19e zondag door het jaar C 2022

07 08 2022

Begroeting

Moge de zegen van de Heer rusten op ons allen
die hier zijn bijeen zijn gekomen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het doet deugd
als je totaal onverwachts bij iemand aanklopt
en je je direct welkom voelt.
Alsof je echt verwacht wordt.
Het doet deugd
onverwacht bezoek te krijgen van een verre vriend
en hem te mogen ontvangen
alsof er op hem gewacht wordt.

Opdat die deugddoende ervaringen
niet aan ons zouden voorbij gaan
wanneer God onverwachts voor onze neus staat,
worden wij vandaag opgeroepen tot waakzaamheid.
Want echt geluk is,
is in gelovig vertrouwen waakzaam uitzien
naar het onverwachte bezoek van God.
Omdat ons gelovig vertrouwen soms zo klein is,
keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.

Openingswoord 2

Vandaag horen wij de woorden
‘Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.’
De term ‘zich omgorden’ – veel gebruikt in bijbelse taal –
betekent ‘zich klaarmaken voor een taak’.
Met een gordel kon men de klederen opschorten
om degelijk te werken en flink te marcheren.
En de lamp was nodig
om ‘s nacht goed te kunnen zien.
‘Gelukkig zijn de knechten
die de heer wakend aantreft bij zijn komst.’
Het is een nieuwe zaligspreking.
Omdat wij al te vaak niet klaarstaan
keren wij ons tot de Barmhartige God
en vragen om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Heer, wees hier aanwezig
als de stem in het gebeuren van elke dag,
als de stem die opklinkt
uit de stille noodkreet van de eenzame,
uit de lach van wie blij is,
uit de tranen van wie bedroefd is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wees hier aanwezig
in de zon die onze dag verlicht,
in het vuur dat de kou verdrijft,
in het water dat ons zuivert en verfrist,
in het brood dat onze honger stilt,
in de wijn die ons hart verblijdt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wees hier aanwezig
in de vriend die ons nabij is,
in de hand die troost en opricht,
in de vergeving die geschonken wordt,
in het telkens nieuw begin,
in zoveel liefde, gratis aan ons gegeven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die Zichzelf Ik-ben-er-voor-jou noemt,
ons bij de hand nemen en ons binnenleiden in zijn Rijk. Amen.

Gebed om ontferming 2

-God, wij kunnen u herkennen in elke mens die op onze weg komt,
vooral in zieke, arme of gekwetste mensen.
Vergeef ons als we voorbijgaan
aan de nood van medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, zo dikwijls wordt onze steun of onze medewerking gevraagd
voor initiatieven die meer levenskansen geven aan mensen.
Vergeef ons als we doof  blijven voor die oproepen,
of ze niet van harte steunen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit
om het vuur van ons geloof brandend te houden
en te getuigen van uw liefde voor elke mens.
Vergeef ons als we te weinig tijd maken
om tot U te bidden en te luisteren naar uw Woord van leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God, Gij die ons zoekt in nacht en ontij,
op U hebben wij onze hoop gesteld.
Want wie zouden wij zijn
als Gij ons niet zoudt omgeven met uw zorg?
Wij bidden U:
beschaam ons vertrouwen niet
wanneer wij leven vanuit uw belofte,
wanneer wij zoeken naar uw gelaat.
Wees ons nabij, hier in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
aan het begin van deze viering bidden wij U:
moge uw Woord ons uitzicht geven
op een nieuwe toekomst, op betere tijden.
Doordring ons ervan dat Gij onze redding zijt
als de moed ons ontbreekt en nood ons bedreigt.
Dan kunnen wij daaruit kracht putten,
herademen en herleven.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar God die ons toespreekt in de Woorden van de Schrift:
– Wijsh. 18,6-9: Een wijs man blikt terug op de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte. De herinnering daaraan stimuleert hem tot blijvend vertrouwen.
– Hebr. 11, 1-2. 8-19: Het geloof van Abraham en Sara wordt ons tot voorbeeld gesteld.
– Lc. 12, 32-48: Jezus vraagt ons: “Waar is uw schat?”
Wie het antwoord kent op die vraag,
weet meteen waaraan hij zijn hart heeft verpand.

Eerste lezing (Wijsh., 18, 6-9)

Uit het boek Wijsheid

6           Die nacht van de uittocht uit Egypte
was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt,
zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden,
vol vreugde zouden zijn.
7           Wat door uw volk verwacht werd was:
redding voor de rechtvaardigen en
ondergang voor de vijanden.
8           Want door datgene waarmee U de tegenstanders strafte,
hebt U roem verleend aan ons,
de door U geroepenen.
9           In het verborgene
brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun offer
en zij aanvaardden eensgezind de goddelijke Wet,
dat de heiligen gelijkelijk zouden delen
in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren;
vooraf zongen zij reeds
de lofzangen van hun vaderen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Heb., 11, 1-2, 8-19)

Uit de brief aan de Hebreeën

            Broeders en zusters,
1           Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen,
het bewijs van wat wij niet zien.
2           Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld.
8
           Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven
aan de roepstem van God
en ging hij op weg naar een land dat bestemd was
voor hem en zijn erfgenamen;
hij vertrok zonder te weten waarheen.
9           Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob,
die dezelfde belofte erfden;
10         want hij zag uit naar de stad met fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwer is.
11         Door het geloof heeft ook Sara, die onvruchtbaar was,
de kracht ontvangen om ondanks haar hoge leeftijd nog moeder te worden, omdat ze Hem die de belofte had gedaan, betrouwbaar achtte.
12         Daarom is ook uit één man, die totaal was afgeleefd,
een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel,
ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.
13         In geloof zijn zij allen gestorven,
zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was.
Zij hebben het alleen uit de verte gezien en begroet.
Zij hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op aarde genoemd.
14         Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen
dat zij op zoek zijn naar een vaderland.
15         Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst,
dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren,
16         maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse.
Daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden,
want Hij heeft voor hen een stad gebouwd.
17         Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd,
Isaak ten offer gebracht. Hij stond op het punt om zijn enige zoon te offeren,
en dat terwijl hij de beloften had ontvangen
18         en tegen hem gezegd was:
Zij die van Isaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht.
19         Want hij was ervan overtuigd
dat God zelfs de macht heeft om doden tot leven te wekken;
daarom heeft hij zijn zoon ook teruggekregen,
bij wijze van voorafbeelding.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 32-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Jezus zei tot zijn leerlingen:
32         Wees niet bang, kleine kudde,
want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken.
33         Verkoop je bezit en geef aalmoezen.
Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel,
waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten.
34         Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
35         Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.
36         Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten
wanneer hij thuiskomt van de bruiloft,
om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen.
37         Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst.
Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt
en rondgaat om hen te bedienen.
38         Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft,
ook al komt hij om middernacht of nog later.
39         Bedenk wel: als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou,
dan had hij de inbraak wel verhinderd.
40         Ook jullie moeten voorbereid zijn,
want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.’
41
        `Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?’ vroeg Petrus.
42         De Heer antwoordde:
`Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn,
die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven?
43         Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.
44         Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.
45         Maar als die knecht bij zichzelf zegt:
`Mijn heer komt nog lang niet”, en de slaven en slavinnen mishandelt,
en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten,
46         dan komt de heer van die knecht op een dag
waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent.
Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen.
47         De knecht die weet wat zijn heer wil,
maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer,
zal zwaar worden gestraft.
48         Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient,
zal licht worden gestraft.
Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden;
als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed.
Een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot God
die ons leven begeleidt met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsintenties aan.

