29e zondag door het jaar B 2018

21 10 2018

Begroeting

Van harte welkom in deze viering
waarin we samen mogen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Al drie jaar trekken Jezus en zijn twaalf apostelen samen rond.
Van Petrus weten we – door enkele voorvallen –
dat hij een haantje de voorste is
en van Judas dat hij Jezus heeft verraden,
maar de andere apostelen zijn in onze ogen meestal vage figuren,
die gewoon opgaan in de groep.
Vandaag echter worden er twee met name genoemd:
de twee broers Jacobus en Johannes.
Blijkbaar hebben ze een goede broederband met elkaar
en proberen ze, gezamenlijk,
zich van een goed plaatsje te verzekeren in de hemel,
want de lijdensvoorspellingen van Jezus hebben toch bij hen
een belletje laten rinkelen:
het zou wel eens kunnen dat Jezus het niet lang meer maakt
en dan is het beter zich op tijd te verzekeren van een ereplaats.
Jezus wijst hen niet categoriek af,
maar vraagt hen wel of ze wel goed beseffen wat ze vragen.
Wie de grootste wil zijn in het Rijk der hemelen,
moet dienaar zijn, dat is de norm in het Rijk Gods.
De houding van Jacobus en Johannes heeft nog niets ingeboet aan actualiteit:
hoe herkenbaar is hun houding voor ons?

Openingswoord 2 (Missiezondag)

Vandaag vieren we wereldwijd Missiezondag,
een gelegenheid om eens extra na te denken
over onze houding van dienstbaar zijn – in woord en daad -,
om niet boven de andere te willen staan,
maar de ander in zijn/haar waarde te willen laten
en naar hem/haar een hand uit te steken,
zodat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde kan ontstaan
waar het goed is voor iedereen.
Dat is de missie waarvoor wij staan.

Gebed om ontferming 1

-Heer, wij hebben ook wat trekjes van Jacobus en Johannes in ons.
Ook wij willen graag op de eerste plaats staan.
Er is niets mis met een gezonde ambitie,
zolang ze maar niet gaat ten koste van anderen.
En daar wringt bij ons dikwijls het schoentje:
ons eigen belang opzij zetten om een ander,
die het minder goed heeft dan wij,
meer groeikansen te geven.
Omdat onze ambitie vaak groter is dan onze naastenliefde,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt ons voorgeleefd wat dienstbaar zijn betekent:
omkijken naar mensen aan de rand,
hen optillen en hun toekomst geven.
Geen moeite daarvoor was U teveel.
Ook al waart Gij moe,
toch hebt Uzelf steeds opzij geschoven voor hen.
Omdat wij in zo ’n geval toch liever eerst aan onszelf denken,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in uw Rijk zijn er geen ereplaatsen te verkrijgen op voorspraak.
Dienstbaarheid voor de naaste, voor de minsten,
is er het paswoord.
Dienstbaarheid zoals uw Zoon Jezus ons dat heeft voorgeleefd,
maar die weg is niet gemakkelijk,
is vaak hard en pijnlijk.
Omdat dit radicale engagement ons al te dikwijls afschrikt,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, help ons om ons leven ten dienste te stellen van anderen
en zo uw Rijk voor iedereen dichterbij te brengen. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Berusten wij niet al te gemakkelijk
in sociale wantoestanden,
voor zover wij er zelf niet onder lijden…?
Houdt de uitbuiting van medemensen,
hier en in de ontwikkelingslanden,
ons geweten nog wakker?
Als wij te laks zijn,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God heeft zijn schepping aan mensenhanden toevertrouwd
in de hoop dat zij daarmee iets goeds aanvangen.
Hebben wij die kans soms aangegrepen
om een en ander naar onze hand te zetten?
Als wij zo handelen,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het leven zou een feest moeten zijn voor iedereen.
Voor onszelf is geen inspanning teveel,
maar als het erop aan komt het leven van anderen
die niet tot onze kring behoren,
een feestelijker tintje te geven,
dan vinden we dit vaak ‘een beetje teveel gevraagd’.
Als wij zo egoïstisch zijn,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God van leven en liefde,
soms zitten ook wij gevangen
in een krampachtig streven naar rijkdom en macht.
Wil ons dan vergeving schenken
en ons opnieuw de weg van de dienstbaarheid tonen.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 3 (Missiezondag)

