10e zondag door het jaar B 2015

07 06 2015

Begroeting

Moge Gods Geest ons verlichten
wanneer wij hier biddend samenko­men
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

De wereld opdelen in ‘goed’ en ‘kwaad’.
Mensen verdelen in ‘goeden’ en ‘kwaden’.
Zwart en wit – zonder een spoor van grijs.
Alle gelijk aan de ene en niet aan de andere kant.
‘Wij’ zitten natuurlijk aan de kant van de ‘goeden’, de ‘gelijk­heb­bers’.
Zij zijn de slechten.
Eenvoudiger kan het niet.
Maar het kan ook niet onjuister.
Niets is gevaarlijker dan zulk een opdeling.
Daarover gaat het in deze viering.

Al te gemakkelijk laten ook wij ons verleiden
tot zo’n simplistische opsplitsing tussen goeden en kwaden.
Daarom willen wij, bij het begin van deze viering,
om vergeving vragen.

Vergevingsmoment 1

God is liefde.
Hij houdt van ons.
Daarom mogen wij ons tekortschieten toevertrouwen aan zijn barmhartigheid.

-Open onze oren, God,
opdat wij uw stem zouden horen
wanneer Gij tot ons spreekt in armen en zwakken.
Om ons gebrek aan luisterbereidheid,
aan hartelijk meevoelen,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Open onze ogen, God,
opdat wij U kunnen zien
wanneer Gij ons onopgemerkt nabij komt.
Voor al die keren dat wij onze ogen sloten
voor mensen die het niet meer zien zitten,
vragen wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Open ons hart, God,
als Gij ons uw Goede Boodschap verkondigt
en voor ons het brood wil breken.
Voor elk onbesuisd woord
dat een ander pijn deed,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, onze Heer, ons genadig zijn,
onze wonden genezen,
onze fouten vergeven
en ons geleiden tot in het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God,
meer dan wachters naar de morgen
zien wij uit naar U.
Doe ons dan hier uw genegenheid ervaren
en spreek tot ons uw levenwekkend Woord.
Dan kunnen wij worden wat wij zijn:
partner en bondgenoot van U,
God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God, Schepper van het heelal,
uw Liefde roept de mens tot leven.
Maar het kwaad dat schuilt in ons hart
leidt tot de dood.
Wij vragen U:
vergeef ons wat wij misdaan hebben
en wek ons op tot nieuw leven.
Inspireer ons door de Woorden en Daden
van Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Kerk in Herent

Lezingen

Luisteren we nu naar verhalen uit de Schrift
waarin mensen tegenover God hun kwaad trachten goed te praten.

Eerste lezing (Gen., 3, 9-15)

9           De Heer God riep de mens en vroeg hem: `Waar ben je?’
10         Hij antwoordde: `Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’
11         Maar Hij zei: `Wie heeft je verteld dat je naakt bent?
Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden heb?’
12         De mens antwoordde: `De vrouw die U mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.’
13         Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw:
`Hoe heb je dat kunnen doen?’
De vrouw zei: `De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’
14 De Heer God zei toen tegen de slang:
‘Omdat je dit gedaan hebt,
ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten!
Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven!
15  Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare.
Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!’

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Kor., 4, 13 – 5,1)

Broeders en zusters,
13         Wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat:
                Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken.
Ook wij geloven en daarom spreken wij.
14         Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt,
                ook ons met Jezus ten leven zal wekken
en ons naar zich toe zal voeren, samen met u.
15         Want alles gebeurt voor u,
                opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt
en zij de dankbaarheid doet toenemen, tot eer van God.
16         Nee, wij geven de moed niet op.
                Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens,
de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag.
17         De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons
                een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie.
18         Wij houden het oog niet op het zichtbare maar op het onzichtbare gericht; want het         zichtbare gaat voorbij maar het onzichtbare duurt eeuwig.
5 1 Wij weten immers: als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken,
heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden is gemaakt, een eeuwig huis in de hemel.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 3, 20-35)