-Bidden we voor de waakzamen onder ons,
voor hen die ogen en oren de kost geven
en het onrecht, dichtbij en veraf,
voortdurend onder onze aandacht brengen.
Dat het ons nooit aan zulke mensen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de trouwe wachters,
en voor allen die de moed nooit opgeven,
die hun geloof en hun idealen bewaren
en zelfs in het donkerste duister nog lichtpunten zien.
Dat zij velen tot voorbeeld en inspiratie mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het waken hebben opgegeven,
voor de vermoeiden en de over-vermoeiden
in wie alle verwachting is uitgeblust.
Bidden wij voor allen die – door het leven geschonden –
slechts achterom kijken en niets meer van de toekomst verwachten.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf, soms waakzaam, dan weer slapend,
bij tijden energiek en vol goede moed,
dan weer ontgoocheld en uitgeblust.
Dat wij elkaar mogen bemoedigen en gaande houden totdat Hij komt.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij
voor al wie de taak en de plicht heeft waakzaam te zijn:
rechters over gerechtigheid en integriteit,
dokters, apothekers en verpleegkundigen over de gezondheid,
opvoeders en leerkrachten over de levenskansen van jonge mensen,
ouders over het welzijn van hun kinderen,
chauffeurs over de veiligheid op de weg.
Dat zij allen bewust zouden blijven van hun verantwoordelijkheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
voor de Kerk van God.
Dat ze kansen zou geven aan de profeten van deze tijd,
die – geïnspireerd door de Geest –
aansturen op openheid naar de toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
voor allen hier aanwezig.
Dat we mekaar zouden aanmoedigen in het spreken van een nieuwe taal
naar een nieuwe geest
die niet alleen het goede uit het verleden weet te waarderen,
maar ook een nieuwe toekomst mogelijk maakt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat wij leren te genieten van het leven,
zonder te hechten aan de dingen.
Dat wij beseffen, God,
dat alles een geschenk is van U.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Bidden wij vol vertrouwen tot God die leven wekt
en ons doet opstaan om recht te doen.
Hem bieden wij, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven en onze gebedsintenties aan.

-Bidden wij voor allen die leiding geven aan landen,
volkeren en  geloofsgemeenschappen,
ter plaatse en wereldwijd.
Dat zij leren vertrouwen:
vertrouwen in het leven dat gegeven wordt,
vertrouwen in de kracht van mensen,
vertrouwen in onze hemelse Vader.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die ongewild hun bezittingen zijn kwijtgeraakt:
mensen op de vlucht,
mensen zonder huis of haard.
Dat zij zonder bescherming van een thuishaven
zich veilig mogen weten bij mensen en instanties
die voor hen instaan.
Dat ze mogen blijven geloven in een betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
om een door God gegeven waakzaamheid
als we de richting verloren zijn,
als we bevangen geraken door bezit,
als we verstrikt geraken in de zorgen voor morgen.
Dat we ons mogen herinneren dat het Koninkrijk ons gegeven is,
dat we zouden blijven vertrouwen op onze hemelse Vader
en dat we waakzaam zouden blijven voor de komst van de Mensenzoon.
Laten wij bidden…

God, geef ons de durf en het uithoudingsvermogen
om met U op weg te gaan naar het onbekende.
Laat ons niet alleen,
maar ga ons voor. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, Gij hebt willen wonen te midden van ons.
Meer nog, Gij wilt voor ons een Gastheer zijn,
Gij verwacht ons aan uw tafel.
Zie naar onze bescheiden gaven,
tekenen van onze goede wil.
Kom over ons en beziel ons met uw Geest.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
Jezus nodigde zijn vrienden uit aan tafel.
Diezelfde uitnodiging krijgen ook wij van U.
De tafel is gedekt met brood en wijn.
Het brood en de wijn die we met elkaar zullen delen,
worden voor ons het voedsel dat ons kracht geeft
om elkaar te helpen om de weg te gaan
die Jezus ons voorging,
de weg van liefde en verstandhouding,
een weg naar geluk en vrede.
Op die manier verheerlijken we U,
God, Bron van alle leven,
vandaag en steeds opnieuw en tot in eeuwigheid. Amen.
naar 4-ingen

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het Evenbeeld
en de Gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Goede God, maak van ons waakzame en attente mensen
die uitzien naar de komst van uw Rijk.
Daarvoor bidden wij samen
in het gebed dat wij van U geleerd hebben:
Onze Vader, …

Goede God, zet ons op weg naar een nieuwe wereld
waar mensen echt leren delen met elkaar
en mekaar helpen in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens

Heer Jezus,
schenk ons uw gezindheid en uw vrede,
opdat wij, als trouwe beheerders,
zouden zorg dragen voor de wereld om ons heen.
Geef ons de kracht
om met toewijding te werken aan recht en gerechtigheid,
aan vrijheid en vrede voor alle mensen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Als mensen het brood dat er is in uw naam delen met elkaar
dan zal er vreugde zijn,
dan zullen wij God danken
dat wij mensen mogen zijn,
dat wij uit liefde geboren zijn,
dat wij in U geborgen zijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Een rijk man lag op sterven.
Zijn leven had hem geleerd
dat je met geld alles kunt bereiken.
‘Dat zal ook zo wel zijn aan de andere kant van het graf’,
dacht de rijke man.
En daarom zei hij tegen zijn zonen:
‘Leg een zak met goudstukken in mijn doodskist.’
Toen hij na een lange reis in de andere wereld aankwam,
had hij honger.
Hij zag een kraampje
waar een engel allerlei voedsel te koop aanbood.
‘Net wat ik dacht,’ zei de rijke man,
‘het is hier precies als in het aardse leven.
Ook hier kun je voor geld alles krijgen.
Goed dat ik wat heb meegenomen.’
Hij bestelde een maaltijd,
maar toen hij wilde betalen met een goudstuk,
werd dat door de engel afgewezen.
‘Je hebt op aarde niet veel geleerd,’ zei de engel.
‘Je kunt hier niet betalen met geld dat je bezit,
maar alleen met geld dat je hebt weggegeven.
Denk er eens over na.
Heb je in je leven ooit iets aan iemand weggegeven?
Of ooit eens iemand geholpen?’
De rijke man dacht na…
maar hij had nooit ook maar één cent aan iemand weggegeven…
Leo Tolstoi