-Heer, we beseffen wel dat er nog heel wat moet gebeuren
om uw droom waar te maken.
Onze goede wil en voornemens zijn er meestal wel,
maar onze daden volgen vaak niet.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
-Er zitten grote gaten in het weefsel van onze moderne samenleving:
één mens op zes heeft honger
en twee-derde van de mensen hebben niet genoeg middelen
om menswaardig te kunnen leven.
Door onze manier van leven dragen we onbewust bij
aan dit tekort in onze wereld.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms merken we hoe mensen rondom ons ervaren
dat hun leven leeg is, waardeloos of zinloos lijkt.
Dan is het zo moeilijk om met ons geloof naar buiten te komen,
niet om die leegte te vullen,
maar om ze draaglijk te maken.
Zo dikwijls ontbreekt ons daartoe de moed.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God, met dat Woord van Jezus:
“wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn”
en met dat voorbeeld van Hem
“niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen”…
daar hebben wij wel wat moeite mee.
Het zet onze waardeschaal op z’n kop
en trekt een zware streep door onze berekeningen.
Vandaag bidden wij:
laat niet toe dat wij over mensen beschikken,
maar roep ons telkens weer op om hun dienstbaar te zijn
in al hun vragen en verwachtingen.
Dan zal duidelijk worden
dat wij er niet zijn om gediend te worden maar om te dienen. Amen.

Openingsgebed 2 (Missiezondag)

Goede God,
op deze Missiezondag vragen wij U
dat wij onze blik op de wereld en onze maatschappij zouden verruimen.
Maak dat wij verder kijken dan onze eigen kring.
Help ons mee de verantwoordelijkheid op te nemen
voor de uitbouw van uw Rijk,
in verbondenheid met al onze medemensen.
Laat ons samen bouwen aan een wereld van liefde
in plaats van een wereld van macht en egoïsme.
Dit vragen wij door Jezus Christus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
vrij naar Missio 2018

Lezingen

In het evangelie spreekt Jezus over zijn fundamentele keuze:
op de laatste plaats gaan staan om te dienen,
zijn leven geven voor velen.

De figuur van de lijdende dienaar,
in de eerste lezing uit de profeet Jesaja,
belicht de betekenis van Jezus’ lijden.

Dat doet ook de auteur van de brief aan de Hebreeën
in de tweede lezing:
wij hebben een hogepriester
die in staat is mee te voelen met onze zwakheden,
schrijft hij.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 53, 10-11)

Uit de profeet Jesaja

10
      Het heeft de Heer behaagd zijn dienaar ziek te maken en te breken.
Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt
hij zal zijn nakomelingen mogen zien, en lang blijven leven;
en wat de Heer behaagt zal door zijn hand slagen.
11       Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien
en met kennis verzadigd worden.
Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen,
hun zonden laadt hij op zich.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Hebr., 4, 14-16)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
14       Nu wij een verheven hogepriester hebben,
een die de hemelse sferen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God,
moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.
15       Want wij hebben een hogepriester
die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden;
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,
precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
16       Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te vinden
en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 10, 35-45)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