20  Jezus ging naar huis. En weer stroomde de menigte samen,
zodat ze niet eens de gelegenheid kregen om brood te eten.
21         Zijn familie, die over Hem gehoord had,
ging eropuit om Hem in bedwang te houden,
want ze zeiden dat Hij zichzelf niet was.
22         Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, zeiden:
`Hij is in de macht van Beëlzebul’ en
`Het is door de opperdemon dat Hij de demonen uitdrijft.’
23         Hij riep hen bij zich en sprak hen toe met vergelijkingen:
`Hoe kan de satan de satan uitdrijven?
24         Als een koninkrijk innerlijk verdeeld raakt,
kan dat koninkrijk niet standhouden.
25         Als een familie innerlijk verdeeld raakt,
kan die familie niet standhouden.
26         Als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld raakt,
kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde.
27         Bovendien kan niemand het huis van een sterke binnendringen
en de inboedel weghalen, als hij niet eerst die sterke vastbindt;
pas dan kan hij zijn huis leeghalen.
28         Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden,
hun zonden en de lastertaal die ze gesproken hebben.
29         Maar wie de heilige Geest lastert,
krijgt in eeuwigheid geen vergeving,
maar is schuldig aan een eeuwige zonde.’
30         Dit omdat ze zeiden: `Hij is in de macht van een onreine geest.’
31
        Zijn moeder kwam met zijn broers.
Ze bleven buiten staan en lieten Hem roepen.
32         Om Hem heen zat een menigte, en ze zeiden tegen Hem:
`Kijk, uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken U.’
33         Hij antwoordde hun: `Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’
34         Hij liet zijn blik langs de mensen gaan die in een kring om Hem heen zaten en zei: `Kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers.
35         Want wie de wil doet van God,
die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,

naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods Rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen van het leven.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.

Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.


Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen.
en  in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden we om een goede verstandhouding,
een hechte onderlinge band binnen de gezinnen.
Om warmte en geborgenheid voor kinderen in hun eerste levensjaren.
Om begrip en geduld voor jonge mensen op weg naar volwassenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we om duurzame relaties en om vriendschappen die blijven;
om een liefde die van geven en ontvangen weet;
om oog voor het welzijn van onze naaste
en om bekommernis om elkaar;
om respect voor ieders eigenheid
en om levensruimte om tot ontplooiing te komen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om leven voor wie geen leven hebben,
om recht voor wie onrecht werd aangedaan,
om bevrijding voor wie in angst gevangen zitten,
om medelijden met hen die lijden.
Laten wij bidden…

Zegen ons, God,
met een geloof dat bergen verzet,
met een hoop die uitzicht biedt
en met een liefde die geen grenzen kent. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden wij voor onszelf en voor elkaar.
Dat wij een gemeenschap worden van geestesverwanten van Jezus
die oren hebben naar waar God ons vandaag toe roept.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor heel de Kerk.
Dat zij al haar talenten verzamelt
en in dienst stelt van een aarde waar het goed wonen is voor alle mensen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor alle mensen van goede wil.
Dat zij niet moe worden te werken aan vrede,
aan gerechtigheid en aan de heelheid van de schepping.
Laten we bidden..
.                                              Harrie Salemans o.p.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
met brood en wijn gedenken wij de levensstijl van Jezus.
Hij ontkracht het kwaad en is onverdeeld trouw aan U.
Geef dat wij mogen groeien naar zijn voorbeeld. Amen.
naar André Janssen


Gebed over de gaven 2

Heer, de gaven die wij U aanbieden zijn een teken
dat wij ons rekenschap geven
van wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Al wat Gij geschapen hebt
is niet van ons, maar voor ons.
Aanvaard dit brood en deze wijn en deel ze uit
zodat allen vrede mogen vinden.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, barmhartige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschoppen,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw Evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, Barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Uw naam willen wij heiligen, God,
tot uw barmhartigheid willen wij bidden
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd:
Onze Vader,…

Zeggen wij dank om Hem
die Mensenkind werd,
nieuwe Hoop voor deze wereld.
Zeggen wij dank om Hem
die muren openbreekt en grenzen uit­wist.
Zeggen wij dank om Hem
die het eerste Begin is van een nieuwe wereld,
die als eerste stappen zette op een nieuwe weg.
Als wij bereid zijn in die voetstappen te treden
zullen wij vertrouwvol mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens

God, onze Vader,
door uw Zoon werd ons geen gemakkelijke vrede toegezegd,
maar een vrede die onthult en mooi maakt,
als een storm die ons open waait,
als een vuur dat in ons oplaait.
Moeilijk soms, pijnlijk soms,
tegen de verdrukking in,
tegen onszelf in.
Moge die vrede van Jezus ons deel zijn
vandaag en tot in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Onze God wil alle mensen nabij zijn.
Daarom geeft Hij Zichzelf tot voedsel.
Hij nodigt ons uit aan zijn tafel
om ons te tonen
hoe wij ons voedsel moeten breken en delen met allen.
Zie het Lam Gods …

Bezinning 1

Er is een groot verschil
tussen zeggen dat er ergens een Licht is
en je verlicht weten door dat Licht.
Pas als je het Licht ziet,
is er geen duisternis meer.
Daarom blijf ik je uitnodigen:
zoek het Licht en wees innerlijk verlicht in donkere momenten.

