25e zondag door het jaar 2022

18 09 2022

Begroeting

Welkom in deze viering waarin we als christenen opgeroepen worden
om mee te werken aan een Rijk van vrede en gerechtigheid.
Vragen we dat Gods Geest ons inspireert om daartoe moedige stappen te zetten.
Moge Hij dit samenzijn zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

In de aanklacht van de profeet Amos
tegen rijke uitbuiters – onze eerste lezing –
weerklinkt Gods bekommernis om armen en misdeelden.
In onze evangelielezing sluit Jezus zich daarbij aan
wanneer Hij zegt:
“Wie zijn hart verliest aan geld en goed,
verjaagt God uit zijn hart.”
Woorden die ons vandaag ter overweging worden aangeboden
opdat wij Gods bekommernis om mensen
tot de onze zouden maken,
en zo uitgroeien tot een echte en warme gemeenschap van mensen.
geïnspireerd door Jacques Verhees

Gebed om ontferming 1

-Heer, wij zijn geroepen om in uw waarheid te leven.
Al te vaak verdoezelen wij die waarheid als die ons niet goed uitkomt.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zijn geroepen om betrouwbare beheerders te zijn.
Te dikwijls maken wij deze opdracht ondergeschikt aan ons eigen profijt.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zijn geroepen tot dienende liefde,
zoals Jezus ons die heeft voorgeleefd,
maar regelmatig hanteren wij hierbij onze eigen maatstaven.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wil Heer,
uw gelaat naar ons toewenden.
Wil ons ons tekortkomen vergeven,
uw huis voor ons openen
en ons geleiden tot in uw eeuwigheid. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer, heel uw liefde hebt Gij in uw schepping gelegd
en die zomaar in onze handen gegeven.
Wij realiseren ons veel te weinig
welk een enorm kapitaal Gij daarmee aan ons hebt toevertrouwd.
Omdat wij vaak zo achteloos ermee omspringen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm  U over ons.

-Christus, uw aandacht gold altijd het welzijn van de mensen,
vooral van diegenen die het zwakst waren.
Die levenshouding verwacht Gij ook van uw volgelingen.
Toch vraagt het soms creativiteit om mensen die zwak zijn
een helpende hand toe te steken
zonder hun eigenwaarde te kwetsen.
Die tact brengen wij soms niet op.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, bezit, aanzien, luxe zijn zo verleidelijk.
We denken dat ze ons gelukkiger maken
en proberen ze daarom zo veel mogelijk voor onszelf  te vergaren,
ook al gebeurt dit niet altijd op een correcte manier.
Om onszelf te bevoordelen
ontbreekt het ons meestal niet aan inventiviteit.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
leer ons goede rentmeesters te zijn,
zodat we uw Rijk nu al kunnen laten groeien
voor alle mensen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.
Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Goede God,
Jezus schudt ons vandaag wakker
door zijn parabel van de ‘gewiekste rentmeester’.
Wij worden eraan herinnerd dat uw Koninkrijk nabij is.
Wij bidden U:
moge wij waakzaam vooruitzien
en met de nodige creativiteit ons leven inrichten
naar de geest van uw evangelie
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij neemt het op voor wie kwetsbaar is en klein,
en leert ons wat rechtvaardigheid en vrede is.
Open ons hart voor de mensen om ons heen.
Geef dat wij bezorgd zijn voor elkaar,
betrouwbaar in het kleine en groot in dienstbaarheid.
Zo is uw Zoon ons voorgegaan,
Hij die met U en de heilige Geest leeft en heerst,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Kerk in Herent

Lezingen

Openen wij ons hart voor Gods Woord.


Eerste lezing (Am., 8, 4-7)

Uit de Profeet Amos

4           Hoor dit, u die strikken spant voor de armen,
om de misdeelden in het land uit te roeien;
5           u die redeneert: `Wanneer is de nieuwe maan voorbij?
Dan kunnen wij ons koren verkopen!
En de sabbat?
Dan kunnen wij ons graan uitstallen!
Dan verkleinen wij de korenmaat en vergroten wij de prijs
en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.
6           Dan kopen wij de misdeelde voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.’
7           De Heer heeft gezworen bij de trots van Jakob:
`Hun daden zal Ik nooit vergeten!
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tim., 2. 1-8)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbare,
1           Allereerst vraag ik dat men gebeden,
smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen,
2           voor koningen en alle hooggeplaatsten,
opdat wij, ongestoord en rustig,
een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden.
3           Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,
4           die wil dat alle mensen gered worden
en tot de kennis van de waarheid komen.
5           Want God is één;
één is ook de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus.
6           Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen;
Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis afgelegd.
7           En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel
– ik spreek de waarheid, ik lieg niet –
om de volken te onderrichten in het ware geloof.
8           Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen
met opgeheven handen bidden,
vroom en zonder haat of ruzie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 16. 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Jezus sprak tot zijn leerlingen:
`Een rijk man had een rentmeester,
maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte.
2           Hij riep hem bij zich en zei:
`Wat hoor ik daar over u?
Ik wil dat u rekenschap aflegt,
want zo kunt u geen rentmeester blijven.”
3           De rentmeester zei bij zichzelf:
`Wat moet ik doen?
Mijn heer ontneemt mij het beheer.
Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor.
4           Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me,
na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.”
5           Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen.
Tot de eerste zei hij: `Hoeveel ben je mijn heer schuldig?”
6           Die antwoordde: `Honderd vaatjes olijfolie.”
Hij zei: `Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.”
7           De volgende vroeg hij: `En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?”
Die antwoordde: `Honderd zakken tarwe.”
De rentmeester zei tegen hem: `Hier is je contract, maak er tachtig van.”
8           De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester.
De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk
dan de kinderen van het licht.
9           Ook Ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel;
als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten.
10         Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot,
en wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot.
11         Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest,
wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen?
12         En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed,
wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort?
13         Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden,
of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.
Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen.
en in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor kopers en verkopers.
Dat zij eerlijk en oprecht proberen handel te drijven
en niet enkel uit zijn op overdreven winstbejag.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die zich inzetten om onze wereld bewoonbaarder te maken op sociaal vlak,
voor vredesbewegingen
en organisaties die ijveren voor de bescherming van mens en natuur.
Dat zij blijven geloven in een betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om vrede die duurzaam gegrondvest  is
op rechtvaardigheid en respect voor elke mens,
en in het bijzonder voor de zwakke mens.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Vader, wij bevelen U aan:
de armen ver weg en dichtbij,
mensen die voorgelogen worden, uitgebuit, verkocht
of gewoonweg aan de kant geschoven.
Geef hun moed om overeind te blijven,
en geef hun bondgenoten die hen hierbij helpen.
Laten wij bidden…

-Vader, wij bevelen U aan:
de rijken met al hun macht,
schaamteloos gefixeerd op hun carrière
terwijl ze daarbij – bewust of onbewust –
anderen onrecht aandoen.
Geef hun een nieuw hart en nieuwe ogen.
Laten wij bidden…