35       Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Jezus en zeiden:
`Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.’
36       Hij vroeg hun:
`Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?’
37       Ze zeiden Hem:
`Dat een van ons rechts en de ander links van U mag zitten,
als U in uw heerlijkheid gekomen bent.’
38       Maar Jezus zei hun:
`Je weet niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink,
of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?’
39       Ze zeiden Hem:
`Ja, dat kunnen wij.’
Jezus zei hun:
`De beker die Ik drink, die zullen jullie drinken,
en met de doop waarmee Ik gedoopt word,
daarmee zullen jullie gedoopt worden,
40       maar rechts of links van Mij zitten –
het is niet aan Mij om dat te vergeven.
Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd.’
41       Toen de tien dat hoorden,
ergerden ze zich aan Jakobus en Johannes.
42       Daarop riep Jezus hen bij zich en zei:
`Jullie weten dat de erkende leiders van de volken
heerschappij voeren over hen,
en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden.
43       Maar zo is het onder jullie zeker niet.
Wie daarentegen groot wil worden onder jullie,
moet jullie dienaar zijn;
44       wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn.
45       Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij dat wij, mensen, elkaar nodig hebben om samen God te dienen.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, Mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de Bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor onze Kerk.
Dat zij de kracht en de moed mag vinden
om steeds te kiezen voor de minsten,
wereldwijd.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de wereldleiders.
Dat zij de moed  en de wijsheid mogen vinden
om te kiezen voor een beleid,
niet van macht en rijkdom voor enkelen,
maar van dienstbaarheid aan de zwaksten,
zodat onze wereld een betere plek kan worden voor iedereen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de zwakkeren in deze wereld,
die het slachtoffer zijn van de willekeur van de machtigen;
voor hen, die – op de vlucht voor geweld en terreur –
thuisloos zijn,
rondzwervend of in kampen.
Dat hun klacht wordt gehoord, hun leed wordt gezien,
en dat er mensen opstaan die de handen uit de mouwen steken
om hun hoop te geven
dat er ook voor hen een menswaardig bestaan mogelijk wordt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze missionarissen en ontwikkelingshelpers.
Dat zij Gods liefdesboodschap doorgeven
en dat ze het blijven volhouden, ook in moeilijke omstandigheden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij tenslotte voor onszelf.
Dat dienstbaar zijn aan de ander, in woord en daad,
een bewuste keuze mag zijn in ons leven van elke dag.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de mensen die worstelen met het gevoel
nergens bij te horen, niemand te zijn.
Dat iemand hen mag helpen hun eigenwaarde te ontdekken
en hen bemoedigend nabij blijft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de mensen die doelloos leven
of het goede spoor verliezen.
Dat iets of iemand hen mag treffen
en hun honger wekt
naar ware liefde en oprecht geluk.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die hun dagen vullen met zorg voor anderen.
Dat hun inzet wordt herkend en wordt beantwoord
en dat er iemand is die zich ook over hen ontfermt.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor allen die anderen bezielen en voorop gaan.
Dat hun woorden inzicht brengen
en zij zoekend blijven mee op weg gaan.
Laten wij bidden…
Kris Gelaude

Voorbeden 3
(Missiezondag)

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld.
Dat zij plaatsen van gebed mogen zijn.
Dat zij de zorgen die zij met zich meedragen,
zonder schroom en vol vertrouwen
steeds aan God durven voorleggen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld.
Dat zij haarden van zorgzaamheid moge zijn.
Dat zij rusteloos in de weer blijven,
zolang nog één kind honger lijdt,
zolang er nog één mens
niet tot zijn recht komt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld.
Dat zij huizen van vrede moge zijn.
Dat zij in eigen kring
de mensenrechten eerbiedigen
en de grote wereld voorgaan
in verzoening en samenhorigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld.
Dat zij woorden van waarde hebben
voor mensen van deze tijd.
Dat velen er steun en bemoediging vinden
bij hun zoektocht naar de zin van het leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen die zelfvergeten leven,
voor wie een vraag nooit ongelegen komt,
voor wie inzet nooit te veel of te hoog is.
Dat zijzelf niet tevergeefs op anderen een beroep doen
of dat zij nooit alleen komen te staan
en zo uiteindelijk ontmoedigd geraken.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Al wat Hij was en had, tot zijn leven toe,
stelde Jezus ten dienste van de mensen.
Daarom geloven wij
dat Hij Zich ook vandaag wegschenkt in dit brood en deze wijn,
dat Hij voor ons Voedsel voor onderweg wil zijn en Bron van vreugde.
Moge wij, zijn voorbeeld achterna,
de weg van ‘dienen’ gaan. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
met dit brood en deze beker gedenken wij,
dat uw Zoon de beker van het lijden
als uw trouwe dienaar heeft aanvaard.
Geef dat deze symbolen ons zijn weg doen gaan,
tot heil van velen.
Wij vragen het door Hem, uw Zoon,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Diest

