanders.
Wim Holterman osfs


Slotgebed 1

Vader van alle mensen,
wij bidden U:
maak ons tot een gezegend volk,
een godsvolk met oog en oor voor rechtelozen,
met handen en voeten richting eenheid.
Maak ons tot mensen
die uw naam van liefde in koor belijden,
die openstaan
voor verscheidenheid die eenheid niet stuk maakt,
maar verrijkt.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Slotgebed 2

Toen U de apostelen uitzond
gaf U die zending eigenlijk aan elke christen, God,
en dus ook aan mij:
op weg gaan naar het kleine en het zwakke.
In uw naam en met de tederheid van Jezus
zorg dragen voor al wie kwetsbaar en eenzaam is,
en de hemel op aarde voelbaar en ervaarbaar maken,
door met uw liefde
van mensen te houden.
Alleen kan ik dat niet.
Wil daarom bij me blijven en me liefhebben
als een Goede Herder en een trouwe Vriend
in goede en kwade dagen, altijd, tot in eeuwigheid. Amen.
naar Erwin Roosen

Zegen en zending 1

Jezus zond zijn apostelen om zijn Boodschap uit te dragen.
Zo zendt Hij ook ons
om zijn Boodschap van verzoening en gene­zing uit te dragen,
om hoop te wekken en licht te zijn voor anderen.
In zijn barmhartigheid wil God ons nabij zijn met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zegen en zending 2

Aan het einde van deze viering
worden wij in het spoor van de twaalf leerlingen weggezonden.
‘Ga het Rijk van God verkondigen,
help de kwetsbare mensen die op je pad komen,
geef wat je van God gekregen hebt.’
Als we zo leven, dan hebben wij de roep van God verstaan.
We zullen merken dat we er niet alleen voor staan,
maar dat we verbonden zijn met vele andere christenen.
Zegene ons hiertoe de algoede God,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.