-Vader, wij bevelen U aan:
allen aan wie het beheer van geld en goederen is toevertrouwd.
Dat ze zich bij het vervullen van hun taak
zouden laten leiden
door Gods zorg voor elk van zijn kinderen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
Gij hebt de aarde groeikracht gegeven.
Uit die wasdom bieden wij U brood en wijn aan,
vruchten van die aarde en van het werk van mensenhanden.
Vorm ze voor ons om tot nieuwe levenskracht,
geënt op Jezus,
die als zaad in de aarde is gestorven
en levend brood werd,
gebroken tot heil van ons allen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer God,
mensen werken hard voor hun brood.
Heel wat energie gaat hierbij verloren
en veel moeite is tevergeefs.
Maar als Gij uw hand over mensen houdt
zullen ze te gepasten tijde vrucht dragen.
Neem in deze gave ook het leven van ons allen ter harte,
dat het vrucht mag dragen,
dertig-, zestig-, honderdvoudig,
vruchten die reiken tot in uw eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om Brood te worden voor vandaag
en Vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid,
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mee door onze handen mag worden geboren,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden soms zwaar,
toch willen we ze ernstig nemen,
maar ons toch geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde vader en moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van u is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

‘Thuis’, dat is de deur op onze privacy:
het veilig plekje om uit te blazen en onszelf te zijn.
‘Thuis’, dat is vooral het aangezicht van mensen
die in vrede bij elkaar thuis zijn,
die elkaar de ruimte geven om te zingen en te wenen,
om tegelijk zot en serieus te zijn.
Thuis is ook het dak boven onze hoofden
waaronder wij ons thuis voelen,
het geestelijk dak, waaronder wij elkaar verstaan
en met elkaar delen wat wij de moeite vinden om voor te leven.
Er is ook de thuis
die Jezus ooit het huis van zijn Vader noemde,
waar heel veel mensen ruimte krijgen
om zichzelf te zijn en met elkaar voluit te leven.
Dat blijft ons grote heimwee: dat vredeshuis met velen…
Moge dat Godshuis van vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die Godsvrede van harte toe aan elkaar.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
Gij roept ons op
om te bouwen aan een menswaardig leven
voor de wereld van nu
en voor allen die na ons komen.
Beziel ons met uw kracht
en schenk ons uw vrede,
Gij die een en al vrede zijt.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij ook elkaar die vrede toe.
Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Jezus deed niet anders
dan zijn hele leven delen met armen en kleinen.
In dit gebroken Brood
doet Hij dat vandaag opnieuw met ieder van ons.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt ….

Bezinning 1

Wacht niet op zorgeloze dagen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal een probleem
je zorgen baren.

Wacht niet op de waardering van iedereen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal iemand
kritiek op je hebben.

Wacht niet op een dag zonder fouten
om gelukkig te zijn,
want altijd bega je ergens
een grote of kleine blunder.

Wacht niet tot iedereen vriendelijk voor je is
om gelukkig te zijn,
want altijd zal er iemand
jaloers op je zijn.

Wacht niet tot ze je ‘genoeg’ betalen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal je minder verdienen
dan je meent waard te zijn.

Wacht niet tot je bij iedereen gelijk haalt
om gelukkig te zijn,
want altijd zal iemand denken
intelligenter te zijn.

Bezinning 2

God, onze Vader,
naar Jezus’ Woord zijt Gij een medelijdende God.
Wees een steun voor allen die gebroken zijn
in hun vertrouwen
en uw weg dreigen kwijt te geraken.

Help ons niet te snel over alles te oordelen
en iedereen te veroordelen,
maar veeleer te zoeken naar
een helpende en vergevende houding.

Leer ons uw voorbeeld na te volgen
door mensen te helpen
die het moeilijk hebben.

Laat ons echt geloven dat uw Geest,
een liefdevolle gemeenschap
zal doen verrijzen
uit de puinen van de beproeving.
naar Leo Messinne

Bezinning 3 (vredesweek)

We leven in een wereld
van scheve verhoudingen.
Er zijn te grote tegenstellingen:
rijk tegenover arm,
sterk tegenover zwak,
noord tegenover zuid.
Onze aardbol zit
vol scheuren en barsten.
Onrecht is gewoon geworden.
Daarom hebben we nood
aan profeten en heiligen:
mensen die stem worden
voor de stom-geslagenen,
mensen die opkomen voor verdrukten
en die oog hebben voor recht.
Hun stem mag niet verstommen.
Want zijn niet alle mensen
– zonder onderscheid –
niet geroepen om te leven.
Zij mogen evengoed als wij
meedelen in de rijkdom
die ons is gegeven.
Wereld en mensen zijn niet
ons bezit, niet ons privilege.
Menszijn is niet bezitten,
maar delen met anderen.
Onze grootste rijkdom
is ons vermogen om te zijn als God:
er zijn voor elkaar
en delen zonder onderscheid.
Wim Holterman osfs

Bezinning 4 (vredesweek)

Profeten van alle eeuwen
roepen mensen op tot vrede.
Ze klagen onrecht aan,
overal waar kleine mensen
het kind van de rekening worden.
Profeten van alle landen
klagen mensen aan
over hun rentmeesterschap.
Ze stellen vlijmscherpe vragen
naar ons omgaan met mensen,
met de wereld waarin wij leven.
Ze prikkelen ons,
maken ons ongemakkelijk.
Ze dagen ons uit om de cirkel
van geweld en bezit te doorbreken:
te beginnen in onze eigen kleine wereld.
Er kan alleen maar vrede zijn,
waar aan mensen recht wordt gedaan.
Waar mensen in verdrukking komen,
daar dreigt geweld.
En waar mensen onrecht wordt gedaan,
daar groeien haarden van verzet.
En zolang kapitaal en geweld
het leven van onze wereld beheersen,
zolang kan vrede niet waar zijn.
Daarom mag de stem van de profeet
niet verstommen en verwaaien.
Hij blijft ons uitdagen
tot een goed rentmeesterschap,
om te blijven werken aan vrede
al doende gerechtigheid.

Slotgebed 1

Goede God,
uw Woorden van wijsheid en bemoediging
hebben wij mogen horen,
uw levend Brood mogen ontvangen.
Wij danken U daarvoor en bidden:
laat beide, Woord en Brood, doorwerken in ons
zodat wij mogen groeien als kinderen van het licht,
en mensen worden die de vrede dienen
en die leven zoals Hij het ons heeft voorgedaan,
Jezus uw Zoon, die leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Berne


Slotgebed 2

God,
eens zult Gij ons ter verantwoording roepen
en rekenschap van ons vragen als kinderen van het licht.
Moge onze manier van leven dan de toets kunnen doorstaan.
Leer ons met vallen en opstaan
het goede te doen en de vrede te dienen,
in de Geest van Jezus,
onze Weg, onze Vrede tot in eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Zending en zegen

Van elk stukje aarde een stukje hemel maken
door de warmte van Gods hart met elkaar te delen,
dat is de zending
die we vanuit deze viering vandaag meekrijgen.
Moge God ons daartoe dan ook zegenen,
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 25e zondag door het jaar 2022

24e zondag door het jaar C 2022

ZONDAGSVIERINGEN
24e zondag C
11 09 2022

Begroeting

Van harte welkom in Gods’ huis
U allen die met elkaar gemeenschap wil vormen rond het altaar van de Heer.
God zegent ons samenkomen in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Toen de jongste zoon,
na te zijn verloren gelopen in de wijde wereld,
met een klein hartje naar huis terugkeerde,
zei de vader:
“Feest en vrolijkheid moet er zijn
want mijn zoon was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.”

