26 06 2022

Begroeting

God heet ons welkom in zijn huis,
in de naam  + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Na de oproep tot navolging van Jezus, de vorige week,
verhaalt Lucas nu het begin van Jezus’ reis naar Jeruzalem.
Hij roept ons op daadwerkelijk
‘de hand aan de ploeg te slaan en niet om te kijken,
want dan deug je niet voor het Rijk Gods’.
Het zal je allemaal zo maar gezegd worden,
terwijl je het zo goed bedoelde.
Uit die woorden spreekt een radicaliteit, iets absoluuts,
er worden eisen aan je gesteld.
Het kan zelfs een lijdensweg worden.
‘Volg Mij’ zegt Jezus.
Wat doen wij?
naar Levensecht

Openingswoord 2

Aan het begin van de vakantie krijgen we in de lezingen
straffe taal in de maag gesplitst.
Dat we bereid moeten zijn om,
op Gods vraag, het vertrouwde los te laten,
– die Boodschap roept misschien enige wrevel of weerstand op.
Nieuwe wegen gaan
betekent immers onzekerheid tegemoet gaan.
Zo verging het Elisa,
die door de profeet Elia in dienst wordt genomen.
Dat is ook de Boodschap van het evangelie:
met Jezus loop je niet ‘zomaar even’ mee.
Wie Hem wil volgen
moet even vastberaden
de weg durven gaan die Hij ons voorgaat,
zonder om te kijken naar wat hij achterlaat.
Misschien reageren wij hierop spontaan met:
“Je mag veel vragen, Heer, maar niet alles…”.
Voor deze en soortgelijke uitvluchten
om toch maar niet in beweging te komen,
willen we Hem om vergeving vragen.

Gebed om ontferming 1

-Zie ons hier samen, Heer,
elk met zijn verleden, elk met zijn verwachtingen,
mensen die aangewezen zijn op uw en elkaars tegemoetkoming.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die ons pogen en falen kent,
zeg tot ons hart dat Gij liefde zijt
en bemoedig ons
om met velen een volk naar uw hart te worden.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, beziel ons met uw heilige Geest
opdat wij nieuwe wegen durven gaan,
wegen van licht en liefde, vredig samen onderweg.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-God, we willen wel geloven en vertrouwen
in uw onvoorwaardelijke liefde en zorg voor elke mens,
maar toch zijn we soms bang
om onze zekerheden los te laten
en Jezus na te volgen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij nodigt ons uit om U te volgen,
maar Gij hebt ook veel geduld met ons.
Vergeef ons
als we teveel ontgoocheld zijn in de inzet van anderen
of als we te hard zijn in ons oordeel
over medemensen of over de Kerk.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit om mee te werken
aan uw droom van vrede en recht voor elke mens.
Vergeef ons als we twijfelen of we wel willen ingaan op uw vraag,
en ons liever niet engageren  om uw Boodschap uit te dragen,
noch om ons in te zetten
voor betere levenskansen voor medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.  

God, vergeef ons ons tekortkomen
en bemoedig ons om het spoor te volgen van Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Vader van alle mensen,
laat deze viering voor ons een uitnodiging zijn
om te blijven geloven in de gastvrijheid van uw Zoon,
die ons voedt met zijn Woord en Brood.
Wij bidden U:
geef ons de kracht en de moed
om mee te werken aan een gemeenschap van mensen
waar ieder op zijn eigen manier
te gast mag zijn
en mag thuiskomen.
Moge we ontdekken en ervaren
dat gastvrijheid goed doet.
Dit vragen we U voor de komende vakantietijd
en voor elke dag van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij hebt in Jezus Christus laten zien dat het mogelijk is:
een vrij en liefdevol mens worden.
In Hem wordt het duidelijk dat er altijd toekomst is
voor mensen die naar U onderweg zijn.
Geef ons de inspiratie om Hem tot voorbeeld te kiezen,
zodat we de weg vinden
naar de Stad van vrede en gerechtigheid.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar Gods Boodschap die ons door de Schrift verkondigd wordt.

Eerste lezing (1 Kon. 19, 16b. 19-21)

Uit het eerste boek der Koningen

            De Heer zei, tegen Elia:
16b ‘Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
moet u zalven tot uw opvolger als profeet.’
19
        Elia vertrok vanuit daar en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe.
20         Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
`Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder,
dan zal ik u volgen.’
Hij antwoordde hem:
`Ga maar weer terug; heb ik u soms tot iets verplicht?’
21         Hierop ging Elisa naar de ossen terug,
nam zijn koppel, slachtte het,
bereidde het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 5, 1. 13-18)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