Bezinning 2

Help mij
de lamp van mijn hart
brandend te houden, God,
om meteen te kunnen opendoen
als Jij bij mij aanklopt.
Laat mij Jou herkennen wanneer ik Je mag ontmoeten
in de ogen van een kind
of in het geloof van een arme.
Wil dan naar mij knipogen
en mij jouw liefde laten ervaren
zodat ik met heel mijn hart bij Jou kan zijn,
altijd en overal.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 1

Heer, Gij zijt ons tegemoet gekomen,
Gij hebt tot ons gesproken
en Gij hebt ons aan uw tafel uitgenodigd.
Maak ons tot waakzame en dienstbare mensen,
die uitzien naar uw Rijk.
Uw trouw zal alles voltooien
tot op de dag van Jezus Christus
die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed 2

God van liefde, met grote dankbaarheid
hebben wij geluisterd naar uw Woord.
Wij bewaren het in ons hart
en vragen U ons te helpen
het uit te dragen in ons dagelijks leven.
Laat ons door inkeer en gebed
en door dienstbaarheid aan de naaste
altijd klaarstaan
om U in vriendschap te ontvangen,
en zo de weg te vinden naar uw eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Van ieder aan wie veel is gegeven,
zal veel worden gevraagd”
leerde ons het evangelie vandaag.
Moge dit Woord ons uitdagen tot grote inzet
opdat Gods Rijk kome op aarde.
Daartoe moge God ons zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 19e zondag door het jaar C 2022

18e zondag door het jaar C 2022

31 07 2022

Begroeting

Wij leggen ons leven in de handen van onze God
die ons liefheeft als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vakantie is een tijd
om wat afstand te nemen van onze dagelijkse beslommeringen.

Wat afstand nemen verruimt onze blik,
je kunt wat meer overzicht krijgen en de grote lijnen zien:
waarover maak ik me eigenlijk druk?
Is het leven dat ik leid, wel zo zinvol?
Waardoor, waarom laat ik mij opjagen?
Is dat echt de moeite waard?
Of wachten wij met het stellen van deze vragen
tot er plotseling iets fataals gebeurt?
Zou het niet verstandiger zijn
om nu reeds ernstig na te denken
over het hoe en het waarom van ons leven?

Vooraleer ons hierover te bezinnen
willen we ons hart tot rust brengen
en God om ontferming bidden.

Openingswoord 2

Hoe denken wij over aardse rijkdom?
Iets waarop we recht hebben, wat we voor onszelf bezitten?
Wie voeling heeft met het religieuze
beschouwt het bestaan met alles erop en eraan,
als een gemeenschappelijk geschenk.
Bezit is ons gegeven om het als gave voor anderen te bewaren,
om er iets mee te doen dat iedereen kan gelukkig maken.
Een loon kan je bijgevolg beschouwen als aanmoediging
om je in te zetten ten dienste van anderen.
Bezit kan je beschouwen als een weldaad die je dankbaar aanzet tot delen.
Niet wat we bezitten telt, maar wel wat we ermee doen,
hoe wij in het leven staan.
Een christelijke levenshouding van breken en delen…
opdat allen leven zouden hebben in overvloed.
Broechem

Gebed om ontferming 1

-Als wij weer eens onszelf dreigen voorbij te lopen,
roep ons dan terug…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we weer eens op de tippen van onze tenen leven,
zet ons dan met beide voeten op de grond…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we ons weer eens ergeren aan de dingen en aan elkaar,
breng ons dan weer tot rust…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wees een vaste waarde in ons leven,
Degene op wie wij mogen bouwen.
Dan worden wij mensen met een warm hart,
mensen die, in leven en werken,
voor anderen hartverwarmend zijn. Amen.

Gebed om ontferming 2

Om in deze viering
met hart en ziel erbij te kunnen zijn,
beginnen we met God om vergeving te bidden.

-Heer, menselijk geluk is zo broos en zo vluchtig.
Weest Gij de vaste grond onder onze wankele voeten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beveiligen ons tegen allerlei onzekerheden en angsten.
Houdt Gij ons veilig geborgen in uw eeuwig-trouwe liefde.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wie zijn wij toch dat Gij naar ons omziet?
Blijf uw reddende hand boven ons leven houden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wees niet bang, zegt God,
zelfs al zou een moeder haar kind vergeten,
Ik vergeet jullie nooit.
Ik voer jullie naar ‘volop leven’.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God,
elke dag opnieuw
schenkt Gij ons de kans waardevol te leven.
Werkend en zorgend
zoeken we vrede en geluk op onze weg.
Wij bidden U:
laat de kwaliteit van leven die Jezus ons voorleefde
ook in ons zichtbaar worden.
Geef dat wij Hem volgen
op de weg die Hij ons is voorgegaan.
Dit vragen wij U
voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar 4-ingen

Openingsgebed 2

God, Gij die voor ons een Vader zijt,
rijkdom en armoede scheiden mensen van elkaar.
Beide doen zorgen en noden ontstaan
die schade toebrengen aan het geluk van mensen.
Help ons te beseffen dat heel de schepping uw eigendom is
en dat wij haar mogen beheren tot heil van ieder die de aarde bewoont.
Leer ons wat echte liefde en gerechtigheid is,
opdat wij goede beheerders mogen zijn in uw Koninkrijk
door Jezus, ons Voorbeeld, onze Heer. Amen.
Broechem


Lezingen

De eerste lezing en het evangelie nodigen ons uit tot bezinning
over onze omgang met bezit.
Klamp je er niet aan vast,
je kunt uiteindelijk toch niets meenemen,
zeggen zowel Prediker als Jezus.

In de tweede lezing roept Paulus zijn lezers op
tot waarachtig christelijk leven.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Pred., 1, 2; 2, 21-23)

Uit het boek Prediker

2           IJl en ijdel, zegt Prediker,
ijl en ijdel, alles is ijdel.
21         Want als iemand door zijn kennis en wijsheid
moeizaam iets gepresteerd heeft,
moet hij het toch overlaten aan een ander,
die er niets voor gedaan heeft.
Ook dat is ijdel, onzinnig.
22         Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken,
aan al zijn zorgen en tobben onder de zon?
23         Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende.
Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust.
Ook dat is ijdel.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 3, 1-5, 9-11)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
1           Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2           Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3           U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4           Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
5           Maak de aardse praktijken dood:
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte
en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
9           En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,
10         bekleed u met de nieuwe mens,
die wordt vernieuwd tot het ware inzicht,
naar het beeld van zijn schepper.
11 Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens.
Maar alles in allen is Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 13-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

13         Iemand uit de menigte zei eens tegen Jezus:
`Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.’
14         Hij zei tegen hem:
`Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld?’
15         Hij zei tegen hen:
`Pas op voor iedere vorm van hebzucht!
Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet.’
16         Hij vertelde hun een gelijkenis:
`Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht.
17         Hij dacht bij zichzelf: `Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.”
18         `Dit ga ik doen,” dacht hij,
`ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen;
dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan,
19         en tegen mezelf zeggen:
Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit.
Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.”
20         Maar God zei tegen hem:
`Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist,
en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?”
21         Zo vergaat het iemand
die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het leven,

die licht, aarde en water heeft geschapen
om de mensen een thuis te geven in deze wereld.