Er is een groot verschil
tussen zeggen dat er ergens een Rots is
en kunnen steunen op die Rots.
Pas als je de Rots onder je voeten voelt,
sta je stevig.
Daarom blijf ik je uitnodigen:
zoek de Rots en sta stevig in de storm.

Er is een groot verschil
tussen zeggen dat er ergens een God is
en de zekerheid van zijn Aanwezigheid proeven.
Pas als je een relatie met God beleeft,
verandert je leven.
Daarom blijf ik je uitnodigen:
zoek de levende God en leef vanuit Hem.

Bezinning 2

Broers en zusters zijn van Jezus:
dat is gaan staan in zijn droom
van een hemel op aarde.
Het is jezelf inzetten voor vrede,
voor welzijn en voor gerechtigheid.

Aan Hem verwant zijn:
dat is opkomen voor wie verdrukt wordt.
Dat is rust noch duur hebben,
omdat anderen niet tot hun recht kunnen komen.
Het is: durven te vergeven,
zelfs bidden voor je vijanden.

Bij Hem horen, dat is:
ruimte geven aan mensen,
hen alle goeds gunnen,
niet uit zijn op eigen gewin,
maar handen zijn voor wie onthand is,
voeten voor wie niet uit de voeten kan.

De wil van de Vader doen, dat is:
goedheid alle kansen geven,
niemand in ongenade laten vallen.
Integendeel: elkaar opbeuren tot echt mens-zijn.

Gek eigenlijk, dat je om goed te zijn
een beetje gek moet zijn!
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

We hebben ze hard nodig:
mensen, die zich willen inzetten,
vrijwilligers en bondgenoten,
idealisten en doeners.
Het is voor hen niet gemakkelijk
omwille van de kritiek van buitenstaanders.
Ze hebben te lijden
van de beste stuurlui.
En dan toch doorgaan!
Meer luisteren naar de stem
van je hart en je geweten
dan naar het gekonkel aan de zijlijn.

Het gaat met hen zoals met Jezus.
Zijn eigen familie viel Hem af
als was Hij niet bij zijn verstand.
Schriftgeleerden beschuldigden Hem
van een duivelse bezetenheid.
Maar Hij bleef pal staan voor zijn ideaal.
Hij bleef zich verzetten
tegen een geesteloze chaos,
tegen het dodelijk eigenbelang.

We blijven ze nodig hebben:
geestverwanten van Jezus,
mensen met eenzelfde droom
van liefde en vrede,
van recht en leven.
Zonder hen houdt het leven op,
omdat er niet meer gedeeld wordt
van wat het leven biedt.
Daarom is er die blijvende oproep,
die voortdurende uitdaging
om verwant te blijven
aan die man van Nazareth.
Het is: een heilzame weg gaan,
maar niet zonder slag of stoot.
Wim Holterman osfs


Slotgebed 1

Als je mijn wil doet
en als je aan mijn droom van een nieuwe en betere wereld
een concreet gezicht geeft,
dan zal ik je heel graag ‘mijn kind’ noemen – zegt God –
broer of zus van Jezus.
Daarom nodig Ik je uit zijn Boodschap
tot de jouwe te maken
en zijn vreugde te verankeren in het diepste van je hart.
Durf je leven in mijn handen te leggen
en vertrouw erop dat Ik een bron van geluk voor je ontsluit
en dat Ik in je binnenste
een vuurwerk van tederheid ontsteek.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
in uw schepping is het goede onderhevig aan het kwaad.
Ook in ons heerst verdeeldheid,
ook al behoren wij U toe.
Wij bidden U:
geef dat wij, gesterkt door uw Zoon,
met Hem de weg gaan die het leven leefbaar maakt voor elkeen,
vandaag en elke dag van ons leven. Amen.
naar André Janssen

Zending en zegen

Jezus liet zijn blik gaan
over de mensen die naar Hem zaten te luisteren,
en zei:
“Jullie zijn mijn broeder, mijn zuster, mijn moeder
als jullie de wil van God volbrengen”.
Moge ook wij uitgroeien tot broers en zussen van diezelfde Jezus.
Op weg daarheen
wil God ons nabij zijn met zijn zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.