1           Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houd dus stand
en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen
13
        Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid.
Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel
voor een zondig leven,
maar dien elkaar door de liefde.
14         Want de hele wet is vervat in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15         Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren,
vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen.
16         Ik bedoel dit:
leef volgens de Geest,
dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte.
17         Want de zondige natuur begeert tegen de Geest in
en de Geest tegen de zondige natuur in,
want ze zijn elkaars tegenstanders,
zodat u juist niet doet wat u zou willen doen.
18         Maar als u zich door de Geest laat leiden,
staat u niet onder de wet.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 9, 51-62)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

51         Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen,
koos Jezus vastberaden Jeruzalem als reisdoel.
52         Hij zond boden voor zich uit,
maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen
om zijn komst voor te bereiden,
53         wilde men Hem niet ontvangen,
omdat Hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen.
54         Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat merkten, zeiden ze:
`Heer, zullen we zeggen
dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen?’
55         Maar Hij keerde zich om en wees hen terecht.
56         Toen gingen ze naar een ander dorp.
57
        Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem:
`Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat.’
58         Jezus zei tegen hem:
`De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest,
maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’
59         Tegen een ander zei Hij:
`Volg Me.’
Die zei Hem:
`Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven.’
60         Maar Hij zei hem:
`Laat de doden hun doden begraven;
u moet het koninkrijk van God gaan verkondigen.’
61         Weer een ander zei:
`Ik wil U volgen, Heer,
maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen.’
62         Tegen hem zei Jezus:
`Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt,
deugt niet voor het koninkrijk van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Openen wij ons hart biddend tot God,
Vader en Behoeder van allen die op weg zijn.
Aan Hem mogen wij onze gaven aanbieden, maar ook onze zorgen en vreugden.

-Moge het ons gegeven zijn
mensen om ons heen te zien
die, geraakt door het evangelie,
anderen op sleeptouw nemen,
en door hun levensstijl
voortrekkers worden
naar Gods gedroomde wereld van morgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om bevlogenheid en bezieling
voor alle kerkgemeenschappen
die de naam van Jezus belijden.
Dat zij geloofwaardigheid mogen uitstralen
die de wereldvrede ten goede komt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die, als hedendaagse profeten,
het aandurven
ten overstaan van politieke en sociale machten
onrecht aan te klagen
en te werken aan een samenleving
van recht en gerechtigheid,
van gedeelde vrijheid en vrede.
Laten wij bidden…

-Roepen wij licht en liefde af
over wie nog vervuld zijn van onvrede.
Dat zij ontvankelijk mogen worden
voor Gods droom waarin mensen elkaar tot zegen zijn.
Laten wij bidden…

Houd uw droom onder ons levendig, God,
en beziel ons met de Geest die Jezus bewoog
om zo ruimte te scheppen voor elkeen die ervoor open staat. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de voorgangers in de Kerk en voor alle gelovigen.
Dat zij zich zouden inzetten om Jezus’ Boodschap uit te dragen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die aarzelen,
die het niet aandurven hun leven drastisch te veranderen,
omdat ze teveel gehecht zijn aan bezit of sociale status.
Moge zij Jezus’ roepstem toelaten in hun hart
en Hem navolgen, onvoorwaardelijk.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en deze geloofsgemeenschap.
Dat we de moed zouden opbrengen om Jezus’ weg te volgen
en elkaar daarin te ondersteunen, ook als het moeilijk wordt.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede God,
brood en wijn zijn de gaven die wij U aanbieden,
vruchten van onze aarde en voedsel voor onderweg.
Brood dat leven geeft en wijn die naar uw liefde smaakt.
Schenk ons uw vreugde, nu wij bijeengekomen zijn
om te delen in uw feestmaal en Hem te gedenken,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
die ons nabij wilt zijn in Jezus, uw Zoon,
wij danken U voor Hem die
in deze gaven van brood en wijn
ons de weg leerde gaan van breken en delen.
Wij bidden U,
dat wij dit gebaar zouden verstaan en zijn weg gaan,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Beveren

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
Mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mee door onze handen mag worden geboren,
dat zijn Wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden soms zwaar,
toch willen we ze ernstig nemen,
maar ons toch geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze Ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde Vader en Moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk…

Vredeswens

Met Christus op weg naar Jeruzalem, de stad van vrede,
bidden wij:
Heer Jezus, leer ons te kiezen vóór de liefde en tégen de haat.
Help ons uw weg te gaan
opdat wij in vrede met elkaar kunnen leven
en zo meebouwen aan uw Rijk dat geen einde kent.
Heeswijk
            Moge die vrede van Christus altijd met u zijn!
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer Jezus wil dat wij allen tot leven komen.
Hij schenkt Zichzelf aan ons in deze tekenen van brood en wijn,
opdat wij samen met Hem
op weg gaan naar het land dat Hij ons in het vooruitzicht stelde.
Gelukkig zijn wij die gehoor geven aan zijn uitnodiging
en het wagen zijn Weg te gaan en te naderen tot de tafel van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

God,
wat me boeit in U
is uw niet aflatende trouw aan mensen.
Daar waar zij verdwalen
zijt Gij een teken van hoop dat voor hen uitgaat.