Met deze parabel leert Jezus ons
dat zijn Vader ons steeds barmhartig opwacht
telkens we ons falen erkennen
en de moed opbrengen
om naar Hem terug te keren.
Laten we dit samen biddend uitspreken.

Openingswoord 2

Wanneer we
via de media horen en lezen over afschuwelijke fouten en misdaden,
dan kunnen we fel reageren,
afgeven op Kerk en gerecht
en oordelen dat de verantwoordelijken te laks zijn geweest.
Maar daarmee gaan we voorbij aan de Boodschap in het evangelie van vandaag:
wees barmhartig.
Niet dat we misstappen moeten goedpraten
of slachtoffers in de kou moeten laten staan, integendeel.
We horen de barmhartige vader
de fouten van zijn jongste zoon ook niet goedpraten,
maar als christenen hebben we de taak om
– ook al kost het ons flink wat moeite –
toch te proberen met een propere lei te beginnen
en diegene die verkeerd handelde een nieuwe kans te geven.
De moraal van het verhaal is allesbehalve gemakkelijk om te zetten in de praktijk.
Beginnen we alvast met God om ontferming te vragen
voor wat wij verkeerd deden.

Openingswoord 3

God is liefde en alleen maar liefde.
Zo zou je het evangelie van vandaag kunnen samenvatten.
In de verschillende parabels die Jezus vertelt,
zit een rode draad:
omdat Hij liefde is,
geeft God het niet zomaar op met ons!
Hij blijft geloven
dat er in ons hart plaats is
waar zijn liefde goede grond vindt en vruchten kan dragen.
En als we zijn verloren gelopen,
wil Hij zelfs alles achterlaten om ons te zoeken en weer op te nemen.
Geven wij God die kans?
Want Hij kan dan wel de Goede Herder zijn
die op zoek gaat naar zijn schaap,
maar als het schaap het vertikt om uit zijn schuilplaats te komen,
zal zijn zoektocht zonder resultaat blijven.

Gebed om ontferming 1

-Heer, dikwijls gaan we onze eigen wegen,
los van U, los van elkaar
en op de duur lopen we verloren…
Blijf ons toch maar zoeken, God.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, al te gemakkelijk
leveren we kritiek op mensen die de verkeerde weg opgingen
en laten we hen links liggen…
terwijl Gij niemand afschrijft
en ook die mensen blijft opzoeken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, ons geloof dat Gij een God zijt
die toch altijd vergeeft,
maakt van ons soms lakse mensen
die het allemaal niet zo nauw nemen.
Toch vindt Gij er vreugde in,
ons terug te vinden als wij weer eens verloren lopen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2 (Lc. 15,1-32)

Hier, in Gods tegenwoordigheid,
willen wij eerlijk en oprecht in ons eigen hart kijken.
Zo kunnen wij nieuwe mensen te worden.

-Voor die jongste zoon in ons
die uit het huis van de Vader weggaat
op zoek naar andere waarden
dan deze die Gij, Vader, ons hebt aangereikt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor die jongste zoon in ons
die zo moeilijk kan terugkeren
naar het huis van de Vader om zijn zwakheid te belijden,
zijn schuldgevoel los te laten
en de onvoorwaardelijke liefde van de Vader te erkennen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Ook voor die oudste zoon in ons
die ten onder gaat aan de diepe klacht:
“Ik deed zo mijn best,
ik werkte zo lang en hard
en toch heb ik niet ontvangen
wat anderen zo gemakkelijk krijgen”.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 3

-Heer, wijzelf lopen al eens verloren
en dan kijken we wanhopig uit naar de hulp van anderen.
Als anderen de weg kwijt zijn,
doen we dikwijls niet de moeite om ze terug op te vissen,
zijn we geen goede herder voor onze medemens.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wij vinden zoveel dingen in ons leven zo vanzelfsprekend,
dat we er vaak geen moeite meer voor doen.
Het is pas wanneer ze we kwijt raken
dat we beseffen hoe kostbaar ze zijn,
zoals bijvoorbeeld de waarde van echte vriendschap
of van uw oneindige liefde.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als we, zoals de jongste zoon in de parabel,
verkeerd waren en we na veel moeite onze fouten willen erkennen
en op onze passen willen terugkeren,
dan is vergeving maar mogelijk als de ander, zonder veroordeling,
klaar staat om ons terug te aanvaarden, ook al zijn we allesbehalve volmaakt.
Zulke houding opent kansen op nieuwe perspectieven.
Met een bang hart hopen we op zo ’n barmhartige houding van de ander,
maar zelf kunnen we die barmhartigheid vaak niet opbrengen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Barmhartige God,
zoek ons telkens weer op
en kom ons tegemoet met uw oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Gij, die ons blijvend zoekt,
die niets liever wilt dan ons te laten delen in uw feest van liefde,
doe ons inzien dat wij voortdurend leven uit uw hand.
Kom ons tegemoet,
wek ons steeds opnieuw tot leven,
omkleed ons met uw vreugde.
Dan zullen wij met ons hart
uw hart verstaan dat warm klopt voor elke mens. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
als uw kinderen komen wij hier samen rond uw Woord en Brood.
Want wie zouden wij zijn zonder U?
Laat ons delen in de vreugde van uw liefde
en in de warmte van uw tederheid.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Thomasvieringen

Lezingen

In de eerste lezing herinnert Mozes God aan zijn trouw tegenover zijn volk.
Op grond van die trouw is God bereid tot vergeving en barmhartigheid.
In de tweede lezing spreekt Paulus zijn dankbaarheid uit,
omdat hij door God uit zijn zondig bestaan werd gered.
In de evangelielezing leert Jezus ons dat Gods liefde stand houdt,
ook als de mens God de rug toekeert.

Eerste lezing (Ex., 32, 7-11. 13-14)