Ik geloof in de God van de liefde,

die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde,
het conflict, de strijd en de dood.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,

dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons een maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van leven en liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn,
en met uw gaven aan de Heer op te dragen.

-Er gaapt nog steeds een enorme kloof tussen rijk en arm,
tussen gebrek en overvloed.
Bidden wij om meer toenadering en wederzijdse openheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die oververzadigd zijn
en niets of niemand meer verwachten.
Dat één of andere gebeurtenis of ontmoeting
hen zodanig raakt,
dat ze het belangrijkste in hun leven weer kunnen zien.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor kinderen en opgroeiende jeugd.
Dat de zomerkampen hen helpen om vriendschappen te ontdekken
en die naar waarde leren te schatten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die zich omwille van ziekte geïsoleerd voelen.
Dat ze zich omringd mogen weten
door mensen met wie zij in alle vrijheid het leven kunnen delen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen met wie wij verbonden leven
over alle grenzen van tijd en ruimte heen.
Dat ze in Gods liefde en in onze herinnering mogen geborgen zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die geen tijd hebben,
die altijd gehaast zijn.
Dat zij zich niet langer laten leven,
maar innerlijke rust mogen vinden
om elke dag menswaardig te leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die door het jachtig bestaan van anderen
tekortkomen aan zorg, aandacht en begrip.
Dat hun nood gehoord mag worden
en zij fijngevoelige mensen mogen vinden met tijd en luisterbereidheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die gekwetst en getekend zijn door het leven.
Dat wij hen zouden zien
en hen met liefde omringen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Gedenk Heer, de mensen
die zich laten opslorpen door rijkdom en allerlei aardse bekommernissen.
Zij dreigen blind te worden voor wat echt belangrijk is:
het geluk van alle mensen,
leven voor iedereen,
gerechtigheid daar waar de voorwaarden voor een menswaardig bestaan
zelfs niet voorhanden zijn.
Daarvoor willen wij U bidden…

-Gedenk Heer, de zwakken onder ons:
de armen, de behoeftigen die zich niet kunnen handhaven in deze maatschappij,
mensen aan lager wal geraakt,
iedere dag op zoek naar een vleugje aandacht,
naar een schijn van geluk,
naar de minimumvereisten voor een goed leven.
Geef uitzicht hun in hun bestaan.
Daarvoor willen wij U bidden…

-Gedenk ook ons, Heer.
Help ons om te gaan met deze wereld.
Leer ons de echte waarden in het leven.
Leer ons om de goederen van deze aarde
niet voor ons eigen profijt aan te wenden,
maar om ze te beschouwen als uw schepping
die rechtvaardig moet worden gedeeld met iedereen
opdat allen menswaardig zouden kunnen leven.
Daarvoor willen wij U bidden…
naar Broechem


Gebed over de gaven 1

God van leven,
met brood en wijn in onze handen
beseffen wij meer dan ooit
dat alles een gave is van U.
Hier bijeen, brekend en delend, bidden wij:
leer ons alles wat ons gegeven is naar waarde te schatten,
zodat wij ervan kunnen genieten in echte vrijheid.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
Gij verzadigt wie honger heeft.
Gij stilt onze dorst met de wijn die uw Zoon in overvloed schenkt.
Laat deze gaven een teken zijn
dat wij van onze rijkdom willen delen,
opdat alle mensen zouden weten
dat Gij oog en aandacht hebt voor elke nood.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon, ons Voorbeeld. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons niet enkel brood te delen
en de beker rond te reiken om Hem te gedenken,
Hij leerde ons ook bidden tot zijn Vader, die ook de onze is.
Onze Vader,…

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons,
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid, zijn vergevingsgezindheid en geduld.
Laat ons tot gerechtigheid komen
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Wie mensen blij wil maken,
moet zelf vreugde in zich dragen.
Wie de wereld wil verwarmen,
moet het heilig vuur in zich voelen branden.
Wie vrede wil brengen,
moet eerst vrede gevonden hebben in eigen hart.
God wil ons helpen om die vrede te vinden
en aan anderen door te geven en voor te leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die Godsvrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Zonder voorbehoud heeft de Heer gedeeld wat Hij bezat:
zijn liefde voor ons, zijn leven.
Aks wij zijn Brood delen en zijn Beker drinken,
mogen wij Hem daarin ontmoeten.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben…

Bezinning 1

Dwaze mens
die denkt dat hij alles
in eigen hand kan hebben
en kan blijven houden.

Dwaze mens
die schuren bouwt
om zijn eigen waarheid in op te bergen,
te ommuren,
denkend dat de waarheid zal blijven,
onveranderlijk en eeuwig.

Dwaze mens,
vannacht nog zal je alles moeten opgeven:
je grote schuren, je machtige oogst,
al je waarheden.

Bezinning 2
Vakantiegedachte
Het kan gebeuren
dat je dé wandeling van je vakantie maakt:
de natuur op haar mooist,
het weer op zijn best
en dichtbij jou de mens die jou het allerliefste is.
Maar er is ook iets in jou zelf aan de gang.
Het begint met vragen:
wat loop ik in het leven toch allemaal te vergaren,
waarom probeer ik toch zo krampachtig carrière te maken
en de top te bereiken?
En dan kan er een besluit vallen:
ik ga mijn leven anders invullen.
Het gaat mij niet meer om hebben,
maar om zijn.
Ik leef niet meer om te werken,
maar ik werk om te leven.
Als het zover is, sta dan even stil
en zeg tegen jouw allerliefste:
‘Ik heb de oude mens
met zijn gedragingen afgelegd
en me bekleed met de nieuwe mens’.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
niet om voorspoed en welvaart bidden wij U,
maar om uw nabijheid in goede en kwade dagen.
Niet om eer en aanzien bidden wij U,
maar om uw zegen die ons tot zegen maakt.
Niet om bescherming tegen mislukking bidden wij U,
maar om kracht en moed om telkens opnieuw te beginnen.
Niet om een ongestoord bestaan bidden wij U,
maar om een leven waarin liefde en dank de boventoon voeren.
W. van der Zee

Slotgebed 2

De aarde is niet van iedereen,
zij is van niemand anders dan van U, God.
Wij mogen er wonen
en haar vruchten oogsten om ze te delen
met al wie er nood aan heeft.
Vervul ons met verwondering en dankbaarheid:
Gij hebt ons de wereld gegeven,
alles wat we hebben is een gave van U.
Alles wat we zijn en kunnen
is ons geschonken.
Ook het goede dat we zelf tot stand brengen
is ons door U gegeven.
Dank U, Heer God. Amen.
Uit: ‘In onze eigen taal’ – Frans Crompout