God,
wat me boeit in U
is uw scheppende aanwezigheid in mensen:
profeten in ons midden.
Mensen die onze platgetreden paden vernieuwen van dag tot dag.

God, wat me boeit in U
is uw tomeloze energie
om steeds weer in nieuwe omstandigheden
uw roep om vrede en gerechtigheid te laten klinken
als beeld van uw goddelijk Rijk.
naar Theo Kersten

Bezinning 2

God, soms zou ik willen vluchten uit deze gekke wereld,
vluchten uit mijn zwarte gedachten en bange nachten.
Zal ik ‘iemand’ worden?
Zal ik straks iemand mogen zijn in deze maatschappij?
Soms kijk ik angstig naar de toekomst.
Ach God,
diep in mij leeft een groot verlangen naar veiligheid.
Achter mijn grote mond, mijn stoer gedrag
of mijn onwennigheid schuilt de hunker naar een warme thuis,
naar open armen,
naar iemand die van me houdt.
En als ik dat geluk dan al mag kennen,
dan nog ben ik bang om het te verliezen.
Plant uw Geest in mij, beziel mijn bestaan
opdat ik zonder angst mijn levensweg kan gaan.
Laat mij voelen en ervaren dat Gij er zijt
en van ons houdt in deze tijd
en zelfs in eeuwigheid.
Dan kan ik zelfs een haven worden
voor mensen op de vlucht
voor mensen, bang of klein,
een oase van rust en vertrouwen,
een mens om van te houden,
een mens die leeft in U.
Patrick Leenknecht

lotgebed 1

Jezus kun je niet half en half volgen – zegt God -,
de ene dag wel en de andere niet.
Als je voor Hem kiest,
zal heel je leven door die keuze ingekleurd worden.
Als je Hem wilt volgen, zal dat volledig moeten zijn,
met alles wat je hebt en met wie je bent.
En toch zal christen-worden altijd een risico blijven,
een sprong in het onbekende,
met het vertrouwen dat liefde en tederheid je zullen opvangen
en je zullen ‘thuisbrengen’, voor altijd!
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Ook ik wil Jezus volgen, Heer,
en zijn manier van leven tot de mijne maken.
Maar vaak ontbreekt mij de durf om dat resoluut te doen
en om alleen maar voor U en voor uw droom te kiezen.
Doe mij dan geloven dat Gij het goed met mij voor hebt
en dat Gij me alleen maar vrede en geluk wilt schenken.
En laat me ooit en voor altijd
bij U thuiskomen en rust vinden in uw liefde. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten wij op onze tocht door het leven
mensen dichter bij elkaar brengen
en bij het geluk dat de Heer ons wil aanreiken.
Op die levensweg wil Hij ons zegenen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor

12e zondag door het jaar C 2022 p

Mensenrechten volgens Paulus (Gal. 3,26-29; Lc. 9,18-24)

“Er is geen Jood of Griek meer; het onderscheid tussen slaaf en vrije is weggeval­len; man- of vrouw-zijn doet niet meer ter zake. Wij zijn alle­maal gelijk, vol­waardig, au sérieux te nemen.” aldus onze eerste lezing.
Paulus heeft een ontdekking gedaan en zijn enthousiasme is niet te stuiten. Veel meer nog dan wij nu, leefde hij in een hokjes-samenleving: als jood ging je niet aan tafel met een niet-jood; de kloof tussen een slaaf en een vrije was onoverbrugbaar; mannen- en vrouwenwe­reld waren volledig gescheiden. Welnu, zegt Paulus, al die scheidslijnen tussen mensen mogen ons leven niet langer domineren. Wie Jezus echt wil navolgen kent maar één scheidslijn, die tussen liefde en liefdeloos­heid. In het licht van de Jezusboodschap zijn alle mensen gelijkwaardig. De liefde waarmee Jezus ieder mens accepteerde zoals hij was, roept ons ertoe op hetzelfde te doen. Voor Paulus zijn gelijke mensen­rechten een vanzelf­sprekende leidraad in het dagdagelijkse doen en laten van een christen. [Dit christelijk plei­dooi voor gelijkwaardigheid van alle mensen is bijna 2000 jaar ouder dan de moderne Verklaring van de Rech­ten van de Mens!]
Wat Paulus voor ogen stond was niet dat alles één pot nat moet zijn. Hij pleit niet voor een samenleving of voor een kerk waarin iedereen hetzelfde denkt, hetzelfde voelt, hetzelfde doet. Hij wil de verschillen niet wegvlakken; hij wil wel dat, in hun verschillend-zijn, joden en niet-joden, mannen en vrouwen, elkaar respecte­ren, elkaar accepte­ren, en daadwerkelijk proberen er te zijn voor elkaar.