Gebed over de gaven 3 (Missiezondag)

God van alle mensen,
wat wij U aanbieden is maar heel eenvoudig:
een beetje brood, een slok wijn.
Neem deze gaven van ons aan
als blijk van onze zorg voor elkaar.
Vorm ze om tot uw Lichaam en Bloed
en deel dit uit
aan allen wereldwijd. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen het evenbeeld en de gestalte te zijn
van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom Heer, onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader 1

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Onze Vader 2

Laten wij, verbonden met de christenen over heel de wereld,
samen het gebed bidden dat Jezus ons leerde:
Onze Vader…

Vredeswens 1

Heer Jezus,
wij verlangen naar een wereld van vrede,
een wereld waarin voor elke mens een eigen plaats is.
Help ons vredebrengers te zijn in onze eigen kring
en overal waar we met anderen samen leven en werken.
Moge de vrede van God altijd met u zijn.
En geven wij die ook door aan elkaar.

Vredeswens 2

‘Wie de eerste wil zijn,
wie de grootste wil zijn,
moet de dienaar van allen zijn.’
Moeilijke woorden,
die leiden naar de bevrijding van mensen,
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
leg uw vrede in ons hart,
opdat wij de moed hebben ons leven te geven
en zo bevrijding en vrede bewerken.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.
vrij naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Goede voornemens om dienstbaar te zijn aan elkaar
komen het best tot uiting rond de tafel:
zorgzaam omgaan met elkaar, eten delen met elkaar.
We mogen nu met Jezus,
met allen die hier samenzijn,
en met allen die in God geloven, wereldwijd,
het Brood van Jezus delen.
Dit is het Lam Gods,….
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Je hand reiken,
is een gave uit je hand,
gewoon het geven van het beste uit jezelf,
genegen en getrouw.

Je hand reiken
is groeien met mensen
in de broze en feilloze schakel,
die harten bindt en optilt.

Je hand reiken
is oog hebben voor elkaar,
dienstbaar staan, ook ongelegen;
het is een eenvoudig riskeren van jezelf.
Het voltrekt dat stukje goedheid,
waar Christus bij mij op rekent.

Je hand reiken
is de handen van de anderen vullen
met wat je zelf mist;
het is de ploeg mee voorttrekken
waar een ander zal zaaien.

Je hand reiken
is de gestalte van een dienaar aannemen,
Christus’ gelaat laten zien
midden kleine mensen;
het is de glimlachende aanwezigheid
van Christus’ goedheid midden mensen.
naar Theo Willemen

Bezinning 2

God van tijd en eeuwigheid,
laat dit het uur zijn
waarop uw Woord
helend en krachtig
in ons midden doorbreekt.
Laat dit het uur zijn
waarop wij ons toewenden, voorgoed,
naar mensen in verlorenheid
en schaduw.
Laat dit het uur zijn
waarop wij moed verzamelen
om onze eigen wereld te herscheppen
tot een huis met open deuren.
Laat dit het uur zijn
waarop wij elkander oproepen
om dagelijks brood te breken en om
het leven ongeschonden door te geven.
Laat dit het uur zijn
Waarop Gij ons aankijkt
In mensen op onze weg,
Wie of waar dan ook.
Het uur waarop wij U herkennen,
de Levende,
Gij, God van mensen.
Kris Gelaude

Bezinning 3

Het evangelie is duidelijk:
als volgeling van Jezus moet je dienaar zijn.