Slotgebed 3

Heer, onze God,
in deze tijd van grote rijkdommen
kennen nog steeds zoveel mensen armoede, ook bij ons.
Help ons om als christenen gevoelig te zijn
voor uw bezorgdheid om mensen,
opdat ieder tot z’n recht zou komen
in een wereld van vrede en gerechtigheid.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam,
Hij die ons leerde om te delen
vandaag, morgen en alle dagen. Amen.
naar Broechem

Zending en zegen

We mochten vandaag weer even verwijlen bij de Bron van het leven.
Jezus herinnerde ons eraan
dat vertrouwen op rijkdom geen zin heeft.
Moge deze viering ons oproepen
om ons leven te breken en te delen met onze medemensen,
want een mens leeft toch niet van brood alleen.
Daartoe  moge onze liefdevolle God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 18e zondag door het jaar C 2022

17e zondag door het jaar C 2022

24 07 2022

Begroeting

Welkom u allen in de naam van onze God,
die ons samen roept tot één gemeenschap
en naar ons luistert als wij tot Hem bidden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag vieren wij eucharistie onder het motto: de aanhouder wint!
In de eerste lezing al doet Abraham
ietwat vrijpostig, maar vol vertrouwen telkens opnieuw
een beroep op Gods goedheid.
En in het evangelie leert Jezus ons: vraag-zoek-klop!
Midden in de nacht, ’s morgens vroeg of  ’s avonds laat,
altijd opnieuw aanhoort God het gebed van zijn mensen.
Ook nu.
Oelegem

Openingswoord 2

Gaandeweg leren bidden.
Steeds weer duiken in het leven momenten op
die vragen om gebed.
Als we de juiste woorden niet vinden
kunnen we altijd terugvallen op de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
eenvoudige woorden, een aanspreking van God als Onze Vader.
We kunnen Jezus vragen om ook ons opnieuw te leren bidden,
dag na dag,
zoals de apostelen het Hem ook hebben gevraagd.
Want elke dag heeft zijn nieuwe noden en zijn nieuwe vreugden.
Ze zetten aan tot vragen, danken en eren,
in nauwe relatie tot God.
Laten wij even stil worden
en in ons hart op zoek gaan naar een persoonlijk aanvoelen van de Heer.
Als wij Hem gewaarworden,
laten wij Hem dan de vraag stellen: “Heer, leer ons bidden”.
Broechem

Gebed om ontferming 1

-God, we bidden wel dat uw naam geheiligd moge zijn,
maar we zeggen en doen zo vaak dingen
waarmee we uw naam als Vader van alle mensen
geen eer aandoen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, we bidden wel, net als Gij,
dat het Rijk van uw Vader, werkelijkheid zou worden,
maar wat we doen is zo vaak in ons eigenbelang
en niet in dienst van vrede en recht
voor elke mens en heel de schepping.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, we bidden wel: vergeef ons onze schulden
zoals wij vergeven aan onze schuldenaren,
maar we hebben het vaak zo moeilijk
om zelf de eerste stap naar verzoening te zetten.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar federatie Kana

Gebed om ontferming 2

-Vaak denken we al te vlug dat iets voor ons te moeilijk is,
dat wij het toch nooit zullen aankunnen,
dat het onze krachten te boven gaat.
Heer, wij bidden U om geloof in onszelf,
om geloof in onze mogelijkheden ten dienste te staan van onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms ontbreekt ons de wil om de handen uit de mouwen te steken,
de wil om naar anderen toe te gaan,
de wil om zelfs de gemakkelijkste dingen te doen.
Christus, wij bidden om wilskracht,
zodat we met overtuiging kunnen doen wat de wereld mooier en beter maakt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Al te dikwijls zetten wij onze goede voornemens
niet om in concrete daden,
blijven onze beslissingen dode letter.
Heer, wij bidden U om doorzettingsvermogen,
zodat we de moed al niet opgeven bij het eerste obstakel.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid
ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
vaak vinden wij niet de aangewezen woorden om te spreken met elkaar.
Vaak vinden wij niet de juiste toon om te spreken met U.
Hoor ons woordeloos spreken.
Hoor onze oprechte toon.
Wees met ons in het leven van elke dag, van uur tot uur. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij U laten kennen als een Vader
die meeleeft met alles wat ons bezighoudt en bedrukt.
Gij staat voor ons open
en wilt ons begeleiden op onze levensweg.
Wij vragen U:
houd ons hart naar U gericht
zodat wij uw Woord verstaan en ernaar leven,
vandaag en alle dagen. Amen

Lezingen

Jezus leerde zijn leerlingen – en ook ons – bidden.
In de eerste lezing horen wij Abraham biddend spreken met God
waarbij zijn aandacht niet uitging naar zichzelf, maar naar anderen.
Luisteren we naar die Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Gen., 18, 20-32)

Uit het boek Genesis

20         In die dagen zei de Heer:
`Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op!
Uitermate zwaar is hun zonde!
21         Ik ga naar beneden om te zien
of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep
die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’
22         Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom.
De Heer bleef echter nog bij Abraham staan.
23         Abraham ging naar Hem toe en zei:
`Wilt U werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen?
24         Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad;
zult U die dan verdelgen?
Zult U de stad geen vergiffenis schenken
omwille van de vijftig rechtvaardigen die er wonen?
25         Zoiets kunt U toch niet doen:
de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven!
Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners;
dat kunt U toch niet doen!
Zal Hij, die de hele aarde oordeelt, geen recht doen?’
26         En de Heer zei:
`Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind,
zal Ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken.’
27         Abraham begon weer en zei:
`Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken,
ofschoon ik maar stof en as ben?
28         Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf;
zult U dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?’
En de Heer zei: `Ik zal haar niet verwoesten als Ik er vijfenveertig vind.’
29         Opnieuw sprak Abraham tot Hem:
`Misschien zijn er maar veertig te vinden.’
En de Heer zei: `Ik zal het niet doen, omwille van die veertig.’
30         Nu zei Abraham:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog eens aandring;
misschien zijn er maar dertig te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal het niet doen als Ik er dertig vind.’
31         Abraham zei opnieuw:
`Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen;
maar misschien worden er maar twintig gevonden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die twintig.’
32         Abraham zei:
`Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog één keer spreek;
misschien zijn er maar tien te vinden.’
En Hij zei: `Ik zal de stad niet verwoesten, omwille van die tien.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 2, 12-14)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
12         In de doop bent u met Christus begraven,
maar ook met Hem verrezen,
door uw geloof in de kracht van God,
die Hem uit de doden liet opstaan.
13         Ook u, die dood was door uw overtredingen en als onbesnedenen leefde,
heeft God weer levend gemaakt met Hem.
Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven.
14         Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen,
die in ons nadeel was en tegen ons getuigde, verscheurd.
Hij heeft haar uit ons midden weggenomen en aan het kruis genageld.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 11, 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