In zijn enthousiasme zag Paulus misschien te weinig dat, om dat gelijkwaardigheidsprincipe in de praktijk van elke dag te kunnen waarmaken,  er in de samenleving heel wat moet verande­ren, niet alleen qua mentaliteit, maar ook structureel en juridisch. Besef­fen bijvoorbeeld dat onze omgangstaal vergeven zit van woorden en uitdrukkingen die voor bepaalde groepen denigrerend zijn. Dat de samenleving voor autochtoon en allochtoon gelijke kansen moet scheppen om te kunnen studeren, om een baan te vinden. Ook in de Kerk – en die zou in het spoor van Paulus toch een voorbeeldfunctie mogen vervul­len – zou iedere gelovige, man of vrouw, wit of zwart, homo of hetero, gelij­kelijk in aanmer­king moeten komen voor het bekle­den van amb­ten of het ontvangen van sacramenten.

Wij kunnen op vandaag de impact van maatschappelijke structuren op de discriminatie beter inschatten dan Paulus in zijn tijd. Ander­zijds ziet Paulus wellicht scherper dan wij waarom wij elkaar als gelijkwaardigen moeten accepteren: namelijk omdat wij, in Christus, allen kinderen zijn van dezelfde Vader.

Dat laatste is meer dan louter een vaststelling. Het is een opdracht, zegt Jezus in onze evangelielezing: “Als iemand achter Mij aan wil komen, dan moet hij zichzelf loslaten en dagelijks zijn kruis opnemen. Wie zijn leven wil redden, zal het verlie­zen.”
‘Zijn kruis opnemen’, ‘zichzelf loslaten’, ‘zijn leven verliezen om Chris­tus’ wil’ – drie uitdrukkingen die hier hetzelfde inhouden. Wie zijn kruis niet opneemt maar in plaats daarvan zijn eigen leven probeert te redden, wie zijn prero­gatie­ven pro­beert veilig te  stellen, belandt in het kamp van de uit­einde­lijke verliezers. Zijn leven verliezen om Christus’ wil, wil zeggen: wat je opbouwt in het leven – je status, je prestige, je car­rière – mag je niet verabsoluteren, je moet het onderschikken aan de eisen van rechtvaardigheid. Hoeveel van de kleren die we dragen werden deels vervaardigd door Aziatische kinderhan­den? Op topfuncties zitten lang niet altijd de meest geschikten, maar vaak diegenen met de langste arm, de beste relaties of de juiste partijkaart. Hoeveel mannen zitten op direc­tiestoelen omdat vrouwen in die mannen­wereld nog altijd te weinig kansen krijgen? Hoeveel dames krijgen een job omdat ze qua mooi uiter­lijk beter scoren dan een meer geschikte concurrente? Hoeveel paro­chies zitten in de knoei zonder priester, terwijl heel wat mannen en vrouwen, gehuwd of ongehuwd, bereid én in staat zijn om een geloofsgemeenschap te bezielen en te herderen?

Wie we zijn, zijn we deels geworden ten koste van anderen, ook al zijn wij daar lang niet altijd persoonlijk verantwoordelijk voor. Met dat kruis zitten velen van ons opge­scheept. Wat kun je daaraan doen?
Als individu kun je aan die structurele onrechtvaardigheden niet zoveel veranderen. Maar toch kun je in het dagelijkse leven op vele manieren je steentje bijdragen aan een eerlijker samenle­ving. Een paar willekeurige voorbeelden. Kle­ren kopen die niet besmet zijn door uitbui­ting van vrouwen en kinderen in arme ­lan­den. Vaker de Oxfam-Wereldwin­kel binnen­lo­pen; die enkele euro’s die je er meer betaalt komen ten goede aan de arme boer in Zimbabwe of Colombia die een eer­lijke prijs kreeg voor zijn product. Voor een arts zijn ziekenbriefjes geen middel tot klanten­bin­ding op kosten van werkgever en ziekteverzekering. Als pastoor je niet vastbij­ten in je tradi­tione­le machtsposi­tie maar ruim­te creëren om de inzet en talen­ten van onderuit gelovig te la­ten renderen.
Ieder­een kan elke dag op zijn of haar plaats om Chris­tus’ wil een stukje leven prijsgeven zodat ander­mans leven wat meer en betere kansen krijgt. Maar het kost wel aandacht en soms enige inspanning. Maar dat is nu eenmaal de prijs die we moeten beta­len om echte volgeling van Jezus te zijn. De prijs van recht­vaardig­heid en liefde.
Marc Christiaens o.p.