De weg van Jezus zet de wereld op z’n kop.
Dienstbaarheid en solidariteit met de minsten
staat het hoogst aangeschreven.
Eigenbelang, winstbejag: daar is geen plaats voor.

Jezus leeft het heel duidelijk voor:
Hij heeft geleefd om zijn leven door te geven aan anderen.
Hij stierf om anderen het leven te schenken.

Ook aan ons wordt die vraag gesteld:
wil je solidair zijn,
wil je je leven in dienst stellen van het geluk van anderen?

Het is een uitnodiging die veel van ons vraagt.
En toch is het de moeite waard er op in te gaan.

Dienaar zijn van allen: Jezus vraagt veel van ons,
maar Hij geeft ons ook alles
om echt gelukkig mens te zijn.
Federatie Kana

Bezinning 4 (Missiezondag)

Missie is ook hier
en is een zaak van elk van ons.
Jij en jij en jij … en wij :
wij hebben allemaal onze missie :

de buurt waar je woont,
op het werk of in de school,
de zieke die je bezoek verwacht,
de arme mens naast je deur,
de vele acties, organisaties en bewegingen
die gedragen worden door vrijwilligers…

Ieder beleeft zijn missie
op zijn eigen wijze en met eigen talenten.
Maar telkens gaat het om hetzelfde :
wij zijn hier niet voor onszelf,
en onze gemeenschap is geen doel op zich,
maar een middel
om deze wereld zijn echte bestemming te geven :
een plek te worden waar Hij die heet : ‘Ik zal er zijn’
de rode draad wordt van ons denken, doen en handelen.

Waar onze God gebeurt.
Missie is hier én is veraf.
Want er is maar één wereld
en er zijn geen grenzen
aan de solidariteit noch aan de liefde.
Carlos Desoete

Slotgebed 1

Ik hoop dat Ik mijn Zoon niet voor niets
naar de wereld heb gestuurd – zegt God –
en dat Hij een voorbeeld mag zijn van radicale liefde
en van onbegrensde solidariteit.
Zelfs zijn eigen leven was voor Hem minder belangrijk
dan het geluk van zijn medemensen!
Durf jij ook zo te leven?
Durf je het aan om dienstbaar te zijn en,
niet letterlijk wellicht maar in elk geval figuurlijk,
te sterven voor mijn droom?
Laat je niet dienen,
maar steek zelf de handen uit de mouwen.
Het zal je intens gelukkig maken.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Wij willen niet vergeten dat Hij gekomen is
niet om gediend te worden, maar om te dienen.
Niet om de aandacht te trekken op Zichzelf,
maar om de wereld wakker te schudden
en de mensen uit te nodigen dienstbaar te zijn.

Voorbehouden plaatsen kende Hij niet,
wilde Hij niet,
noch voor Zichzelf, noch voor zijn volgelingen.
Van ‘promotie’ lag Hij niet wakker,
alleen mensen hielden Hem wakker…
Hij wilde het geluk van zijn medemensen.
Laten wij zijn voorbeeld volgen
en zo echte ‘christenen’ zijn.

Zending en zegen 1

Laten wij er vandaag aan beginnen:
bouwen aan een nieuwe wereld en een nieuwe Kerk,
met Jezus als Gids.
Daartoe zegene ons
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2 (Missiezondag)

We mochten weer samenzijn in deze missiezondagviering.
Laat het niet blijven bij woorden, het ene oor in, het andere uit.
Gelovig zijn, zoals Jezus het bedoelde
is eigenlijk missionaris zijn, in hart en ziel,
in leven en delen met de kleine mens.
Moge God ons daartoe met zijn zegen stimuleren:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.