Eens was Jezus ergens aan het bidden.
Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem:
`Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’
Hij zei tegen hen: `Wanneer je bidt, zeg dan:
Vader,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome;
3           geef ons elke dag het nodige brood
4           en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is,
en breng ons niet in beproeving.’
5              Daarop zei Hij tegen hen:
`Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te vragen: ` `Vriend, leen me drie broden,
6           want een vriend van me is na een lange reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.’’
Zou die ander daarbinnen antwoorden:
`Val me niet lastig.
De deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed.
Ik kan niet opstaan om ze je te geven’’?
Welnee, hij staat op en geeft je wat je nodig hebt;
is het niet omdat je zijn vriend bent,
dan toch vanwege je vrijpostigheid.
Ik zeg jullie: vraag en jullie zal gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt, krijgt;
wie zoekt, vindt;
en voor wie klopt, zal worden opengedaan.
11         Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt,
in plaats daarvan een slang geven?
12         Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
13         Als jullie dus, slecht als je bent,
het goede weten te geven aan je kinderen,
hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader
de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij samen ons geloof en ons vertrouwen uit in God
die voor ons ‘Vader’ wil zijn.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan,
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld,
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij
dat er in onze kerken echt gebeden wordt
in een taal die mensen raakt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat onze huizen een sfeer
van rust en warmte mogen uitstralen,
zodat mensen zich geborgen weten bij elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
dat mensen weet mogen hebben
van een diepere werkelijkheid,
zodat zij zich durven toevertrouwen aan het leven.
Laten wij bidden…

Goede God,
luister naar ons gebed.
Wees aanwezig als grond van ons bestaan,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Rieke Mes

Voorbeden 2

-Om kracht bidden wij U.
Om momenten van stilte in ons leven,
vaste tijden waarop we ons vrij maken voor U
en voor de diepere dimensies van ons bestaan.
Laten we bidden…

-Om kracht bidden wij U.
Dat wij te midden van onze lawaaierige wereld
en vooral tijdens deze vakantietijd,
durven tijd maken voor het echte welzijn van mensen.
Laten we bidden…

-Om kracht bidden wij U.
Om mensen die ons doen geloven
dat Gij, God, naar ons bidden luistert
en ons het vertrouwen schenkt
dat voor wie klopt wordt opengedaan.
Laten we bidden…

-Voor onszelf bidden wij:
om bewogenheid en meeleven,
om saamhorigheid en solidariteit,
vooral met de armen,
opdat zij ons leren kijken en luisteren,
en leren bidden zoals het hoort.
Laten we bidden…

-Voor de Kerk bidden wij:
om de Geest van Jezus Christus,
opdat uit haar midden een stroom
van levend water zou ontspringen
die mensen geneest en vernieuwt.
Laten we bidden…

-Voor hulpverleners bidden wij:
om edelmoedigheid en volharding,
opdat zij zichzelf en hun relaties
op het spel durven zetten
voor meer rechtvaardigheid en betere levenskansen.
Laten we bidden…

-Voor teleurgestelden en verontrusten bidden wij:
om het vinden van gehoor en openheid bij anderen,
opdat zij niet verstrikt raken
in beschuldiging en zelfbeklag.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven

Gij die ons leven geeft in overvloed
om het te delen,
zie dit brood en deze beker,
tekenen van uw eigen toekomst.
Omwille van uw eigen droom
– brood genoeg voor alle mensen –
bidden wij U:
laat ons één van hart worden in de zorg voor elk-ander. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons nabij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader,
één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden
met de woorden die Jezus zelf ons heeft gegeven:
            Onze Vader,…

Opdat uw wil zou kunnen geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt
naar ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”.
Vervul ook ons van uw vrede,
uw vrede waaraan de wereld zo’n nood heeft,
uw vrede die ons allen tot gelijken maakt,
tot mensen met en voor elkaar,
tot één volk op aarde.
Die vrede van Christus zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Op onze vraag “Geef ons heden ons dagelijks brood”
biedt God Zichzelf aan als voedsel,
het enige Brood dat onze diepste honger stilt.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Bidden is
‘staan’ voor een vriend, voor een vader.
Er voor gaan staan
zoals je bent, nu,
blij of vragend,
in nood of in feeststemming.
Er staan,
in je eigen volle waarheid
en weten,
vertrouwen,
geloven
dat je gezien wordt,
dat je gehoord wordt,
en vooral
dat je bemind wordt
als vriend, als zoon, als dochter.

Bidden is
in vol vertrouwen
wachten op een antwoord,
dat,
hoe het ook moge luiden,
goed is voor jou
– ook al begrijp je het niet.

Bidden is
ontvangen, vertrouwen,
weten dat het antwoord,
aan jou
hier en nu
gegeven wordt
in liefde.
naar Ida Guetens

Bezinning 2

Heer, leer ons bidden…
Dat is de diepe wens van de leerlingen.
Ze vragen om eenzelfde band,
die Jezus heeft met zijn Vader.
Hij vertelt dan het verhaal
van een vriend in de nacht.
Zo is God: Hij laat niemand vallen.
Hij is er gewoon!
Hij wil gevraagd worden
en is bereid om zijn geestkracht door te geven.
Zo is Hij als een vader, een moeder.
Hij laat ons niet in de steek.
Tot Hem bidden is vragen en danken,
maar vooral je luisterend openstellen;
ontvankelijk zijn voor zijn aanwezigheid.
Bidden is daarom ook:
de diepste bronnen in jezelf aanboren
en onvermoede krachten laten opborrelen.
Het is niet vragen om het onmogelijke,
wel vragen om kracht om het leven aan te kunnen.
Bidden is voor een gelovige als adem:
je ademt als het ware de Geestkracht in,
en je ademt die uit door je manier van leven,
door je inzet en je solidariteit.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die ontoereikend waren
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij, rond uw tafel, Hem herdacht
die ons hierin is voorgegaan.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap
en maak dat wij mensen worden
naar uw beeld en gelijkenis. Amen.

Slotgebed 2

God, hemelse Vader,
zonder ophouden mogen wij tot U bidden
en Gij zult ons horen.
Steeds opnieuw mogen wij U zoeken
en Gij laat U vinden.
Wij bidden U:
richt ons hart naar U,
bekeer ons tot elkaar,
bind ons aan Jezus’ voorbeeld. Amen.

Zending en zegen

Tot ons is gezegd: ‘Al wie vraagt, verkrijgt’.
Ga dan, en durf een vragend mens te worden.
Eis niet, maar vraag om vriendschap en liefde
en je zult verkrijgen.
Dwing niet, maar vraag in stilte om genegenheid
en overvloedig zal het jou in de schoot geworpen worden.
Vraag en verkrijg de zegen van God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 17e zondag door het jaar C 2022

16e zondag door het jaar C 2022

17 07 2022

Begroeting

Jezus, als onze Gastheer, verwelkomt ons
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag gaan wij,
in het gezelschap van Jezus,
op bezoek bij de gezusters Martha en Maria.
Het kan een deugddoend en verrassend bezoek worden,
tenminste, als we niet meteen denken: die geschiedenis kennen we al,
want wie zo redeneert, luistert niet meer.