 

Geplaatst in Onze preken | Reacties uitgeschakeld voor 12e zondag door het jaar C 2022 p

12e zondag door het jaar C 2022

19 06 2022

Begroeting

Als kinderen van dezelfde Vader mogen wij,
ondanks alle verschillen,
als gelijken aanschuiven aan de tafel van de Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Waar vriendschap en vreugde zijn,
daar maken wij een stukje van Jezus’ droom waar.
Het evangelie van vandaag lijkt wel het tegendeel te vertellen:
het spreekt over lijden en over ‘zijn kruis opne­men’.
De woorden ‘lijden’ en ‘kruis’ schrikken ons zeker af.
Het is Jezus ernst als Hij ons vraagt
echte volgelingen van Hem te zijn,
als Hij aan zijn leerlingen vraagt:
“Wie ben Ik eigenlijk voor jullie?”
Laten wij ons hart openstellen voor Jezus’ vraag.
Misschien zullen wij dan iets beter begrijpen
dat lijden en vreugde kunnen samengaan.
naar Broechem

Openingswoord 2

Vandaag horen wij in het evangelie Jezus aan zijn leerlingen vragen:
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”
Dat Hij ondanks alle namen die Hem gegeven worden,
zelf de voorkeur heeft voor die van ‘de Mensenzoon’,
zegt alles over zijn levenskeuze,
over het verstaan van zijn roeping.
naar Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

Telkens wij samenkomen
mogen we ons eerst tot God keren.
Vragen we Hem dat Hij ons allen en de hele wereld
mag zegenen met goedheid en mildheid.
Daarom bidden wij om zijn tegemoetkoming en nabijheid.

-Heer, ons hart gaat uit naar U.
Geef ons de goede gezindheid U te volgen.
Kom ons tegemoet en wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij willen als broeders en zusters naar elkaar omzien.
Wanneer wij daarin tekortschieten,
kom ons tegemoet en wees ons nabij.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, leer ons de standvastigheid die U eigen was.
Maak ons tot getuigen van uw naam in onze wereld.
Kom ons tegemoet en wees ons nabij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Onze God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Hij kent ons en heeft hart voor ieder van ons.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze tekortkomingen liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

bed om ontferming 2

Jezus navolgen is een serieuze uitdaging
en die opdracht consequent volhouden blijkt soms uitermate moeilijk.
Omdat we vaak tekortschieten bidden we om vergeving.

-Heer, Gij toont begrip voor tekortkomingen,
Gij zijt één en al vergeving en verzoening.
Daarin zijn wij niet altijd uw volgelingen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt gezegd
dat Gij de Weg, de Waarheid en het Leven zijt.
Maar vaak gaan we onze eigen wegen
die wel eens serieus afwijken van de weg die Gij ons zijt voorgegaan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, liefde en mededogen voor mensen die het moeilijk hebben,
dat verstaan we wel,
maar de radicaliteit van uw Boodschap:
hen een centrale plaats toekennen,
dat is voor ons, die het materieel niet zo moeilijk hebben,
vaak een stap te ver.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wees ons genadig
en maak ons tot vurige navolgers van uw Boodschap. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Wij zijn hier bijeen, God,
om Jezus, uw Getuige, te herdenken.
Hij bleef van uw waarheid getuigen,
ook toen machtigen Hem daarom naar het leven stonden.
Maak ons vertrouwd met zijn gedrevenheid
om voor mensen door het vuur te gaan.
En bemoedig ons
om Hem na te volgen in toewijding aan recht en waarheid,
aan vrijheid en vrede voor allen
die met ons het leven delen. Amen.
naar Jacques Verhees

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij roept ons op om uw Rijk van vriendschap en vreugde mee op te bouwen.
Daarvoor moeten wij de handen uit de mouwen steken.
Help ons te leven zoals het evangelie het ons leert.
Geef ons daartoe open oren en een open hart
om naar mensen te luisteren
en om ‘ja’ te durven zeggen
op de vele kleine en grote vragen
die elke dag opnieuw op ons afkomen.
Zo zullen de mensen weten
dat Gij voor ons de Messias zijt.  Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar Gods Woord dat doorklinkt in de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing 1 (Zach. 12, 10-11)

Uit de Profeet Zacharias

Zo spreekt de Heer:
10         Over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem
zal Ik een geest van mededogen uitstorten,
die hen tot bidden brengt.
Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben,
en vanwege hem een rouwklacht houden,
zoals men rouwt over de enige zoon;
zij zullen om hem klagen,
zoals men klaagt om de eerstgeborene.
11         Zoals de rouwklacht om Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo,
zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Gal., 3, 26-29)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,
26         U bent allemaal kinderen van God
door het geloof, in Christus Jezus.
27         Want allemaal bent u in Christus gedoopt,
met Christus bekleed.
28         Er is geen Jood of Griek meer,
er is geen slaaf of vrije,
het is niet man en vrouw:
u bent allemaal één in Christus Jezus.
29         Maar als u bij Christus hoort,
dan bent u ook nageslacht van Abraham,
erfgenamen overeenkomstig de belofte.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 9, 18-24)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