Uit het boek Exodus

7           In die dagen sprak de Heer tot Mozes:
`Ga nu naar beneden, want het volk dat u uit Egypte hebt geleid,
is tot zonde vervallen.
8           Ze zijn nu al afgeweken van de weg
die Ik hun had voorgeschreven:
ze hebben een stierkalf gemaakt,
ze buigen zich daarvoor neer,
ze dragen er offers voor op en schreeuwen:
`Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.” ‘
9           Ook sprak de Heer tot Mozes:
`Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is.
10         Laat Mij begaan,
dan zal Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen.
Maar van u zal Ik een groot volk maken.’
11         Mozes trachtte de Heer zijn God gunstig te stemmen en vroeg:
`Waarom, Heer, zou U uw toorn laten woeden tegen uw volk,
dat U met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid?
13         Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël,
aan wie U onder ede beloofd hebt:
`Ik zal uw nakomelingen talrijk maken als de sterren aan de hemel,
en heel het land waarover Ik heb gesproken
zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven.
Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn.” ‘
14         Toen zag de Heer af van het onheil
waarmee Hij zijn volk had bedreigd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Tim., 1. 12-17)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbare,
12         Ik zeg dank aan Hem die mij gesterkt heeft, Christus onze Heer,
omdat Hij mij vertrouwen heeft geschonken,
door mij in zijn dienst te nemen,
13         hoewel ik vroeger een godslasteraar was,
een vervolger en een overmoedige.
Maar ik heb barmhartigheid ondervonden,
omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid.
14         De genade van onze Heer heeft mij overstelpt,
en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.
15         Dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming:
`Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.’
En de eerste van hen ben ik.
16         Daarom juist heb ik barmhartigheid ondervonden:
Christus Jezus wilde aan mij als eerste
heel zijn lankmoedigheid tonen,
als een voorbeeld voor allen die in de toekomst
op Hem zouden vertrouwen,
omwille van het eeuwige leven.
17         Aan de koning van de eeuwen,
aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God
zij de eer en de glorie tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 15. 1-32)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1          Telkens kwamen alle tollenaars en zondaars naar Jezus luisteren.
2           De farizeeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden:
`Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’
3           Maar Hij vertelde hun deze gelijkenis:
4           `Als een van u honderd schapen heeft en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig andere schapen
in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap,
totdat hij het vindt?
5           En als hij het gevonden heeft,
neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders;
6           thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun:
`Deel in mijn blijdschap
want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden.”
7           Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn
over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.
8           Of als een vrouw die tien drachmen heeft, er één verliest,
steekt ze dan niet een lamp aan,
veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die drachme vindt?
9           En als zij die gevonden heeft,
roept ze haar vriendinnen en buren en zegt:
`Deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik verloren had,
heb ik teruggevonden.”
10 Zo, zeg Ik u, is er blijdschap bij de engelen van God
over één zondaar die zich bekeert.’
11         Hij zei: `Iemand had twee zonen.
12         De jongste zei tegen zijn vader:
`Vader, geef mij mijn deel van de erfenis.”
En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
13         Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land,
waar hij het verkwistte in een losbandig leven.
14         Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land
en ook hij begon gebrek te lijden.
15         Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land;
die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden.
16         Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten,
maar niemand gaf hem wat.
17         Toen kwam hij tot zichzelf en zei:
`Zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed,
en ik verga hier van de honger!
18         Ik ga terug naar mijn vader.
Ik zal hem zeggen:
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
19         ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten,
behandel me als een van uw dagloners.”
20         En hij ging terug naar zijn vader.
Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd;
snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem.
21         `Vader,” zei de zoon tegen hem,
`ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u;
ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten.”
22         Maar de vader zei tegen zijn slaven:
`Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan,
doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten.
23         Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren,
24         want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.” En het feest begon.
25         Maar zijn oudste zoon was nog op het land.
Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans.
26         Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was.
27         Die antwoordde:
`Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht,
omdat hij hem gezond en wel terug heeft.”
28         Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen.
Daarop kwam zijn vader naar buiten
en probeerde hem tot andere gedachten te brengen.
29         Maar hij gaf zijn vader ten antwoord:
`Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden,
maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven
om met mijn vrienden feest te vieren.
30         Maar nu die zoon van u is thuisgekomen,
die uw vermogen met hoeren heeft verbrast,
hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.”
31         Maar hij zei :
`Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou.
32         We moeten feestvieren en blij zijn,
want die broer van je was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.” ‘
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Ik geloof in mensen
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn,
een stukje Rijk Gods.

Ik geloof dat God van ons vraagt
dat we ons samen zouden inzetten
om anderen hoop en uitzicht te bieden.

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
die willen bouwen aan de toekomst.

Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God,
de God der Beloften,

die ons tot leven roept,
die verdrukten opricht en zwakke mensen thuisbrengt.
Hij is de levende God.

Ik geloof in Jezus,
die gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren was

die zich gegeven heeft voor alle mensen,
om de verspreide kinderen van God samen te brengen in één huis.
Hij is de Hoop van de wereld.

Ik geloof in de Geest,
de Geest van vrede en eenheid
die ons eenzelfde taal doet spreken,
die ons tot gastvrijheid nodigt

die waar zal maken al wat ons werd beloofd.
Hij is de Geest van de beloften. Amen.
naar Frans Cromphout

Voorbeden 1

Wenden we ons tot de Vader vol ontferming,
de God van alle vertroosting.

-Bidden we voor allen die God de rug toekeren
en eigenzinnig hun weg gaan.
Dat ze tot inkeer komen
en ontdekken hoe God zielsveel van hen houdt.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die denken geen bekering nodig te hebben.
Dat ze hun eigen zwakheid leren zien
in het licht van Gods barmhartigheid.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onze families, voor ons land en voor de hele wereld.
Dat spanningen mogen opgelost geraken
in een geest van verzoening.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we barmhartig worden zoals onze hemelse Vader
en onvoorwaardelijk allen verwelkomen
die een beroep doen op onze vergiffenis.
Laten we bidden…

Luister naar ons, God,
en ontferm U over al uw mensenkinderen.
Geef dat wij ons geborgen weten in uw grenzeloze liefde.
Maak ons bereid om goed en mild te zijn voor elkaar
naar het voorbeeld van Jezus, onze Heer. Amen.
naar Liturgische Suggesties

Voorbeden 2

-Bidden wij voor mensen die verloren lopen
omdat zij op hun werk ontslagen werden,
omdat ze vastgepind worden op hun verleden.
Moge zij zich laten vinden door medemensen
die hen tegemoet komen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor mensen die van zichzelf vervreemd zijn,
die hun eigenwaarde verloren
– al of niet door eigen schuld.
Moge zij zich laten vinden door medemensen
die hen doen thuiskomen bij zichzelf.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor Gods Kerk,
geroepen tot woord en voorbeeld in deze wereld.
Dat zij mild en vergevingsgezind haar weg zoekt,
dat ze niemand buitensluit of afschrijft,
dat ze hartstochtelijk blijft zoeken
naar ieder die verloren loopt.
Laten we bidden..
.
                                                          naar Baptiste Tuin o.p. (Kerugma )

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
maak ons bereid
om in deze maaltijd
elkaar het brood van vergeving
en de beker van gemeenschap
aan te bieden,
omwille van Hem die Gij ons tot voorbeeld hebt gegeven:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
zoals de barmhartige vader in onze parabel zijn teruggekeerde zoon naar de feesttafel leidde,
zo nodigt Gij ons nu uit aan uw tafel van brood en wijn.
Brood dat niet eetbaar is als we het niet breken en delen,
wijn die niet te genieten is als hij slechts gedronken wordt voor eigen genoegen.
Leer ons breken en delen, God,
leer ons gemeenschap te vormen en feest te vieren,
leer ons thuiskomen bij elkaar,
en bij U, ons aller Vader. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die Brood en Wijn voor ons geworden is,
Voedsel en Vreugde,
Vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vanuit ons geloof in Jezus als Gods Zoon,
maken wij zijn Woorden tot de onze
en bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Laat uw barmhartigheid over ons stralen, God.
Keer U naar ons en wacht ons op met open armen.
Stimuleer het goede dat in ons sluimert
en maak ons even liefdevol en attent tegenover de anderen
zoals Jezus ons voordeed,
Hij, uw Zoon, de Messias.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredewens

Vrede betekent: het weer goed maken met je broer en je zus.
Vrede betekent: een ander net zoveel ruimte gunnen als jijzelf nodig hebt.
Vrede betekent: een hand uitsteken om een ander te helpen,
ook al denk je dat het niet zal helpen.
Heer, schenk ons uw vrede
opdat wij, op onze beurt,
vrede kunnen zijn voor anderen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vrede en vreugde.