Op het eerste gezicht lijkt onze evangelielezing
een anekdote zonder veel diepgang:
een woordenwisseling tussen twee zussen.
De een slooft zich uit, Martha
en de andere, Maria, hangt aan Jezus’ lippen.
En dan Jezus die het pleit beslecht ten voordele van Maria:
“Zij heeft het beste deel gekozen”.

In de loop van de geschiedenis
heeft de Kerk, Jezus’ voorbeeld hier volgend,
aan het contemplatieve een hoge waarde toegekend.
Het beschouwende leven werd hoger gewaardeerd
dan de inzet voor dagelijkse beslommeringen.

Om ons hart te zuiveren,
zodat het Woord van de Heer onbelemmerd bij ons kan binnenkomen,
bidden wij eerst God om ontferming.

Openingswoord 2

Vandaag gaan wij,
in het gezelschap van Jezus,
op bezoek bij de gezusters Martha en Maria.

Op het eerste gezicht lijkt het
een anekdote zonder veel diepgang.
Het scheelt trouwens niet veel
of het bezoek draait uit op een fikse keukenruzie,
waarbij Jezus partij trekt voor Maria.
Maar zoals wel vaker in het evangelie,
hebben Jezus’ Woorden ook hier een dubbele bodem.

Dit verhaal spoort ons aan om na te denken over óns christen-zijn.
Tegelijk Martha en Maria worden, is natuurlijk het ideaal.
Maar dikwijls brengen we het niet op
om of een Martha, of een Maria te zijn.
Voor dit tekort aan inzet
vragen we God om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Heer,
Gij die onvermoeibaar de mens opzoekt
en hem/haar tegemoet komt,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij die in ons midden komt
als een Licht, als Liefdeskracht,
ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij die een hart dat kan luisteren
met vreugde vervult,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Goede Vader,
voer ons binnen in de stilte van uw huis
waar wij bij U terecht kunnen met heel ons hebben en houden.
Leer ook ons te luisteren naar uw Zoon,
naar zijn Boodschap van vrede,
zijn Boodschap van geluk
waarop de wereld wacht.
Leer ons de daad bij zijn Woord te voegen
en vrede- en gelukzaaiers worden,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
hier bijeen kijken wij uit naar tekens van Licht,
wachten wij op een Woord dat bevrijdt,
dat ons bemoedigt
en nieuwe hoop in ons wakker maakt.
Wij bidden U:
ga niet aan ons voorbij,
neem uw intrek in ons midden,
spreek ons aan.
Dan zullen wij gezegende mensen zijn,
vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Gooi & Sticht

Lezingen

De schriftlezingen van deze zondag gaan over gastvrijheid.
God wordt door Abraham en Sara gastvrij onthaald.
En Jezus vindt een thuis bij Marta en Maria.
In de tweede lezing schrijft Paulus over zijn apostelambt
en over het lijden dat daarmee verbonden is.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Gen., 18, 1-10a)

Uit het boek Genesis

1           Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre,
toen Abraham op het heetst van de dag
bij de ingang van zijn tent zat.
2           Hij sloeg zijn ogen op
en zag plotseling drie mannen voor zich staan.
Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe;
3           hij boog diep en zei:
`Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn heer,
ga dan niet aan uw dienaar voorbij.
4           Ik zal water laten halen;
was uw voeten en rust hier onder de boom.
 5             Nu u bij uw dienaar bent zal ik een stuk brood voor u halen
om u te sterken voor uw verdere reis.
‘ Ze zeiden: `Doe dat. Heel graag.’
6           Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei:
`Neem gauw drie schepel fijn meel,
kneed het en bak er koeken van.’
7           Daarna liep Abraham naar de kudde,
zocht een lekker mals kalf uit
en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden.
8           Toen bracht hij hun wrongel en melk,
en het kalf dat hij had laten toebereiden,
en zette hun dat alles voor;
terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom.
9           Toen vroegen ze hem: `Waar is Sara, uw vrouw?’
Hij antwoordde: `Daar, in de tent.’
10 Toen zei Hij:
`Het volgend jaar, rond deze tijd, kom Ik bij u terug,
en dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 1, 24-28)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

            Broeders en zusters,
24         Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden
en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt
aan de verdrukkingen van Christus,
ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.
25         Haar dienaar ben ik geworden
krachtens de taak die mij door God is gegeven met het oog op u,
om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid:
26         om het geheim te verkondigen dat verborgen was,
van alle eeuwigheid en alle generaties af,
maar dat nu geopenbaard is aan zijn heiligen.
27         Aan hen heeft God de rijkdom van de heerlijkheid
van dit geheim onder de heidenvolken bekend willen maken.
En het luidt: `Christus, de hoop op de heerlijkheid, is in u.’
28         Hem verkondigen wij,
wanneer wij iedereen vermanen en onderrichten,
met alle wijsheid die ons gegeven is,
om iedereen zonder onderscheid
in Christus tot volmaaktheid te brengen..
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 10, 38-42)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

38         Op hun rondreis ging Jezus eens een dorp in.
Een vrouw, Martha genaamd, ontving Hem.
39         Zij had een zuster die Maria heette.
Die kwam aan de voeten van de Heer zitten
en luisterde naar zijn woorden.
40         Martha had het heel druk met bedienen.
Ze ging naar Jezus toe en vroeg:
`Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar dat ze mij komt helpen.’
41         De Heer gaf haar ten antwoord:
`Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles,
42         maar slechts één ding is nodig.
Maria heeft het beste deel gekozen
en dat zal haar niet worden ontnomen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

God en Vader,
wij durven met onze vragen tot U komen
in de vaste overtuiging
dat Gij naar ons luistert met uw open hart en handen.

-Bidden we in deze vakantieweken voor mensen onderweg:
voor een mooie en veilige reis,
voor gezellige dagen samen
en vooral voor een behouden terugkeer.
Laten we bidden…

            -Bidden we voor mensen op de vlucht voor oorlog,
nergens thuis.
Dat ze een gastvrij onderkomen mogen vinden
en een land waarin ze veilig mogen thuiskomen.
Laten we bidden…

-Laten we bidden voor hen die in deze vakantietijd
voortdurend in de weer zijn voor anderen.
Dat ze ook eens de tijd vinden
om naar elkaar te luisteren.
Laten we bidden…

-Bidden we vanuit de stilte van ons hart
voor hen die ons zijn voorgegaan in dienstbare gastvrijheid
en nu een thuis kregen bij U, Vader.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
laat hoopvolle tekenen van uw bevrijdende toekomst
zichtbaar worden in ons leven
en in dat van wie naast ons staan en meebouwen aan uw Rijk.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

Dat wij God mogen ontmoeten in ons dagelijks leven,
in mensen om ons heen,
daartoe willen we bidden.