18         Eens was Jezus aan het bidden,
alleen zijn leerlingen waren bij Hem.
Hij stelde hun de vraag:
`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
19         Zij antwoordden Hem:
`Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan.’
20         Daarop zei Hij hun:
`En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde:
`De Messias van God.’
21         Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten
22         en zei:
`De Mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden worden verworpen
en ter dood gebracht;
en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.’
23         Met het oog op allen zei Hij:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.
24         Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bidden tot de God
wiens naam tegelijk een boodschap is: Ik-zal-er-zijn-voor-u.

-Heer God, maak de naam van Jezus, uw Gezalfde, bekend
aan allen die leiding geven in Kerk en samenleving.
Help hen waakzaam te zijn
en zich zorgzaam ten dienste te stellen van wie aan hen zijn toevertrouwd.
Laten we bidden…

-Heer God, maak de naam van Jezus, de Gekruisigde, bekend
aan allen die onderdrukt worden.
Help hen te geloven in zijn Woord dat,
wie zijn leven verliest, het zal vinden bij U.
Laten we bidden…

-Heer God, maak de naam van Jezus, de Verrezene, bekend
aan allen die de moed hebben om op te komen
voor vrede en recht.
Maak hen tot spiegelbeeld
van zijn onwankelbare hoop op nieuw leven.
Laten we bidden…

-Heer God, maak de naam van Jezus, onze Broeder, bekend
aan onze geloofsgemeenschap.
Bemoedig ons die Hem willen volgen,
help ons om elke dag ons kruis op te nemen.
Laten we bidden…

Menslievende God, luister naar ons smeken
en verhoor ons omwille van Jezus Messias,
die bij U voor ons ten beste spreekt voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 2

God,
Gij hebt ons gezegd dat Gij altijd naar ons luistert
als wij oprecht tot U bidden.

-Wij bidden U voor alle gelovigen.
Dat we samen een hechte gemeenschap mogen vormen, wereldwijd.
Dat we elkaar zouden vasthouden en bemoedigen
en dat we, in de eenheid met onze Heer Jezus Christus,
goedheid, liefde en gerechtigheid mogen uitstralen.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor alle mensen
voor wie het leven een kruis is, zwaar om dragen,
voor wie moedeloos geworden zijn,
uitgestreden,
voor wie geen uitweg meer zien.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor alle mensen
die lijden onder wat anderen hun aandoen:
vluchtelingen en oorlogsslachtoffers,
gevangenen die vastzitten omwille van hun politieke of gelovige overtuiging,
slachtoffers van discriminatie omwille van hun huidskleur, sekse of geaardheid,
kinderen die mishandeld worden, misbruikt, gekleineerd of uitgebuit.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving,
voor meer vrede en gerechtigheid onder de volkeren,
voor een leefbare wereld nu en in de toekomst.
Laten wij bidden…

God, verhoor onze beden
en wees ons nabij.
naar Borsbeek

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
overvloedig zijn de gaven uit uw hand
en hoezeer verlangt Gij
dat zij ten goede komen aan alle mensen.
Leer ons ons dagelijks brood te delen met iedereen
en zegen deze gaven van brood en wijn
tot symbool van uw Liefde voor elke mens. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, maak ons beschikbaar en breekbaar
als levend brood dat toekomst betekent voor de minsten.
Maak ons genietbaar als tintelende wijn
voor hen die vreugde en vriendschap moeten missen.
Kom in ons midden
en vorm ons om tot een levend hart in deze wereld. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Man en vrouw, wit en zwart, dakloze en burger, groot en klein,
allen te samen werden wij in Jezus Christus herboren
tot kinderen van dezelfde Vader, tot wie wij bidden mogen:
Onze Vader…

Ook al zijn wij herboren tot kinderen van dezelfde Vader,
toch heerst er onder ons tweedracht, na-ijver en blindheid voor onrecht.
Bidden we om verzoening, om de vrede die ons werd toegezegd.
Als wij dan, bevrijd van verdeeldheid, elkaar de hand reiken
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens

Jezus leerde ons bidden
om de komst van Gods Rijk in onze verdeelde wereld.
Daarom willen wij bidden:
Heer Jezus Christus,
mens van vrede en verzoening,
wees in ons midden,
beadem ons met uw levensadem,
wees voor ons licht in het duister,
vuur dat ons zuiver maakt.
Maak ons vrij
zodat we van uw vrede, vreugde en vriendschap kunnen genieten
en die aan anderen doorgeven.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij Gods vrede van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Als Brood van vrede, Brood van samenhorigheid,
zo biedt de Heer Zichzelf aan.
Als Gist van menselijkheid in deze verzakelijkte wereld
zo biedt de Heer Zichzelf aan.
Als Licht dat onze blindheid geneest
zo zendt de Heer ons op weg, op zijn weg.
Daartoe biedt Hij Zichzelf aan als voedsel:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

God, Gij hebt mij als een fijne draad
geweven tussen aarde en hemel.
Ik hang nog vast met al mijn vezels
aan de grond waaruit ik ben genomen,
en voel nog elke dag het dier in mij
dat instinctief wil overleven
en agressief wordt
tegen wie het territorium betreedt
dat ik heb afgebakend:
mijn grond en mijn bezit,
mijn geld en mijn carrière,
mijn gezag en mijn prestige..
O wee, wie daaraan raakt…

Maar Gij, mijn God,
Gij trekt mij
om daarvan los te komen,
om U te zoeken en te minnen
met heel mijn ziel, verstand en al mijn krachten.
Gij wilt mij bevrijden van die zwaartekracht,
van mijn redeloze drang naar hebben en houden,
van oeroude instincten.
Gij wilt mij ruimte geven om te worden wie ik ben,
niet gehinderd door een territorium
dat ikzelf heb afgebakend.
Zodat ik, mild en open,
niet gehinderd door mezelf,
elke naaste kan beminnen
zoals Gij dat wilt.

God, ik ben een fijne draad
door U geweven tussen aarde en hemel.
Ik voel de zuigkracht van uw hemel,
maar ook de zwaartekracht van de aarde.
Ik zweef tussen wat is en wat zou moeten zijn.
Ik denk dat dat zo zal blijven, God,
tot alles is volbracht.   naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Liefde, schoonheid, leven, sterven:
daar hebben we enig besef van,
ook al doorgronden we die mysteries niet.
Maar hoe zullen we U beseffen, U die we God noemen ?
We menen soms een glimp van U op te vangen,
maar we zien U niet.
In mensenwoorden wordt Gij aangesproken,
uitgesproken, neergeschreven.
Maar U horen we niet.
Achteromkijkend beseffen we soms
dat Gij in ons leven voorbij zijt gegaan
op die of die dag.
Ook dan zien we uw gezicht niet,
maar alleen een spoor van U.
Méér vragen we niet, God.
Dát moet voldoende zijn.
F. Cromphout

Slotgebed 1

Bemoedig ons, God,
om in te gaan op Jezus’ uitnodiging
zijn volgelingen te worden.
Maak ons vertrouwd met zijn Woord
dat wie leven geeft
leven zal vinden.
Maak ons vertrouwd met wat Hij ons voorleefde
opdat wij de lijnen zouden doortrekken
die Hij onder ons heeft uitgezet. Amen.
naar Jacques Verhees

Slotgebed 2

Ik ken je – zegt God –
Ik weet wat er in je omgaat
en wat je verlangens en gevoelens zijn.
Maar soms twijfel Ik
of het omgekeerde ook waar is:
of jij Mij kent
en of je Mij wel wilt kennen.
Misschien heb je het daar soms moeilijk mee.
Daarom wil Ik je uitnodigen
zolang naar Jezus te kijken
tot je in zijn ogen de schittering van mijn hart ziet.
Hij is mijn Zoon, mijn Liefde die mens is geworden.
Hij wil jouw Broer zijn, jouw Vriend en jouw Heer.
Maar het laatste woord… is aan jou..- zegt God.
Erwin Roosen


Zending en zegen

“En nu zijn jullie aan de beurt”,
zei Jezus op de laatste avond van zijn leven tegen zijn vrienden.
“Nu stuur Ik jullie de wereld in om te doen wat Ik heb gedaan”.
Hij zegt het ook tegen ons.
Zo meteen gaan we door de kerkdeur naar buiten
en mogen daar mensen voor mensen worden.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Geplaatst in Zondagsvieringen | Reacties uitgeschakeld voor 12e zondag door het jaar C 2022

Drie-eenheid C 2022 p

Drie-eenheid (Jo. 16,12-15 ; Spr. 8,22-31)

Feest van de heilige Drie-eenheid. Normaal zou je dan verwachten dat de lezingen in deze viering ons iets vertellen over wat met dat wat vreemde woord ‘Drie-eenheid’ bedoeld wordt. Niet dus. Kan ook niet, want de Bijbel spreekt er nergens over. De Schrift kent het woord niet eens. Drie-eenheid of Drievuldigheid is oorspronkelijk een theologisch begrip, vaktaal van godgeleerden onder elkaar.
Uit mijn schooltijd herinner ik mij een godsdienstleraar die ons probeerde diets te maken wat ‘Drie-eenheid’ betekent – drie personen die toch één God zijn. Hij stak drie lucifers tegelijk aan en zei: “Voila, drie lucifers en toch maar één vlam”. Een wat flauwe poging om uit te leggen wat niet uit te leggen is. Maar dat soort dingen behoorde tot de tijdsgeest: toen dacht men dat ‘geloven’ in de eerste plaats ‘weten’ en ‘inzien’ was. Maar als geloven een zaak van leven en beleven is, dan heb je aan dat soort trucjes niet veel.