Lam Gods

Communie

Jezus gaf Zichzelf aan ons tot voedsel voor onderweg.
Wanneer wij de weg gaan
van oog om oog en tand om tand
naar oog in oog en hand in hand,
dan gaan wij de weg die leidt naar het beloofde land.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Onderweg
en niet weten waarheen.
Maar ergens staat in mij gegrift:
dit is de weg die je moet gaan,
en Gij gaat voor mij uit.

Onderweg
en geen spoor, geen kompas.
Maar ergens staan tekens in mens en natuur:
tekens van leven die spreken van U.

Onderweg
en nauwelijks wetend waarom.
Maar als ik luister naar de stilte
en rust in mijn binnenste,
dan hoor ik U in mijn lief en leed,
dan weet ik U in mijn tijd en eeuwigheid. Amen.

Bezinning 2

Soms verstop ik me voor Jou, God.
Waarom?
Ik weet het niet.
Is het omdat ik aan jouw liefde twijfel?
Of heb ik veeleer schrik voor mezelf
en wil ik Je mijn kwetsbaarheid niet tonen?
Wat er ook van zij,
neem mij alsjeblieft op je schouders
als ik zelf mijn weg niet meer vind.
En geef ook mij
een hart dat op zoek durft gaan
naar al wie verloren is
en zich eenzaam voelt.
Thomasvieringen

Slotgebed 1

God, onze Vader,
help ons te leven in het besef dat Gij genadig naar ons op zoek zijt.
Sterk ons vertrouwen in uw zorg en barmhartigheid
die groter zijn dan ons falen.
Wijs ons – elke dag opnieuw –
de weg van Jezus, uw Zoon,
die ons thuis doet zijn bij U,
onze Vader tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Wat je ook gedaan hebt en welke wegen je ook bent ingeslagen,
als je terug naar ‘huis’ wil komen,
weet dan dat Ik op jou sta te wachten
en dat je welkom bent bij Mij – zegt God.
Ik wil je omarmen en liefhebben, net zoals voorheen,
omdat je mijn kind bent én blijft, wat er ook gebeurt.
Alhoewel je Mij hebt pijn gedaan en Mij ontgoocheld hebt,
wil Ik je toch een nieuwe kans geven
en opnieuw een toekomst voor je openen.
Ik wil je laten delen in de warmte van mijn hart
en Ik hoop dat je ook zelf barmhartig kunt zijn voor anderen.
Alleen op die manier maak je duidelijk
dat Ik jouw Vader ben! – zegt God.
Erwin Roosen
Zending en zegen

Wie Gods liefde en vergeving heeft mogen ervaren,
wordt milder voor anderen.
Moge wij ons zo gezegend weten door God die is:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 24e zondag door het jaar C 2022

22e zondag door het jaar C 2022

28 08 2022

Begroeting

Welkom bij Diegene die wij onze God noemen
en die we schroomvol mogen aanspreken
met de meest nabije en intieme woorden:
+ Vader én Moeder,
Zoon en Broeder
en Heiligende Geestkracht in ons midden. Amen.

Openingswoord 1

‘Hij staat aan de kant van de armen
en trekt zich het lot van de zwakken aan’.
Zo wordt God getypeerd in de Bijbel.
Hij geeft voorrang aan wie achterop loopt,
aan wie achteruit wordt gesteld.
Vandaag vraagt Hij ons te kiezen zoals Hij kiest,
en ons het lot aan te trekken van hen die niet aan de bak komen.
Hij daagt ons uit om zo goed als God te zijn.

‘Goed als God zijn’.
Het klinkt pretentieus,
maar het vergt veel bescheidenheid,
zo veel dat wij die vaak niet kunnen of niet willen opbrengen.
Daarom doen wij er goed aan
om in alle nederigheid
voor Hem en voor elkaar ons tekortkomen te erkennen.

Openingswoord 2

Allemaal nodigen wij wel eens gasten uit voor een feestje.
Meestal zijn dat degenen die ook ons uitnodigen
of bij wie wij wel eens willen uitgenodigd worden.
Maar Jezus wil ons vandaag in het evangelie
een andere levenshouding meegeven.
Hij vraagt ons om gastvrij te zijn voor de minsten,
voor hen die niets kunnen terug doen.
naar Beveren

Gebed om ontferming 1

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij vaak af van de weg die Gij ons toont in uw Boodschap.
We laten ons al te gemakkelijk meedrijven
op wat ‘de mode’ is van onze tijd:
feesten met gelijkgestemden, met mensen van aanzien…
aan de anderen schenken we gewoon geen aandacht.
Voor onze laksheid, bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep
om er te zijn voor iedereen,
vooral voor de zwaksten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Luister, God, naar wat leeft in ons hart,
en wees ons dit uur nabij
met de warmte van uw menslievendheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gij die ons pogen en ons falen kent,
aanvaard ons zoals wij zijn
en help ons medemensen in hun anders-zijn te respecteren.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij, die in een Mensenzoon
God-met-ons geworden zijt,
houd zijn Woorden onder ons levend
en zeg ons daarin dat wij U ter harte gaan
met ons goed en kwaad,
met alles wat menselijk in ons is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons genadig zijn,
opdat wij in woorden en brood van leven
Hem ontmoeten zullen
die uit God vandaan
ons zijn vriendschap en vrede toezegt. Amen.
vrij naar J. Verhees

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
bij U is iedereen van harte welkom.
Gij nodigt elke mens uit aan de tafel van uw Zoon,
om ons te ontmoeten in zijn Woord en zijn Brood.
Geef ons de kracht deze uitnodiging
in geloof en vertrouwen te beantwoorden.
Dit vragen we U door Christus, onze Heer. Amen.
naar Beveren

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
vervul ons met uw wijsheid
opdat wij een scherp inzicht krijgen
in de wijze waarop aan mensen kan worden recht gedaan
en zij met respect worden bejegend.
Leer ons onze verantwoordelijkheid niet te ontlopen
waar we vaststellen dat mensen worden opgeofferd
aan de machten en de belangen van deze wereld.
Moge het leven dat uw Zoon ons voorleefde,
ons daarbij tot voorbeeld zijn. Amen.
naar Ben Velthuis

Lezingen

In onze eerste lezing is een wijze man aan het woord.
Hij roept op tot bescheidenheid.
Niet te verstaan als ‘maak je kleiner dan je bent’ maar:
‘Ken je grenzen.
Schat je relatie tot anderen juist in.
Besef de implicaties van je gedrag.
Weet waar het in het leven op aankomt.’
Ook in het evangelie spoort Jezus zijn leerlingen aan tot bescheidenheid.