-Wij bidden U, God,
dat wij U mogen tegenkomen
in hen die ons het nauwst aan het hart liggen
en met wie we dag in, dag uit, lief en leed delen.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God,
dat wij uw goedheid zien
achter alle liefde en zorg
waarmee anderen ons omringen.
Dat wij – op onze beurt –
iets van uw goedheid laten voelen
aan hen die dat nodig hebben.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U, God,
dat wij uw stem steeds horen
in elke mens die een beroep op ons doet.
Dat wij uw gelaat herkennen
achter het gezicht van mensen in nood.
Dat wij uw wil op het spoor mogen komen
en dat wij in ons leven van elke dag
die wil ten uitvoer zouden brengen.
Laten wij bidden…

Goede God,
leer ons eenvoud en rechtvaardigheid,
maak ons vol liefde en zo goed als Gij.
Dan mogen wij bij U te gast zijn,
nu en in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht

Gebed over de gaven 1

Hoe gemakkelijk is het, Heer,
dit brood te breken en te delen,
elkaar de beker aan te reiken…
Maar hoe moeilijk valt het ons, God,
onszelf open te breken naar anderen toe,
onze hand uit te steken naar elkaar.
Met het aanbieden van deze gaven
spreken wij uit dat wij spijs en drank willen zijn voor elkaar
zoals Gij het ons hebt voorgedaan. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, wij danken U,
omdat Gij ons uitnodigt maaltijd te houden met uw Zoon
die bereid was voor anderen te leven en te sterven.
Wij bidden U, dat ook wij zouden doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
Laat vriendschap en gastvrijheid onder ons heersen
als tekenen van uw aanwezigheid. Amen.
Oelegem

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.

Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Verrijkt met Jezus, uw Zoon,
wiens Woorden voor ons Levensbrood zijn,
wiens daden voor ons een voorbeeld en een bron van vreugde zijn,
willen wij bidden tot Hem die Zich aanbiedt als Vader voor ons en alle mensen.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij die de unieke weg van liefde zijt gegaan,
voor U telt er maar één ding: liefhebben,
ook al kost het je je leven.
Maak ons tot getuigen van deze houding,
tot werkers van uw vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij ook elkaar een teken van die vrede.
vrij naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw Lichaam, uw Leven, gebroken en gedeeld tot Voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Gods Geest is herkenbaar
in een geloofsgemeenschap
als die gemeenschap zich daadwerkelijk betrokken weet op de wereld.

Als die gemeenschap een knusse boel wordt
achter gesloten deuren,
dan is het Gods Geest niet die er werkzaam is.

Maar als een geloofsgemeenschap
meer begaan is
met het verdriet van mensen dan met haar eigen liturgie…
Als een geloofsgemeenschap
meer begaan is
met sociale rechtvaardigheid dan met haar eigen tradities en gewoonten…
Als een geloofsgemeenschap
meer begaan is
met gastvrijheid voor vreemden en toevallige passanten
dan met gezellig tafelen onder elkaar…,
dan is Gods Geest vaardig over haar.
Dan is zij ‘Kerk’
die het aanschijn van de aarde zal vernieuwen.

Er is inderdaad een groot verschil
tussen een bedrijf en een geloofsgemeenschap:
het ene leeft van geld,
de ander leeft van Gods Geest.
Tussen beide ligt een wereld van verschil.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Gastvrijheid

Het individualisme viert hoogtij in onze dagen.
Het ‘ieder voor zich’ is als een virus,
dat zich in ons leven heeft genesteld.
We wonen met veel mensen om ons heen,
in dezelfde straat en buurt.
En toch is er veel eenzaamheid.
We voelen ons soms alleen gelaten
met onze vragen en onze problemen.
In onze dagen van grote welvaart en techniek
is er meer dan ooit behoefte aan gastvrijheid.
Er is behoefte aan mensen,
die tijd en ruimte weten te scheppen,
waar anderen gewoon mogen binnenkomen.
Gastvrij zijn is een plaats scheppen,
waar anderen vrij kunnen binnen komen.
Een plaats waar een luisterend oor is
en de bereidheid om zorgen samen te delen.
Gastvrij zijn veronderstelt aandacht,
een hartelijk open staan naar een ander.
Drukdoenerij en eigenbelang
verdwijnen naar de achtergrond,
zodat de gast op de eerste plaats komt.
De gast mag vrij zijn om helemaal
aan zichzelf te kunnen toekomen.
Het is heerlijk om zulke mensen te ontmoeten.
Ze roepen nieuwe krachten in ons op,
nieuwe vrede en harmonie.
We worden er nieuwe mensen van.
‘Even tijd hebben’ voor een ander
is hele kostbare tijd.
Want daarin komt tot uiting
dat we delend in het leven willen staan.
En delend leven is zinvol leven.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Een mens leeft hier en nu.
Maar soms lopen we vooruit op morgen.
We vergeten, dat de grond,
waarop we staan, heilige grond is.
Nu is het heilige ogenblik.
Het gaat voorbij, komt niet meer terug.
Daarom is het goed aandacht te hebben
voor mensen en gebeurtenissen nú.
We kunnen de klok niet terug zetten.
‘Aandachtig leven’ nodigt uit
om te leven vanuit ons hart,
met open ogen en open oren.
Het geeft ons de gelegenheid
om vrij te worden voor anderen.
Eigenbelang verdwijnt,
als anderen in het vizier komen.
‘Aandachtig leven’ kan mensen
doen openbloeien, toekomst aanreiken.
Het kan ook grond onder onze voeten geven.
Want aandacht voor het Woord
geeft een fundament om te leven.
We kunnen er ons leven op bouwen
in goede en in kwade dagen.
Aandachtig leven is écht leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, als uw genodigden
waren wij hier samen rond uw tafel.
We hopen dat we zoals Maria de juiste weg kiezen
om uw Woord te aanhoren en uit te dragen.
Samen willen we bouwen aan uw Rijk.
Maak ons voldoende gastvrij.
Laat ons vreugdevol verder leven
en laat ons gaandeweg, elke dag opnieuw,
U vinden in de gewone dingen en in mensen.
Dan wordt uw Koninkrijk op aarde zichtbaar,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

God,
laat ons in de drukte van ons leven
tijd en rust vinden om steeds opnieuw te ontdekken
dat Gij de Bron zijt van ons geloof.
Maak ons hoorders en doeners van uw Bevrijdend Woord.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.
naar Lammie Stel

Zending en zegen
Aan deze tafel van de Heer
aten wij van hetzelfde brood.
Als je vandaag of deze week gasten ontvangt,
wees dan gastvrij en hartelijk
alsof je Godzelf bij je binnen laat.
Tracht in je gasten Hem te zien
die jou tot zegen wil zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Veltem

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 16e zondag door het jaar C 2022