Heel andere taal hoorden wij in onze eerste lezing. Daarin ging het niet over ‘drie-‘ maar over een… ‘twee-eenheid’. Over God en zijn Wijsheid. Die twee, zo vertelt het Boek der Spreuken, hebben samen hemel en aarde en de oceaan gemaakt: “Als uitvoerster stond Ik God terzijde” vertelt de Wijsheid, “en onze onderlinge relatie was er een van vreugde, van genieten van elkaar. En Ik genoot er ook van om onder de mensen te vertoeven” (v. 30-31). Dat is geen taal van geleerden maar bijbeltaal: spreken over God en zijn Wijsheid is hier spreken over ‘zorgen voor’, over liefde en over genieten, genieten van elkaar en genieten van de mensen. Dingen waar dogmapraat weinig kaas van heeft gegeten.

Ook de evangelies hebben het voortdurend over warme Godsliefde en over God die mensen graag nabij is. Massa’s verhalen over Jezus die, als Zoon van God, mensen genegen was, die opkwam voor de zwaksten onder hen, Jezus die gerechtigheid predikte, en zijn vrienden uitdaagde om goed als God te zijn. Hij verkondigde geen almachtige, alwetende, allesziende God die mensen in hun ellende laat sudderen, en vanuit den hoge als een politieman neerkijkt of ze, ondanks alle beproevingen, gelovig overeind blijven. De God van Jezus is een heel andere God: Hij is een nabije God, Iemand die om mensen geeft, Iemand die ons in moeilijke tijden als gids terzijde wil staan; die meegeniet van onze vreugden, maar die ook onze metgezel wil zijn als wij in de miserie zitten; een God ook die er onder lijdt als Hij geconfronteerd wordt met twijfel en onbegrip onzerzijds. Lees maar eens hoeveel moeite Jezus zich getroost om zijn vrienden duidelijk te maken wie God voor hen wil zijn… Uiteindelijk heeft Hij daar geen ander woord voor dan: God wil ook voor ons ‘Vader’ zijn.
En als Jezus het in de evangelielezing van vandaag heeft over ‘de Geest der Waarheid’, dan blijkt dat niet Iemand te zijn die de apostelen een reeks theologisch waarheden in het hoofd moet prenten, maar een soort ‘Jezus-bis’: “Die Geest zal niet eigenmachtig spreken (…) want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij” zegt Jezus. Die Geest is iemand die ons wil inspireren om goed en wijs als God te zijn. Hij verwarmt ons hart, verlicht ons denken, geeft richting aan ons handelen en geeft ons kracht.

Heb ik daarmee uitgelegd wat ‘Drie-eenheid’ is? Een beetje wel, hoop ik. Maar het laatste woord over de drieëne God krijgt u vandaag niet te horen. En ook later niet.

Bij wijze van afsluiting wil ik nog iets zeggen over die Drie-eenheid, maar dan  gezien vanuit een heel andere invalshoek.
Als het waar is dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, moet het beeld van de Drie-eenheid ook consequenties hebben voor de manier waarop een mens te zijn en te leven heeft.
Als hij het beeld is van God de Vader, dan is de mens ook schepper. Schepper van vrijheid: zelf vrij mens zijn en anderen vrij maken, hen bevrijden van wat hen aan handen en voeten bindt. En het vaderschap van een mens mag nooit ontaarden in paternalisme want dan ontneemt hij anderen hun zelfstandigheid, beknot hij hun ontplooiingskansen en verhindert hij dat anderen hun verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen.
Als de mens beeld is van God de Zoon, dan is hij iemand die zich gezonden weet, zich door de Vader gedragen weet. En tegelijk iemand die verbondenheid met anderen cultiveert en mededogen heeft, vooral met hen in wie de goegemeente het minst geïnteresseerd is.
Als de mens beeld is van de heilige Geest, dan is hij niet iemand die overheerst, en ook niet iemand die overheerst wordt. Dan is de mens in staat belangloos lief te hebben, en zal hij in zijn relaties de ander ten volle in zijn anders-zijn respecteren.
Marc Christiaens o.p.

Geplaatst in Onze preken | Reacties uitgeschakeld voor Drie-eenheid C 2022 p