Eerste lezing (Sir., 3, 17-18. 20. 28-29)

Uit het boek Ecclesiasticus

17         Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid
en je zult meer bemind worden
dan iemand die geschenken geeft.
18         Hoe hoger je staat,
des te kleiner moet je je maken,
en je zult genade vinden bij de Heer.
20         Want groot is de barmhartigheid van de Heer
en aan de nederigen toont Hij zijn geheimen.
28         Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing,
want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem.
29         Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken;
wat de wijze voor zichzelf wenst is een oor dat luistert.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Heb., 12, 18-19. 22-24a)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
18         U bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
19         waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak,
en de toehoorders smeekten
dat zij niet langer tot hen zou spreken.
22
         Nee, u bent genaderd tot de berg Sion
en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,
tot duizenden engelen, de feestelijke
23         vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
tot God, de rechter van allen,
tot de geesten van de rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
24         en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 14, 1. 7-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de farizeeën thuis eten;
zij letten scherp op Hem.
7
          Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten,
hield Hij hun een gelijkenis voor:
8           `Wanneer u op een bruiloft bent genodigd,
ga dan niet op de ereplaats zitten.
Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd
die belangrijker is dan u,
9           en dan zal hij naar u toe komen en zeggen:
`Sta uw plaats aan hem af.”
Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten.
10         Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten.
Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen:
`Vriend, kom meer naar voren.”
Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten.
11         Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.’
12         Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer:
`Wanneer u ’s middags of ’s avonds een feestmaal geeft,
roep dan niet uw vrienden bij elkaar,
of uw broers, of uw familie, of rijke buren.
Die zouden u op hun beurt uitnodigen, om iets terug te doen.
13         Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit,
gebrekkigen, kreupelen en blinden.
14         Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen.
Want het zal u teruggegeven worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Voor Jezus van Nazareth waren alle mensen even belangrijk:
jong en oud, ziek en gezond, rijk en arm.
Zij gingen Hem allemaal ter harte.
Allen zijn ze even welkom aan “de feestmaaltijd”.
Wij mogen allen toevertrouwen aan zijn grenzenloze gastvrijheid
en voor hen bidden.

-Bidden we voor allen die “gezag” dragen.
Dat zij niet “heersen” maar “dienen”,
zoals Jezus zelf, niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die
niet gezien, niet gehoord worden, niet meetellen.
Dat zij erkenning, aandacht en liefde mogen ervaren
van U, van mij, van ons.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we als Kerk, als volk van God onderweg,
een gastvrije en laagdrempelige gemeenschap zouden zijn
waar iedereen zich kan thuis voelen, de zwaksten eerst.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze zieken
en voor wie hen verzorgen en nabij zijn.
Bidden we voor mensen die dreigen te vereenzamen
en voor hen die worstelen met een onuitspreekbaar probleem.
Laten we bidden…

God van alle mensen, voor U zijn wij allemaal gelijk,
“eigen-aardig” maar “even-waardig”.
Moge uw gastvrijheid in ons groeien,
zodat we herbergzame mensen worden
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
naar Puurs

Voorbeden 2

-Liefdevolle God,
velen zijn enkel nog begaan met hun eigen ik.
Laten we daarom bidden voor onszelf.
Leer ons onze blik zo naar binnen te richten
dat we in de diepte van onze ziel
de waarden mogen vinden
die voor onszelf en voor allen om ons heen
een zinvol samenleven mogelijk maken.
Laten we bidden…

-God, we bidden voor elkaar.
Dat we leren werkelijk open te staan
voor wat de ander te zeggen heeft.
Help ons te leren luisteren zonder te oordelen,
zodat we in staat zijn elkaar te accepteren
om zo samen te bouwen aan een betere wereld.
Laten we bidden…

-God, we bidden voor de religieuze leiders, van welke religie ook.
Dat zij zich niet laten leiden door macht.
Dat zij de waarden van hun geloof
niet als systemen beschouwen,
maar als ruimte-scheppende voorwaarden
voor een geloofwaardig religieus leven.
Laten we bidden…

-God, we bidden voor onze politieke leiders.
Dat zij zich in het nemen van belangrijke beslissingen
laten leiden door principes van rechtvaardigheid.
Dat zij werkelijk de belangen dienen van de mensen
waarvoor zij beslissingen nemen
en zich niet laten beïnvloeden door zucht naar macht.
Laten we bidden…
naar Corry M.A. Schellekens

Voorbeden 3

-Laten wij bidden voor onze geloofsgemeenschap.
Dat we een hartelijke gemeenschap zouden zijn
waar iedereen zich kan thuis voelen,
een gemeenschap waar ook
zieke, arme of gekwetste mensen
van harte welkom zijn.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden voor alle mensen
die veel talenten kregen en die geluk hebben in het leven.
Dat ze altijd aandacht zouden hebben
voor de mensen met minder kansen en minder geluk
en dat ze hun talenten in dienst zouden stellen van anderen.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden voor allen
die terug naar school gaan:
voor kinderen, leerkrachten en directies.
Dat ze het nieuwe schooljaar
hoopvol en met vreugde tegemoet zien.
Dat elk kind, elke jongere zich echt welkom mag voelen op school.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede God,
geef ons een plaats aan uw tafel
om Hem te gedenken
die onze Broeder en Lotgenoot is geworden tot in de dood:
Jezus, uw beminde Zoon.
Om Hem zeggen wij U dank,
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
Gij kent de gezindheid waarmee wij deze gaven hier op uw altaar plaatsen.
Geef nu aan ieder van ons zijn plaats en taak.
Maak onze gemeenschap tot een ‘levende offergave’,
waarin wij het offer opdragen van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Dadizele

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Om niet ontvingen wij onszelf uit de handen van onze God van Liefde.
Tot Hem leerde Jezus ons bidden:
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart.
Een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens 1

Heer,
zend uw Geest over jong en oud,
over de huizen van mensen,
over de wereld van mensen.
Zend uw Geest over onze geloofsgemeenschap
die wil leven vanuit uw Goede Geest,
opdat er vrede zou zijn overal waar mensen wonen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe.

Vredeswens 2

“Wie openstaat voor God,
staat op een heel andere wijze tegenover de mensen.
Wie openstaat voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover God.
Wie openstaat voor God én voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover zichzelf:
vrij, bevrijd, bevrijdend,
zoals Jezus zelf was.”
Ward Bruyninckx
Zo’ n mensen zijn echte vrede-stichters en vrede-brengers
Moge wijzelf zulke mensen worden en zijn.
De vrede van de Heer zij dan altijd met U.
En geven wij die vrede door aan elkaar.
naar Puurs

Lam Gods

Communie

Aan de tafelgemeenschap met de Heer
is iedereen welkom,
de zwaksten het eerst.
Wie dit gebroken Brood aanvaardt,
aanvaardt ook wat het werkelijk is:
Jezus Christus die, in zijn grenzeloze gastvrijheid,
Zichzelf aan ieder van ons schenkt.
Dit is werkelijk het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.
Heer ik ben niet waardig…
Puurs

Bezinning 1

Soms probeer ik me
groter of beter voor te doen
dan ik eigenlijk ben, God,
ook tegenover U.
Diep in mijn binnenste
weet ik wel
dat dit geen zin heeft,
maar toch …
Help mij daarom
mezelf te aanvaarden
zoals ik ben.
Laat me geloven
dat Jezus van mij houdt,
zo maar, uit pure liefde.
En geef mij de durf
op mijn beurt
ook van anderen te houden
en heel mijn leven
in dienst te stellen
van armen en kleinen.
naar Erwin Roosen

Bezinning 2

God herkennen
in de heldere oogopslag van een kind
– dat is niet zo moeilijk.

Hem aanwezig weten
in de kring van hen
die gemakkelijk vrienden maken
– dat lijkt vrij logisch.

Hem ontwaren
in de vreemde die voorbijgaat,
in het droeve zwijgen
van wie tussen de plooien valt
– dat valt ons zwaar.

Hem erkennen
in de troebele ogen
en de wankele gang
van een verslaafde
– dat lijkt godsonmogelijk.

Maar misschien
bedelt Hij juist daar,
mateloos verlaten,
om mijn aandacht.
naar Kees Pannekoek

Bezinning 3

In Gods ogen

Op het bruiloftsmaal
van het Rijk Gods,
daar worden laatsten eersten;
groten worden er klein.
De wereld wordt er omgedraaid.
Wat in onze ogen belangrijk is
verliest al zijn waarde.
Er is maar één richtlijn:
wie ben ik voor anderen.
Mijn plaats wordt bepaald
door de ruimte die ik geef
aan anderen, vooral aan de minsten.
De waarde van mijn leven
wordt afgemeten aan mijn waardering
voor hen die worden ondergewaardeerd.
Ik ben er belangrijk
voor zover ik belang hecht
aan hen die niet gezien worden.
In Gods ogen word ik iemand
als ik anderen zie met zijn ogen:
ogen die liefde uitstralen
en die ruimte scheppen;
ogen die anderen zien staan
en die zich niet sluiten
voor het leed van de wereld.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1


Wees voor ons een licht, Heer,
opdat wij onszelf leren kennen
zonder zelfoverschatting,
zonder zelfonderschatting.

Wees voor ons het licht, Heer,
dat ons openbreekt uit onze zelfgenoegzaamheid,
dat ons openbreekt naar elkaar.

Geef ons uw kracht, Heer,
om de wereld om te vormen tot uw tafel,
waar plaats is voor allen,
waar mensen gewoonweg mensen mogen zijn
– elkeen even hoog in aanzien –
waar niet hij die gediend wordt de grootste is,
maar hij die dient. Amen.

Slotgebed 2

Uw Woord wijst wegen, God,
naar een wereld waarin de ene mens
zich thuis mag weten bij de ander.
Houd dat Woord in ons levendig
opdat wij elkaar gaan zien met uw ogen:
mensen,
aangewezen op elkaars genade,
bestemd tot elkaars vrede,
door U bezield tot elkaars levensvreugde. Amen.

Zending en zegen

Moge wij door deze viering
bemoedigd zijn in ons geloof,
gesterkt zijn in ons vertrouwen,
gegroeid zijn in liefde,
en gezegend worden door de goede God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 22e zondag door het jaar C 2022

21e zondag door het jaar C 2022

21 08 2022

Begroeting met openingswoord 1

Genade en vrede zij u
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Paulus zegt ons vandaag:
“Geloven is: onze voeten richten op de rechte weg van de Heer”.
Ook in deze vakantietijd moeten wij die raad ter harte nemen
en niet zomaar ons geloof en de beleving ervan even terzijde schuiven.
Enkel door de weg van de Heer te volgen
zullen wij veilig door de nauwe deur komen
en aanzitten in het Koninkrijk Gods.

Openingswoord 2

Ik aarzel een beetje, beste mensen, om u ‘welkom’ te heten.
Want wat Jezus ons vandaag toezegt in het evangelie
klinkt niet zachtaardig.

Zo gaat dat nu eenmaal in een goede opvoeding:
vaak bemoedigen,
maar als het nodig is
ook durven zeggen waar het op staat,
de harde waarheid op tafel durven leggen.
Niet uit boosheid,
niet om de anderen af te breken,
maar om hen op het juiste spoor te zetten.

Laten we het even stil maken in onszelf
om met gespitste oren en open hart
zijn Boodschap te kunnen beluisteren.

Openingswoord 3

In het evangelie van vandaag spreekt Jezus over de kleine, nauwe deur
waardoor mensen bij Hem kunnen komen,
mensen die gerechtigheid ‘doen’.
In datzelfde evangelie is er ook sprake van de mensen
die wel naar Jezus hebben geluisterd,
met Hem hebben gegeten en gedronken,
maar zijn mentaliteit niet hebben overgenomen,
mensen die zich niet hebben ingezet voor gerechtigheid
en tegen wie Hij zegt: “Ik weet niet waar gij vandaan komt.”

In de mate dat wijzelf wel naar zijn Woord hebben geluisterd,
maar de gerechtigheid niet hebben ‘gedaan’,
willen wij bidden om vergeving.
Levensecht

Gebed om ontferming 1

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekortkomingen,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.
Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
Gij hebt alle mensen geroepen om binnen te treden in uw Koninkrijk.
Wij bidden U:
geef dat wij, op onze tocht hier op aarde,
elkaar niet loslaten, maar mekaar op de goede weg houden.
Laat ons niet eigenzinnig onze eigen weg gaan
die ons wegvoert van Jezus
die voor ons de toegangsdeur is tot leven
dat duurt in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God van hemel en aarde,
door Jezus Christus, uw Zoon,
nodigt Gij ons uit
deze aarde te maken tot een bewoonbare wereld.
Wij bidden U:
schenk ons de moed
om uit de kracht van uw Geest
de aarde te verheffen tot een plaats
waar vrede en gerechtigheid het winnen
van de krachten van afbraak en dood.
Open voor ons de poort naar het leven.
Moge wij de sleutel vinden naar de eeuwigheid,
door Jezus , uw Zoon en onze Heer
die met U en de Heilige Geest leeft
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Diest

Lezingen

Wie mag binnen in het koninkrijk van God?
Iedereen is uitgenodigd, zegt de eerste lezing:
alle volkeren en talen zijn welkom.

Maar het gaat niet vanzelf, horen we in het evangelie.
Met Jezus aan tafel gaan betekent: willen leven zoals Hij,
ervoor zorgen dat de laatsten eerst komen
en zelf op de laatste plaats gaan staan.
In de tweede lezing worden wij ertoe aangespoord
ons niet te laten ontmoedigen door lijden en beproeving.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes., 66, 18-21)

Uit de profeet Jesaja

18 Ik kom om alle volken en talen te verzamelen;
zij zullen komen en mijn glorie zien.
19 Ik geef hun een teken, en hun overlevenden zend Ik naar de volken,
naar de verre eilanden, die mijn roem nog niet hebben gehoord
en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien;
zij zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen.
20 Dan brengen zij al uw broeders uit de volken mee,
als een offer voor de Heer,
op paarden, wagens,
huifkarren, muildieren en draagstoelen,
naar mijn heilige berg Jeruzalem,
zoals Israëls zonen in reine vaten
hun gaven naar het huis van de Heer brengen’, zegt de Heer.
21 `En ook uit hen zal Ik priesters en Levieten kiezen’, zegt de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Heb., 12, 5-7. 11-13)

Uit de brief aan de Hebreeën

            Broeders en zusters,
5           Bent u het Schriftwoord al vergeten
dat u als kinderen aanspreekt en u bemoedigt:
Kind, minacht de terechtwijzing van de Heer niet,
laat je door zijn straf niet ontmoedigen.
6           Want de Heer wijst hen terecht die Hij liefheeft,
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.
7           U moet het verdragen, het draagt bij tot uw opvoeding;
God behandelt u als kinderen.
Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft.
11         Tucht is nooit prettig,
op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap;
maar op de lange termijn levert ze
voor degenen die zich door haar lieten vormen,
de vrucht op van vrede en gerechtigheid.
12         Daarom, hef de slappe handen op, strek de wankele knieën,
13         laat uw voeten rechte wegen gaan;
het kreupele lichaamsdeel mag niet ontwricht worden, maar moet genezen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 13, 22-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

22         Jezus trok door steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf,
onderweg naar Jeruzalem.
23         Iemand vroeg Hem:
`Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?’
Hij zei tegen de mensen:
24         `Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen,
want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen,
maar er niet in slagen.
25         Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan
en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven.
U zult op de deur gaan bonzen en roepen:
`Heer, doe open”, en Hij zal u antwoorden:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?”
26         Dan zult u zeggen:
`We hebben met U gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt U onderricht gegeven.”
27         En Hij zal tegen u zeggen:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?
Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!”
28         Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars,
als u Abraham en Isaak en Jakob
en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien,
terwijl u eruit gegooid wordt.
29         Dan zullen ze komen van oost en west,
van noord en zuid,
en aan tafel gaan in het koninkrijk van God.
30         Let op, laatsten zullen eersten zijn,
en eersten zullen laatsten zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de Kern, de Bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen
en zijn naam maken tot rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus,
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die vandaag
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken,
en de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van de minsten.

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor u’,

en ik weet: Hij is te doen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

-Bidden wij voor hen die bij tegenslagen bij de pakken blijven zitten
of het voor bekeken houden
en bijgevolg niet van plan zijn nog iets bij te dragen
aan het welzijn van anderen.
Dat zij zich laten raken door Gods Geest,
die al wat futloos is geworden, weer tot leven wil wekken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die, ontmoedigd en teleurgesteld,
de Kerk de rug hebben toegekeerd.
Voor hen die hebben afgehaakt,
verbitterd over het verleden en niet gelovend in de toekomst.
Dat zij zich zouden laten raken door Gods Geest,
die bezielen wil wat is verdord.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf,
soms vastberaden en dan weer vertwijfeld,
soms edelmoedig en dan weer kleingeestig,
soms vrijgevig en dan weer egoïstisch,
soms actief en dan weer moe en lusteloos.
Dat wij ons laten raken door Gods Geest,
die ons tot hulp en troost wil zijn.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle mensen die zich niet neerleggen bij onrecht.
Dat zij niet ontmoedigd geraken
door de macht van politieke, financiële of andere belangen,
maar blijven werken aan een rechtvaardige toekomst.
Laten we bidden…

-Bidden we voor alle mensen die
door hun verbondenheid met de aarde en de natuur, beseffen
dat de schepping moet worden gekoesterd
en niet verloren mag gaan.
Laten we bidden…

-Bidden we voor ieder van ons die
een belangrijke deur achter zich heeft dichtgedaan,
die een keuze moest maken die wonden naliet:
scheiden van de partner, een vertrouwde plek verlaten…
Moge ook zij ervaren – dankzij mensen en dingen om hen heen –
dat er een God is die hen opwacht.
Laten we bidden…

-Bidden we voor ieder van ons
die geconfronteerd werd met ziekte, tegenslag of dood.
Dat we de moed niet laten zakken,
maar overeind blijven,
wetend dat er een deur is naar het eeuwig geluk.
Laten we bidden…

Goede God,
laat ons aanvoelen dat Gij met ons begaan blijft,
ook wanneer wij kronkelwegen gaan
op zoek naar U en naar elkaar. Amen.

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
wij bidden U:
moge deze gaven ons het uithoudingsvermogen schenken en de overtuiging
dat niets ons ervan kan weerhouden om onbevreesd te werken aan uw toekomst.
Dat vragen wij U, door Jezus Christus,
onze Hoop en ons Vertrouwen. Amen.
Oelegem

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn,
moeten wij ons verbonden voelen met God, ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof , hoop en liefde
die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

redeswens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons,
in ons gezin, in onze wereld, in onze Kerk.
Als wij te gepasten tijde
onze oren en ogen, onze handen en monden openen
om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Verzameld rondom deze tafel
worden we van harte uitgenodigd
te delen van het Brood en de Beker,
symbolen van Gods aanwezigheid onder ons.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben…

Bezinning 1

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoeveel deuren je tegenkomt?
Draaideuren, zijdeuren, voordeuren, achterpoortjes, schuifdeuren, klapdeuren, automatische deuren..
Deuren: je moet ze durven openen,
maar ook durven dicht doen.
Een deur die altijd openstaat,
is geen deur maar gewoon een gat in de muur.
Een deur die nooit open is,
is ook geen deur, maar gewoon een muur.
Welke deuren maak je open en welke heb je tot nog toe dichtgelaten?
Maar ook:
welke deuren doe je dicht en welke heb je tot nog toe open gelaten?

Geloven is opengaan voor het Mysterie
en dichtdoen wat voorbij is.
Is opengaan voor het nieuwe.
Christus volgen is door zijn deur binnengaan
en de deur achter de dood en de zonde dichtslaan.

Geloven is niet de eerste zijn
die alles en iedereen verslaat,
maar de laatste
die niet verdergaat
voordat recht is gedaan.
Voordat die deur is opengegaan.
Diest


Bezinning 2

Geleefd geloven

Het evangelie is geen zoethoudertje,
geen opium om ons in slaap te sussen.
Het reikt ons een nieuwe toekomst aan,
maar niet zomaar zondermeer.
Het evangelie wil geleefd worden,
het daagt ons uit om liefde te zijn,
zodat de laatsten op het eerste plan komen.
Het is niet gemakkelijk
om door de nauwe deur te gaan.
Er is maar één toegangsbewijs:
je geloof moet geleefd zijn,
moet omgezet zijn in daden.
Want het geloof zonder werken
is dood en nietszeggend.
We worden door God gekend
door onze werken van gerechtigheid.
Er is geen plaats voor zelfgenoegzaamheid,
voor ons welbevinden in gebed alleen!
Ons geloof moet gedaan worden!
Het evangelie maakt ons onrustig,
zolang er onderscheid is
tussen meer of minder,
tussen laatsten en eersten.
Het daagt ons uit
om Gods naam “Ik zal er zijn voor jou”
waar te maken in ons leven
en in ons werken.
Wim Holterman osfs

Slotgebed

Als je sterft – zegt God – strek je hand dan uit
en leg ze in mijn hand.
Ik zal je hemels geluk en eeuwige vreugde geven.
Je zult genade en liefde bij Mij vinden,
tenminste als je je leven nu al afstemt op mijn golflengte
en als je hart klopt op het ritme van mijn hart,
met een voorkeursliefde voor armen en gekwetsten.
Alleen dan zal de poort van mijn Rijk
wagenwijd voor je openstaan.
Je bent welkom bij Mij – zegt God.
Ben Ik ook welkom bij jou?
Erwin Roosen

Zending en zegen

Als je van hier weggaat,
span je dan tot het uiterste in om je licht brandend te houden.
In pijn en verdrukking: houd brandend het licht van de overwinning.
Voor de nauwe, gesloten deur: houd brandend het licht van de hoop.
Op het feest van de glitter en het goud: houd brandend het licht van de eenvoud.
Velen gaan bekende, brede, hel verlichte wegen.
Ga jij met een klein lichtje
de weg tegen alle wegen in.
Ga de weg van God,
ga met God naar de mensen.
Zijn deur staat steeds open,
in de naam van de Vader + en de Zoon en de H. Geest. Amen.
Diest

Geplaatst in Zondagsvieringen | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 21e zondag door het jaar C 2022